reklama

Test z Konstytucji RP

Należy wybrać jedną, najbardziej prawidłową odp.

Tagi dla tego testu: prawo, konstytucja

Podaj swoje imię:


zgodnie z konstytucją RP rzeczpospolita jest:

 • państwem jednolitym
 • państwem o gospodarce rynkowej
 • państwem konstytucyjnym

ustrój terytorialny RP zapewnia:

 • decentralizację władzy samorządowej
 • decentralizację władzy publicznej
 • decentralizację władzy państwowej

zgodnie z konstytucją RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej:

 • jest niedopuszczalne
 • jest dopuszczalne chyba, że ustawa stanowi inaczej
 • jest dopuszczalne w drodze ustawy, ze względu na ważny interes publiczny

zgodnie z konstytucją RP niezbywalna jest:

 • wolność
 • równość
 • godność

zgodnie z konstytucją RP eksperymentom medycznym

 • może być poddany każdy, nawet bez swojej zgody o ile wymaga tego ochrona życia i zdrowia ludzkiego
 • nikt nie może być poddany, nawet mimo swojej zgody
 • nikt nie może być poddany bez swojej zgody, wyrażonej dobrowolnie

zgodnie z konstytucją RP przepadek rzeczy orzec można:

 • tylko na podstawie ustawy
 • na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, w wypadkach przewidzianych w ustawie
 • na podstawie orzeczenia sądu, w wypadkach przewidzianych w ustawie

prawo dostępu do służby publicznej mają:

 • obywatele polscy posiadający pełnię praw publicznych
 • obywatele polscy niezależnie od posiadanych praw publicznych
 • obywatele polscy oraz cudzoziemcy posiadający pełnię praw publicznych

poseł nie może:

 • prowadzić działalności gospodarczej
 • prowadzić działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku SP
 • prowadzić działalności gospodarczej chyba że, ustawa stanowi inaczej

organizację wewnętrzną Sejmu określa:

 • regulamin Sejmu
 • regulamin Sejmu i Senatu
 • rozporzędzenie Prezydenta RP w sprawie określenia regulaminu prac Sejmu

drugą turę wyborów prezydenckich przeprowadza się:

 • czternastego dnia po pierwszym głosowaniu
 • siódmego dnia po pierwszym głosowaniu
 • 14 dni po pierwszym głosowaniu

osoba wykonująca obowiązki prezydenta RP:

 • może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu
 • nie może postanowić o skróceniu kedencji Sejmu
 • może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu na wniosek Prezesa Rady Ministrów

za działalność Rady Ministrów jej członkowie ponoszą odpowiedzialność:

 • solidarną przed narodem
 • solidarną przed Sejmem
 • solidarną przed parlamentem

samorządność jednostek samorządu terytorialnego:

 • podlega ochronie sądowej
 • podlega ochronie konstytucyjnej
 • podlega ochronie administracyjnej

Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością:

 • sądów powszechnych
 • sądów powszechnych, wojskowych i adminstracyjnych
 • sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania

NIK jest:

 • centralnym organem administracji rządowej
 • naczelnym organem państwowym
 • naczelnym organem kontroli państwowej

Prezes NIK jest powoływany:

 • przez Sejm
 • przez Sejm za zgodą Senatu
 • przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek Prezesa Rady Ministrów

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada:

 • przed Sejmem i Senatem
 • jedynie przed Sejmem
 • jedynie przed rządem

w wyjątkowych przypadkach dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok:

 • może określać projekt ustawy budżetowej
 • może określać ustawa o prowizorium budżetowej
 • określa ustawa o prowizorium budżetowym

Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej:

 • w ciągu 20 dni od dnia przekazania jej Senatowi
 • w ciągu 14 dni od dnia przekazania jej Senatowi
 • w ciągu miesiąca od dnia przekazania jej Senatowi

stan klęski żywiołowej wprowadza:

 • Rada Ministrów
 • Prezydent RP
 • ustawaKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Martyna20
Martyna20
Karolina 20
Seweryn20
der20
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 1972
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy