reklama

Podstawy prawa administracyjnego

Test zawiera pytania z przedmiotu Podstawy prawa administracyjnego dla słuchaczy I semestru szkół policealnych na kierunku Technik Administracji

Tagi dla tego testu: technik administracja test administracji

Podaj swoje imię:


Kto sprawuje nadzór nad organami samorządu terytorialnego?

 • Właściwy minister
 • Właściwy organ administracji centralnej
 • Organ wyższego szczebla jednostki podziału terytorialnego
 • wojewoda

Co to jest samorząd terytorialny?

 • Hierarchiczne podporządkowanie organów
 • Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego
 • Organy występujące w gminie, powiecie i województwie
 • Rada (sejmik) i zarząd (wójt, burmistrz, prezydent miasta) jednostki zasadniczego podziału terytorialnego

Administrację niezespoloną stanowią:

 • Zespolone służby, inspekcje i straże
 • Terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwym ministrom
 • Izby skarbowe, urzędy skarbowe, inspektorzy kontroli skarbowej
 • Komendanci oddziałów Straży Granicznej

Administrację zespoloną stanowią:

 • Izby skarbowe, urzędy skarbowe, inspektorzy kontroli skarbowej
 • Zespolone służby, inspekcje i straże
 • Terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwym ministrom
 • Komendanci oddziałów Straży Granicznej

Wojewoda jest:

 • Organem wykonawczym uchwał sejmiku województwa
 • Organem administracji samorządowej w województwie
 • Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie
 • Zwierzchnikiem rządowej administracji niezespolonej w województwie

Do zadań Rady Ministrów należy:

 • Zapewnianie wykonania ustaw, wydawanie rozporządzeń
 • Wykonywanie zadań z zakresu postępowania administracyjnego jako organ wyższego stopnia
 • Uchwalanie budżetu państwa
 • Wydawanie rozporządzeń z mocą ustawy

Do naczelnych organów administracji państwowej należą:

 • Rada Ministrów, Najwyższa Izba Kontroli, Zgromadzenie Narodowe
 • Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny
 • Rada Ministrów, sejm i senat, Prezydent RP
 • Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów,  ministrowie

Jak powoływany jest rząd?

 • Przez Prezydenta RP za zgodą sejmu i senatu
 • Przez Prezydenta RP za zgodą sejmu
 • W drodze powszechnych wyborów
 • Przez Prezydenta RP

Jak wybierany jest Prezydent RP?

 • Jest wybierany w wyborach powszechnych
 • Jest wybierany przez Zgromadzenie Narodowe
 • Jest wybierany przez Sejm i Senat
 • Jest wybierany przez Sejm

Jakie akty prawne są publikowane w Dzienniku Ustaw RP?

 • Umowy międzynarodowe, ustawy, akty dotyczące powołania premiera
 • Rozporządzenia z mocą ustaw, zarządzenia Prezydenta RP, rozporządzenia Prezydenta RP
 • Konstytucje, uchwały Rady Ministrów, niektóre uchwały Sejmu i Senatu RP
 • Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, akty dotyczące ogłoszonego stanu wojny i zawarcia pokoju, ustawy

Co to jest vacatio legis?

 • Wywoływanie skutków prawnych aktu normatywnego z mocą wsteczną
 • Zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych
 • Okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie
 • Ustawa, która nie weszła jeszcze w życie

Co to jest przepis prawny?

 • Tworzenie, zmienia lub uchylenie stosunku prawnego
 • Wyodrębnione zdania w aktach prawnych
 • Podejmowanie decyzji prze organy administracji publicznej
 • Reguła postępowania wydana przez państwo i zagwarantowana przymusem państwowym

Co to jest norma prawna?

 • Reguła postępowania w oznaczonych okolicznościach faktycznych wyrażona w przepisie prawnym
 • Sformułowana decyzja stosowania prawa
 • Interpretacja przepisów prawa
 • Przepis prawny

Zasadami prawa administracyjnego NIE SĄ:

 • Zasada efektywności, legalności, pomocniczości
 • Zasada równości wobec prawa, subsydiarności, proporcjonalności
 • Zasada centralizacji, jawności, zespolenia
 • Zasada praworządności, pluralizmu, kompetencyjności

Kontrola od nadzoru różni się:

 • Kontrola występuje w działalności organów administracji publicznej a nadzór w sektorze prywatnym
 • Kontrola ma szerszy charakter od nadzoru, gdyż pozwala na wpływanie na działalność kontrolowanego organu
 • Nadzór ma szerszy charakter od kontroli, gdyż pozwala na wpływanie na działalność nadzorowanego organu
 • Niczym

Kodeks:

 • Oznacza zebranie i spisanie norm prawnych rozproszonych w wielu aktach prawnych, w formie jednego aktu normatywnego
 • Jest wydawany w Polsce w formie rozporządzenia
 • Jest to ustawa zawierająca zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych
 • Jest aktem normatywnym regulującym różne dziedziny prawa, wprowadzającym zmiany w przepisach prawnych

Administracja publiczna:

 • Jej funkcje nie mogą być zlecane prywatnym podmiotom
 • Polega na stanowieniu prawa, jego wykonywaniu oraz na działalności sądów
 • To zespół działań prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez organy i instytucje, na podstawie ustawy
 • To zarządzanie prywatnym przedsiębiorstwem, spółdzielnią, stowarzyszeniem, majątkiem itp.

Nadzór nad działalnością organów samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej sprawuje:

 • Komisja rewizyjna
 • Rada gminy, powiatu, sejmik województwa
 • Regionalna Izba Obrachunkowa
 • Wojewoda

Cechami stosunku administracyjnoprawnego są:

 • Nawiązanie w drodze aktu administracyjnego, równorzędność podmiotów
 • Nigdy nie zostaje nawiązany z mocy prawa, nierównorzędność podmiotów
 • Obowiązkowy charakter, równorzędność podmiotów
 • Nawiązanie w drodze aktu administracyjnego, nierównorzędność podmiotów

Wadliwością nieistotną aktu administracyjnego jest:

 • Wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości
 • Wydanie decyzji w sprawie już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną
 • Błąd rachunkowy w decyzji ostatecznej
 • Wydanie decyzji bez podstawy prawnejKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
P.20
karolina 420
Katarzyna20
ddd20
Sylwia20
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 2641
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy