reklama

Test Administracja - test 1

test przygotowujący do egzaminu zawodowego Technik Administracji

Tagi dla tego testu: egzamin test administracja, zawodowy

Podaj swoje imię:


Inicjatywa ustawodawcza, zgodnie z Konstytucją R.P., przysługuje także grupie osób mających prawo wybierania do Sejmu, licz

 • 10.000 osób;
 • 50.000 osób;
 • 100.000 osób.

Od wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości:

 • zawsze przysługuje odwołanie jeżeli stroną był Parlament Europejski.
 • przysługuje odwołanie w zależności od tego kto wnosił skargę;
 • nie przysługuje odwołanie

Której z funkcji nie można łączyć z mandatem senatora R.P.

 • podsekretarza stanu w administracji rządowej.
 • członka Rady Ministrów;
 • sekretarza stanu w administracji rządowej;

Ważność wyborów do Sejmu R.P. stwierdza:

 • Trybunał Konstytucyjny;
 • Naczelny Sąd Administracyjny;
 • Sąd Najwyższy.

O stanie wojny i zawarciu pokoju decyduje:

 • Sejm R.P.
 • Prezydent R.P.;
 • Zgromadzenie Narodowe.

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej powoływany jest przez:

 • Parlament Europejski;
 • Trybunał Sprawiedliwości Wspólnoty.
 • Radę Europy;

Prawo inicjatywy legislacyjnej w zakresie jednolitej ordynacji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego posiada:

 • Rada Europy;
 • Komisja Europejska.
 • Parlament Europejski;

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa:

 • cztery lata;
 • pięć lat.
 • trzy lata;

Według Traktatu Wspólnoty Europejskiej decyzja ma moc obowiązującą:

 • w stosunku do tych państw, które wyraziły na to zgodę
 • wobec wszystkich państw członkowskich
 • w stosunku do tych podmiotów, do których została skierowana;

Obywatelstwo Unii Europejskiej otrzymują:

 • osoby, które uprzednio zrzekną się obywatelstwa państwa członkowskiego
 • z mocy prawa obywatele państw członkowskich;
 • w wyniku specjalnej procedury nadania obywatelstwa osoby posiadające praw pobytu w jednym z państwa członkowskich;

Prawo do dobrej administracji jako uprawnienie obywateli Unii Europejskiej zostało powołane do życia na mocy:

 • Traktatu z Maastricht;
 • Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
 • Jednolitego Aktu Europejskiego

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej pełniona jest przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w okresach:

 • sześciomiesięcznym;
 • pięciomiesięcznym.
 • rocznym;

Komisja Europejska sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa wspólnotowego:

 • tylko przez Radę Europy.
 • tylko przez Parlament Europejski;
 • przez wszystkie jego podmioty

Orzeczenia wstępne wydawane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości:

 • są wiążące dla sądu krajowego, który zwrócił się o takie orzeczenie, ale pod pewnymi warunkami.
 • są wiążące dla sądu krajowego, który zwrócił się o takie orzeczenie;
 • nie są wiążące dla sądu krajowego, który zwrócił się o takie orzeczenie;

Na mocy Traktatu Wspólnoty Europejskiej obywatele Unii Europejskiej mają prawo wnieść petycje do:

 • Rady Europy;
 • Komisji Europejskiej
 • Parlamentu Europejskiego;

Przewodniczącym Trybunału Stanu jest:

 • wybierany na pierwszym posiedzeniu Trybunału Stanu jeden spośród jego członków
 • pierwszy Prezes Sądu Najwyższego;
 • wskazany przez Prezydenta RP jeden spośród członków Trybunału Stanu.

Najwyższa Izba Kontroli podlega:

 • Prezydentowi R.P.;
 • Sejmowi R.P.;
 • Senatowi R.P.

Rzecznik Praw Obywatelskich powoływany jest przez Sejm R.P. za zgodą Senatu R.P. na kadencję liczącą:

 • 3 lata;
 • 5 lat;
 • 7 lat

Roszczenie o zapłatę czynszu z umowy najmu przedawnia się:

 • z upływem 1 roku od dnia wymagalności;
 • z upływem 3 lat od dnia wymagalności;
 • z upływem 5 lat od dnia wymagalności.

Rzeczami w rozumieniu kodeksu cywilnego są:

 • tylko przedmioty materialne;
 • przedmioty materialne oraz prawa na dobrach materialnych;
 • przedmioty materialne oraz wszystkie prawa majątkowe.
Najlepsze odpowiedzi
PAWEŁ40
Zuzanna40
ANNA40
Krzysztof40
anna40
Maksymalnie do zdobycia 40
Wszystkie odpowiedzi 87
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne