reklama

TEST Z NOWEGO TESTAMENTU

Test opiera się na tekście Pisma św. - Ewangelia św. Mateusza. Do każdego pytania tylko jedna odpowiedź jest właściwa. Niektóre inne odpowiedzi mogą wydawać się właściwe lub częściowo właściwe, jednak dobra odpowiedź je ta, która jest zgodna z tekstem biblijnym według Biblia Tysiąclecia.

Tagi dla tego testu: Religia, Biblia, Bóg, Jezus, Chrystus, Ewangelia, NowyTestament,

Podaj swoje imię:


Dokończ zdanie: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje…..

 • tam Ojciec mój usłyszy ich głos
 • tam nie zabraknie im niczego
 • tam jestem pośród nich
 • tam poślę swego Ducha

Co robi dobry pasterz, gdy zgubi się jedna z jego owiec?

 • pilnuje reszty stada, bo inne owce mogą się zagubić
 • zostawia resztę stada i idzie szukać tej jednej zabłąkanej
 • przeprowadza stado w inne miejsce, bo ten teren jest niebezpieczny
 • sprzedaje stado, bo owce często się gubią

W jakiej przypowieści wypowiedziane jest to zdanie: „Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”?

 • o dwóch synach
 • o synu marnotrawnym
 • o robotnikach w winnicy
 • o uczcie królewskiej

Czyje to słowa: „Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z

 • żona Piłata
 • żona Heroda ostrzegając go przed konsekwencjami skazania Jezusa na śmierć
 • Maria Magdalena do jednego z faryzeuszy
 • jedna z kobiet żydowskich do jednego z pilnujących Jezusa strażników

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie czy

 • poganie nawrócą się do Pana
 • będziecie mieli co pić
 • ludzie aby nic złego o was nie powiedzą
 • starczy wam dnia na wykonanie pracy

Na czym polega Prawo i Prorocy?

 • na studiowaniu i przestrzeganiu prawa żydowskiego
 • na oczekiwaniu królestwa Bożego
 • na żarliwej modlitwie w synagodze
 • na czynieniu ludziom tego co byśmy sami chcieli, aby oni i nam czynili

Co znaczą słowa umierającego Jezusa: „Eli, Eli, lema sabachthani”?

 • wykonała się Twoja wola Boże
 • uczyniliście mnie pośmiewiskiem wśród narodów
 • Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił
 • Eliaszu, Eliaszu wybaw mnie od śmierci

Kogo żołnierze rzymscy przymusili, by pomógł nieść krzyż Jezusowi?

 • Pawła z Tarsu
 • Andrzeja z Cezarei
 • Szczepana z Kafarnaum
 • Szymona z Cyreny

Dlaczego arcykapłani i faryzeusze prosili Piłata o zabezpieczenie grobu Jezusa?

 • żeby móc przenieść ciało Jezusa w inne miejsce po zakończeniu szabatu
 • żeby uczniowie Jezusa nie wykradli ciała i nie ogłosili, że powstał z martwych
 • z powodu rabusiów, żeby nie okradli grobu
 • bo taki był zwyczaj w okupowanym Izraelu

Kto według Ewangelii św. Mateusza ogłosił niewiastom, że Jezus zmartwychwstał?

 • Józef z Arymatei
 • strażnicy rzymscy, którzy pilnowali grobu
 • Duch Święty w postaci gołębicy
 • anioł Pański

Gdzie urodził się Jezus Chrystus?

 • Nazaret
 • Samaria
 • Jerozolima
 • Judea

Nie sieją, ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec je żywi

 • dzieci ubogich
 • ptaki w powietrzu
 • rybacy galilejscy
 • zwierzęta leśne

Dokończ zdanie:” Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby…..

 • a przechodzą obok niej obojętnie
 • a nie wszyscy wiedzą, że ona istnieje
 • a mało jest takich, którzy ją znajdują
 • a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą

Dokończ zdanie: "Tam gdzie jest twój skarb tam......"

 • zaproś swych przyjaciół
 • będzie i serce twoje
 • nikt go nie znajdzie
 • będzie bezpieczny

Co należy najpierw zrobić, by usunąć drzazgę z oka twego brata?

 • wyrzucić belkę ze swego oka
 • poradzić mu, żeby bardziej uważał w stolarni
 • zaprowadzić do lekarza
 • zastanowić się głęboko jak usunąć drzazgę

Po czym można poznać fałszywego proroka?

 • po jego zachowaniu
 • po tym, że jego słowa nie sprawdzają się
 • po owocach
 • po tym jak często przebywa w świątyni

Nikt nie może dwóm panom służyć

 • bo służba polega na wierności
 • bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował
 • bo władza jest zazdrosna
 • bo tylko jeden może być król

Po co zapala się światło?

 • aby rozświetlić ciemności
 • aby odstraszyć siły ciemności
 • aby oświetlić drogę do królestwa niebieskiego
 • aby świeciło wszystkim, którzy są w domu

Dokąd udał się św. Józef z Rodziną po powrocie z Egiptu?

 • do ziemi obiecanej
 • do Samarii
 • do Betlejem
 • do Galilei

Każdy kto gniewa się na swego brata

 • podlega sądowi
 • powinien zapomnieć o krzywdach i ofiarować dar Bogu
 • powinien żądać zapłaty jako zadośćuczynienie
 • powinien żądać przeprosin

W której księdze Pisma Świętego jest mowa o ucieczce świętej Rodziny do Egiptu?

 • 1 List do Koryntian
 • Rodzaju
 • Ewangelia Mateusza
 • Ewangelia Jana

Co oznaczają następujące słowa: "Magnificat anima mea Dominum"?

 • Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha
 • Wielbi dusza moja Pana
 • Oto zwiastuję wam radość wielką
 • Pan mój i Bóg mój

Co szatan chciał, aby Pan Jezus uczynił?

 • zamienił wodę w wino
 • uzdrowił opętanego i nakarmił go chlebem
 • ustąpił mu miejsca w Jerozolimie i udał się do Galilei
 • upadł przed nim i oddał mu pokłon

Z czyjego rodu wywodził się Jezus Chrystus?

 • św. Pawła
 • Zachariasza
 • Dawida
 • Noego

Kogo Biblia nazywa "Głosem wołającego na pustyni"?

 • św. Jana Chrzciciela
 • Jezusa Chrystusa
 • św. Mateusza
 • św. Jana Ewangelistę

Do kogo skierowane były te słowa: "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych"

 • do kusiciela
 • do Boga Ojca
 • do św. Tomasza Apostoła
 • do św. Piotra

Gdy Jezus spał w łodzi

 • Apostołowie zastanawiali się kim On jest
 • zerwała się gwałtowna burza
 • tłum zebrał się na wzgórzu
 • św. Piotr uzdrowił paralityka

Gdzie św. Rodzina spotkała Symeona?

 • w drodze do Nazaretu
 • w pałacu Heroda
 • w Emaus
 • w świątyni

Kto wypowiedział następujące słowa: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona"

 • św. Józef
 • św. Jan Chrzciciel
 • św. Jakub
 • św. Elżbieta

Do grona Dwunastu Apostołów nie należał:

 • Filip
 • Andrzej
 • Łukasz
 • Tomasz

Kto wypowiedział następujące słowa:"Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum"?

 • Maryja
 • św. Józef
 • św. Łukasz
 • św. Jan

Od kogo pochodzi znana z liturgii wypowiedź: ”Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo

 • od jednego z Apostołów
 • od setnika z Kafarnaum
 • od nawróconego faryzeusza
 • od Jezusa Chrystusa

Dokończ zdanie: "Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda"

 • a Syn Człowieczy przeszedł przez życie dobrze czyniąc
 • a wilki żyją w lesie, a ryba w wodach zamieszkuje
 • lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę oprzeć
 • a Pan je karmi

Dokończ zdanie: "Błogosławieni cisi albowiem oni......"

 • Boga oglądać będą
 • na własność posiądą ziemię
 • będą nasyceni
 • będą nazwani Synami Bożymi

Wraz z nauczaniem Jezusa

 • przybliżyło się królestwo niebieskie
 • szatan został zabity raz na zawsze
 • Żydzi przestali oczekiwać Mesjasza
 • ludzie przestali grzeszyć

Co znaczy to zdanie:” Beati misericordes quia ipsi misericordiam consequentur”?

 • Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie
 • Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.
 • Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą
 • Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

Dokończ zdanie: „Oto ja was posyłam……

 • byście głosili królestwo Boże
 • do pogan, by do Pana się nawrócili
 • jak owce między wilki
 • byście uzdrawiali chorych i owoc Panu przynosili

Jak zginął Jan Chrzciciel?

 • został ukamienowany przez faryzeuszy
 • został ścięty z rozkazu Heroda Wielkiego
 • został powieszony z rozkazu Poncjusza Piłata
 • został ścięty z rozkazu Heroda Antypasa

Dlaczego Jezus nazwał św. Piotra szatanem?

 • bo nie wierzył, że Pan Jezus jest Zbawicielem
 • bo zaparł się Go trzykrotnie
 • bo chciał otrzymać klucze do królestwa niebieskiego
 • bo nie myślał na sposób Boży lecz na ludzki

Kim jest „ wysłaniec” w zdaniu: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę”?

 • św. Jan Chrzciciel
 • św. Piotr, który otrzymał klucze do królestwa niebieskiego
 • św. Paweł, który właśnie otrzymał misję od Pana Jezusa
 • Duch Święty, Pocieszyciel

Gdy Jezus usłyszał zarzut, że jada z celnikami i grzesznikami odpowiedział, że

 • faryzeusze to obłudnicy i nie należy ich słuchać
 • będzie robił jak uważa, bo jest Synem Bożym
 • nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci co się źle mają
 • wszyscy ludzie są braćmi w oczach Boga

Kto jest panem szabatu?

 • Mojżesz Prawodawca
 • Najwyższy Arcykapłan
 • Archanioł Michał
 • Syn Człowieczy

Jeżeli ktoś zmusza cię, żeby iść z nim tysiąc kroków

 • przebacz mu jego winę
 • idź z nim dwa tysiące kroków
 • idź z nim wedle jego życzenia
 • podaruj mu swój płaszcz na drogę i pożegnaj

Dokończ zdanie: „Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie……..

 • a błogosławieni są ci co dzielą się z innymi
 • i szatan nie przyjdzie i nic nie zabierze
 • kto zaś nie ma temu więcej dodane będzie
 • kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma

Kto ukazał się św. Piotrowi, Jakubowi i Janowi w czasie przemienienia Pana Jezusa?

 • Abraham i Izaak
 • Mojżesz i Jeremiasz
 • Mojżesz i Eliasz
 • Abraham i Izajasz

Co należy zrobić z chwastem posianym w pszenicę?

 • wyrwać jak najszybciej
 • odnaleźć tego, który go posiał i niech go usunie
 • pozwolić rosnąć, aż do żniwa
 • spalić, by się nie rozplenił

Które ugrupowanie twierdzi, że nie ma zmartwychwstania?

 • rzymianie
 • saduceusze
 • faryzeusze
 • esseńczycy

Z jakim wydarzeniem związane jest to zdanie: „Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie”?

 • z wjazdem Syna Dawida do Jerozolimy
 • z pielgrzymką króla Heroda do Betlejem
 • z uroczystym wjazdem króla Dawida do świątyni
 • z wskrzeszeniem Łazarza

W jaki sposób Pan Jezus zapłacił podatek na świątynię?

 • pewna wdowa wrzuciła monetę do skarbony Apostołów jako ofiarę
 • św. Piotr wyłowił rybę, w której pyszczku znalazł monetę
 • pracował jako cieśla i miał trochę oszczędności
 • wykopał monetę z ziemi

Na czym polega prawdziwa wielkość?

 • na ilości posiadanego wojska
 • na posiadanej mądrości i wiedzy
 • na władzy i bogactwie
 • na pokornej służbie innymKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
bez nazwy50
bez nazwy50
alfa50
Rita50
lol50
Maksymalnie do zdobycia 50
Wszystkie odpowiedzi 321
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy