reklama

PPDG

test do zaliczenia

Tagi dla tego testu: ppdg

Podaj swoje imię:


Decyzję wpisie do ewidencji wydaję się:

 • nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu wniosku
 • nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku
 • nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu wniosku
 • nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia wpływu wniosku

Wpisowi do ewidencji podlegają:

 • informacje o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych
 • numer identyfikacji podatkowej NIP
 • informacje o wszczęciu postępowania naprawczego
 • informacje o uzyskaniu zezwolenia lub licencji i ich cofnięciu

Organem ewidencyjnym jest:

 • wojewoda
 • prezydent miasta
 • burmistrz
 • wójt

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji zawiera:

 • informacje o wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej
 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
 • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z PKD
 • firmę przedsiębiorcy oraz numer PESEL ( o ile takowy posiada)

Zasady prawa publicznego są następujące:

 • zasada równości przedsiębiorstw
 • zasada ochrony słusznych praw konsumentów
 • zasada uczciwej konkurencji
 • zasada wolności gospodarczej

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą

 • w okresie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i po uzyskaniu wpisu do rejestru pr
 • w okresie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w K
 • w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców

Zdolność prawną nabywa się:

 • z chwilą ukończenia 18 roku życia
 • z chwilą ukończenia 21 roku życia
 • z chwilą urodzenia
 • z chwilą ukończenia 13 roku życia

Która z poniższych podmiotów ma osobowość prawną?

 • spółka cywilna
 • spółka prawna
 • skarb państwa
 • spółka akcyjna

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych nabywana się:

 • z chwilą ukończenia 21 roku życia
 • z chwilą ukończenia 18 roku życia
 • z chwilą urodzenia
 • z chwilą ukończenia 13 roku życia

Osoby zagraniczne inne (spoza UE i państw EFTA) mają prawo do podejmowania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółk

 • akcyjnej
 • z ograniczoną odpowiedzialnością
 • komandytowej
 • jawnej

Osoby zagraniczne z państw członkowskich UE i państw EFTA mają prawo do podejmowania działalności gospodarczej wyłącznie w fo

 • każdej, na takich samych zasadach jak przedsiębiorca polski
 • każda z wyłączeniem cywilnej
 • jawnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej
 • jawnej, cywilnej i z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedsiębiorcą jest:

 • jednostka organizacyjna będąca osobą prawną
 • osoba prawna
 • osoba fizyczna
 • jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną

Osoba zagraniczna w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to:

 • osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadającą obywatelstwa polskiego
 • osoba czasowo przebywająca za granicą,
 • osoba prawna z siedzibą za granicą,
 • jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą;,

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przepisów tej ustawy nie stosuje się do:

 • działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych
 • zarobkowa działalność budowlana
 • zarobkowa działalność gospodarcza
 • działalności wytwórcza w zakresie leśnictwa

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu:

 • w terminie 3 dni roboczych od dnia zmiany danych
 • w terminie 7 dni roboczych od dnia zmiany danych
 • w terminie 14 dni roboczych od dnia zmiany danych
 • w terminie 21 dni roboczych od dnia zmiany danych

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie z wpisu:

 • w terminie 3 dni roboczych od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
 • w terminie 7 dni roboczych od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
 • w terminie 14 dni roboczych od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
 • w terminie 21 dni roboczych od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej

Centralną Informacyjną o Działalności Gospodarczej prowadzi:

 • Prezydent miasta
 • Wójt gminy
 • Minister właściwy do spraw gospodarki
 • Wojewoda

Zadaniem Centralę Informacyjną o Działalności Gospodarczej jest:

 • prowadzenie zbioru informacji o danych zawartych w ewidencji
 • wydanie zaświadczeń o treści wpisów do ewidencji
 • udzielanie z ewidencji informacji o wpisie
 • kontrola poprawności danych zawartych w ewidencji i nakładanie kar za błędne informacje

Co do zasady udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany i cofnięcia koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do:

 • ministra gospodarki
 • ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności wymagającej uzyskania koncesji
 • prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • wojewody

Koncesja nie może być wydana na czas:

 • nieoznaczony
 • krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 50 lat
 • krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 25 lat
 • krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 50 lat

W przypadku gdy organ koncesyjny przewiduje udzielenie ograniczonej liczby koncesji, fakt ten ogłasza się w:

 • w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
 • w dzienniku Urzędowym organu właściwego ze względu na przedmiot działalności wymagającej uzyskania koncesji
 • w mediach o zasięgu krajowym
 • w Gazecie prawnej wydawanej przez Urząd

W przypadku gdy liczba przedsiębiorców spełniających warunki do udzielenia koncesji jest większa niż liczba przewidzianych ko

 • ustala na podstawie terminu zgłoszeń
 • robi losowanie
 • ustala na podstawie warunków i możliwości danego przedsiębiorcy
 • ogłasza przetarg

Przedsiębiorca któremu cofnięto koncesje z powodu nie podjęcia w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją może ubie

 • od razu po cofnięciu koncesji
 • po upływie roku
 • po upływie 3 lat
 • po upływie 5 lat

Okres ważności promesy nie może być krótszy niż:

 • 6 miesięcy
 • 12 miesięcy
 • rok
 • 2 lata
Najlepsze odpowiedzi
Patryk12
Maksymalnie do zdobycia 24
Wszystkie odpowiedzi 1

Inne TESTy autora
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy