reklama

test ze średniowiecza i renesansu I LO

test ze średniowiecza i renesansu I LO

Tagi dla tego testu: jezyk polski test renesans sredniowiecze I LO

Podaj swoje imię:


Jaka cecha kultury średniowiecza była efektem pokory wobec Boga i umniejszania zasług człowieka?

 • uniwersalizm
 • alegoryczność
 • anonimowość
 • dwujęzyczność

Wskaż najlepsze wyjaśnienie teocentryzmu.

 • nauczanie młodzieży w duchu religijnym
 • dominacja władzy kościelnej nad władzą świecką
 • uznanie Boga za przyczynę, ośrodek i cel wszystkiego
 • pogląd, że Ziemia to centrum wszechświata

Obecność której postaci n i e jest wymagana w motywie Deesis ?

 • Najświętszej Maryi Panny
 • Jezusa Chrystusa
 • św. Józefa
 • św. Jana Chrzciciela

Idea pośrednictwa nie pozwalała ludziom kierować swoich próśb bezpośrednio do:

 • Maryi Panny
 • Jana Chrzciciela
 • Boga
 • papieża

Czego bezwzględnie wymaga się od ascety?

 • solidarności z biednymi i obowiązku niesienia im pomocy
 • lojalności wobec swojej rodziny i przyjaciół
 • świadomej rezygnacji z dóbr materialnych i życia prywatnego
 • głoszenia Słowa Bożego i studiów nad Biblią

Podaj cechy stylu romańskiego w architekturze.

 • witraże, wielkie okna, strzeliste wieżyczki, skomplikowana bryła
 • masywność i prostota bryły, małe okna, ciemne wnętrza, półkoliste przybudówki
 • cienkie ściany, niewielkie okna, niskie wieżyczki

Co to jest Pieta?

 • średniowieczny utwór literacki autorstwa św. Augustyna
 • przedstawienie Matki Boskiej cierpiącej nad ciałem Chrystusa złożonym na jej kolanach
 • styl w architekturze późnego średniowiecza

Czego n i e wymagano bezwzględnie od średniowiecznego rycerza?

 • bezwarunkowego przestrzegania etosu
 • służenia Bogu, panu i ojczyźnie
 • udzielania pomocy słabszym
 • składania ślubów zakonnych

Święty Graal to:

 • najważniejsza relikwia rycerzy Okrągłego Stołu
 • miecz Rolanda
 • kielich używany przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy
 • opiekun króla Bolesława Krzywoustego

Co nie jest cechą franciszkanizmu?

 • radosna wiara
 • uciecha z życia
 • miłowanie natury
 • niezadowolenie z życia

Czym nie charakteryzowało się życie św. Aleksego?

 • narodzinami w biednym domu
 • pobożnością do 24 roku życia
 • zaślubinami z Famijaną
 • opuszczeniem domu i żebraczą wędrówką
 • śmiercią w atmosferze cudu

Jakie wydziały posiadał średniowieczny uniwersytet?

 • socjologii, prawa, architektury, psychologii
 • medycyny, matematyki, anglistyki
 • sztuk wyzwolonych, prawa, medycyny, teologii

Najsłynniejsze uniwersytety w średniowieczu znajdowały się w :

 • Cambridge, Oksfordzie, Padwie, Krakowie, Paryżu, Bolonii i Pradze
 • Moskwie, Rzymie, Warszawie, Yale, Paryżu
 • Berlinie, Petersburgu, Mediolanie, Pradze, Oksfordzie

Czym charakteryzował się uniwersalizm?

 • jednością języka, religii, filozofii, architektury, sztuki, ustroju w Europie
 • rządami jednego władcy w całej Europie
 • wprowadzeniem wspólnej waluty w Europie

Wskaż odpowiedź niedotyczącą "Bogurodzicy":

 • jest najstarszą polską pieśnią religijną
 • oparta jest na idei pośrednictwa
 • jej autorem jest św. Wojciech

Kolebką renesansu europejskiego była:

 • Polska
 • Francja
 • Italia
 • Grecja

Od humanisty n i e wymagano, by:

 • Rozwijał swą osobowość.
 • W imię wolności podejmował dyskusję z dogmatami wiary.
 • Studiował kulturę starożytną.
 • Interesował się wszystkimi aspektami życia ludzkiego.

O zwycięstwie idei renesansowych zadecydowało:

 • wynalezienie druku
 • odkrycie Ameryki
 • zdobycie Konstantynopola przez Turków
 • wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

Kto jest autorem sentencji:"Człowiek jest kowalem swojego losu"?

 • Protagoras
 • Terencjusz
 • Giovanni Pico della Mirandola
 • Jan Kochanowski

Czym jest reformacja?

 • ruch religijno-społeczny domagający się reform w kościele
 • działania Kościoła katolickiego mające go zreformować
 • reforma ustroju politycznego w Polsce
 • reforma Akademii Krakowskiej

Do jakiej epoki nawiązywał renesans?

 • średniowiecza
 • antyku
 • baroku
 • żadnej z nich

Jakie kierunki filozoficzne legły u podstaw renesansu?

 • epikureizm
 • stoicyzm
 • teocentryzm
 • wszystkie wyżej wymienione

Krótki,zwięzły utwór wierszowany, przeważnie humorystyczny, z wyraźną puentą to:

 • epos
 • oda
 • sielanka
 • fraszka

Który poeta renesansu pisał najbardziej znane fraszki?

 • Mikołaj Rej
 • Jan Kochanowski
 • Piotr Skarga

Petrarkizm charakteryzuje się sposobem ukazywania miłości do:

 • ojczyzny
 • matki
 • kobiety
 • Boga

Połączenie dwóch sprzecznych ze sobą wyrazów to:

 • antyteza
 • oksymoron
 • epitet
 • peryfraza

Co charakteryzuje sonet?

 • zawsze składa sie z 14 wersów
 • spoistość i rygoryzm
 • składa się z dwóch strof opisowych oraz dwóch refleksyjno-filozoficznych
 • wszystkie te cechy

Utopia to;

 • wizja idealnej, nieistniejacej krainy z idealnym społeczeństwem
 • synonim piekła
 • utwór ukazujący realia życia w mieście
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Na czym polega nowatorstwo J,Kochanowskiego w "Trenach"?

 • jako pierwszy pisał treny
 • stworzył po raz pierwszy cykl trenologiczny poświęconych córce
 • wprowadził do literatury polskiej treny ze Starego Testamentu

Jakie toposy wprowadził Jan Kochanowski w pieśniach i fraszkach do polskiej literatury?

 • Topos Fortuny
 • Topos świata-teatru
 • Topos człowieka Bożego igrzyska
 • wszystkie wymienione
Najlepsze odpowiedzi
bez nazwy30
bez nazwy30
ff29
gal anonim28
bez nazwy27
Maksymalnie do zdobycia 30
Wszystkie odpowiedzi 929

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy