reklama

Test Administracja - test 1

test przygotowujący do egzaminu zawodowego Technik Administracji

Tagi dla tego testu: egzamin test administracja, zawodowy

Podaj swoje imię:


Inicjatywa ustawodawcza, zgodnie z Konstytucją R.P., przysługuje także grupie osób mających prawo wybierania do Sejmu, licz

 • 10.000 osób;
 • 50.000 osób;
 • 100.000 osób.

Od wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości:

 • zawsze przysługuje odwołanie jeżeli stroną był Parlament Europejski.
 • przysługuje odwołanie w zależności od tego kto wnosił skargę;
 • nie przysługuje odwołanie

Której z funkcji nie można łączyć z mandatem senatora R.P.

 • podsekretarza stanu w administracji rządowej.
 • członka Rady Ministrów;
 • sekretarza stanu w administracji rządowej;

Ważność wyborów do Sejmu R.P. stwierdza:

 • Trybunał Konstytucyjny;
 • Naczelny Sąd Administracyjny;
 • Sąd Najwyższy.

O stanie wojny i zawarciu pokoju decyduje:

 • Sejm R.P.
 • Prezydent R.P.;
 • Zgromadzenie Narodowe.

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej powoływany jest przez:

 • Parlament Europejski;
 • Trybunał Sprawiedliwości Wspólnoty.
 • Radę Europy;

Prawo inicjatywy legislacyjnej w zakresie jednolitej ordynacji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego posiada:

 • Rada Europy;
 • Komisja Europejska.
 • Parlament Europejski;

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa:

 • cztery lata;
 • pięć lat.
 • trzy lata;

Według Traktatu Wspólnoty Europejskiej decyzja ma moc obowiązującą:

 • w stosunku do tych państw, które wyraziły na to zgodę
 • wobec wszystkich państw członkowskich
 • w stosunku do tych podmiotów, do których została skierowana;

Obywatelstwo Unii Europejskiej otrzymują:

 • osoby, które uprzednio zrzekną się obywatelstwa państwa członkowskiego
 • z mocy prawa obywatele państw członkowskich;
 • w wyniku specjalnej procedury nadania obywatelstwa osoby posiadające praw pobytu w jednym z państwa członkowskich;

Prawo do dobrej administracji jako uprawnienie obywateli Unii Europejskiej zostało powołane do życia na mocy:

 • Traktatu z Maastricht;
 • Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
 • Jednolitego Aktu Europejskiego

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej pełniona jest przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w okresach:

 • sześciomiesięcznym;
 • pięciomiesięcznym.
 • rocznym;

Komisja Europejska sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa wspólnotowego:

 • tylko przez Radę Europy.
 • tylko przez Parlament Europejski;
 • przez wszystkie jego podmioty

Orzeczenia wstępne wydawane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości:

 • są wiążące dla sądu krajowego, który zwrócił się o takie orzeczenie, ale pod pewnymi warunkami.
 • są wiążące dla sądu krajowego, który zwrócił się o takie orzeczenie;
 • nie są wiążące dla sądu krajowego, który zwrócił się o takie orzeczenie;

Na mocy Traktatu Wspólnoty Europejskiej obywatele Unii Europejskiej mają prawo wnieść petycje do:

 • Rady Europy;
 • Komisji Europejskiej
 • Parlamentu Europejskiego;

Przewodniczącym Trybunału Stanu jest:

 • wybierany na pierwszym posiedzeniu Trybunału Stanu jeden spośród jego członków
 • pierwszy Prezes Sądu Najwyższego;
 • wskazany przez Prezydenta RP jeden spośród członków Trybunału Stanu.

Najwyższa Izba Kontroli podlega:

 • Prezydentowi R.P.;
 • Sejmowi R.P.;
 • Senatowi R.P.

Rzecznik Praw Obywatelskich powoływany jest przez Sejm R.P. za zgodą Senatu R.P. na kadencję liczącą:

 • 3 lata;
 • 5 lat;
 • 7 lat

Roszczenie o zapłatę czynszu z umowy najmu przedawnia się:

 • z upływem 1 roku od dnia wymagalności;
 • z upływem 3 lat od dnia wymagalności;
 • z upływem 5 lat od dnia wymagalności.

Rzeczami w rozumieniu kodeksu cywilnego są:

 • tylko przedmioty materialne;
 • przedmioty materialne oraz prawa na dobrach materialnych;
 • przedmioty materialne oraz wszystkie prawa majątkowe.Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Kasia40
Ka40
Elżbieta40
aga40
Sandra40
Maksymalnie do zdobycia 40
Wszystkie odpowiedzi 369
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy