reklama

oficer 2012

Próbny Test na egzamin oficerski Test ma 50 pytań na odpowiedz masz 60 minut zalicza poprawna odpowiedz na 35 pytania Test automatycznie zamknie się po upływie czasu. Pytania są z zakresu materiału wymaganego na egzamin oficerski WSPOL Test nie zawiera pytań o charakterze poufnym !!! marf

Tagi dla tego testu: test oficerski

Podaj swoje imię:


Działaniami Policji w czasie akcji ratowniczej kieruje

 • policjant najstarszy stopniem obecny na miejscu zdarzenia
 • dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej przybyłej na miejsce zdarzenia
 • właściwy ze względu na miejsce zdarzenia komendant powiatowy Policji lub wyznaczony przez niego dowódca operacji
 • kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego właściwego terytorialnie Starostwa Powiatowego

Analizując dane w celu wykrycia sprawcy przestępstwa rozboju, typujesz przede wszystkim osoby, które

 • znają mechanizmy funkcjonowania obrotu bezgotówkowego w firmie
 • mają wiedzę na temat metod stosowanych przez sprawców kradzieży
 • w przeszłości dokonały podobnych rozbojów
 • dysponują środkami i urządzeniami pozwalającymi na wykonanie fałszywych dokumentów

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która

 • błędnie sporządziła preliminarz finansowy
 • popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia
 • pomyliła się w opracowanym kosztorysie
 • błędnie wystawiła weksel

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest

 • urzędowy dokument, materiały, znaki i symbole
 • każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze
 • prosta informacja prasowa
 • publiczna prezentacja

policjant pełniąc służbę patrolową podczas przerwy w służbie opuścił rejon .Takie postępowanie pol jest: dopuszcalne jeśli

 • poinformował o takim zamiarze dyżurnego jednostki Policji
 • wcześniej zgłosił taki zamiar na odprawie do służby
 • uzyskał na to zgodę bezpośredniego przełożonego
 • uzyskał na to zgodę dyżurnego jednostki

Na terytorium RP polscy policjanci przejmują pościg od funkcjonariuszy państwa obcego na polecenie:

 • dyżurnego właściwej terytorialnie jednostki Policji, ale nie dalej niż 50 km od granicy RP
 • oficera dyżurnego KGP, potwierdzone na piśmie
 • dowódcy operacji/akcji policyjnej dalej niż 100 km od granicy RP
 • dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji lub dowódcy akcji/operacji policyjnej

Suchą plamę koloru brunatnego na szybie zabezpieczamy wymazówką zwilżoną

 • wodą destylowaną
 • roztworem luminalu
 • spirytusem
 • zwilżamy śliną jeśli nie mamy czym

Podczas planowania operacji policyjnej, na dowódcę podoperacji można wyznaczyć

 • policjanta będącego w służbie stałej posiadającego doświadczenie w dowodzeniu interwencją
 • tylko oficera posiadającego kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami dowódcy operacji
 • policjanta posiadającego predyspozycje i doświadczenie w dowodzeniu
 • oficera, który posiada doświadczenie w pracy sztabowej

Osobą zagrożoną uzależnieniem zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii jest:

 • systematycznie używająca środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych
 • mająca stały dostęp do środków odurzających i substancji psychotropowych
 • znajdująca się w stanie uzależnienia od środków odurzających
 • sporadycznie używająca środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych

Śledztwo finansowe ma na celu

 • prowadzenie postępowania przygotowawczego w związku z przestępstwami kwalifikowanymi z KK
 • wykonywanie czynności procesowych w związku z praniem pieniędzy
 • ustalenie składników majątkowych sprawców przestępstw na poczet grożących im kar i środków karnych
 • prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa popełnione na rynku finansowym

Kasjerka ujawniła monetę o nominale 5 zł, noszącą ślady podrobienia. Po przybyciu obligatoryjnie policjant powinien

 • zabezpieczyć i sporządzić protokół zatrzymania rzeczy oraz przesłuchać w charakterze świadka kasjerkę
 • Przesłuchać kasjerkę i zabieczyc monetę w kopercie tak aby zachowcac na niej odciski
 • pozostawić monetę w sklepie i wezwać ekipę do zabezpieczania śladów
 • zabezpieczyć w kopercie monetę i sporządzić z tej czynności notatkę służbową

Podpis elektroniczny polega na

 • zeskanowaniu podpisu ręcznego i dołączeniu skanu do dokumentu elektronicznego
 • dołączeniu do dokumentu elektronicznego ciągu znaków szyfrujących ten dokument
 • dołączeniu do dokumentu elektronicznego ciągu znaków obliczonego przy użyciu klucza publicznego podpisującego
 • dołączeniu do dokumentu elektronicznego ciągu znaków obliczonego przy użyciu klucza prywatnego podpisującego

Pokrzywdzony, który w postepowaniu sądowym nie wstąpił w prawa oskarżyciela posiłkowego jest uprawniony do:

 • zaskarżania rozstrzygniecie sadu zamykających do wydania wyroku
 • proponowania wysokości kary
 • zadawania lecz tylko w formie pisemnej, pytań oskarżonemu
 • uczestniczenia w rozprawie

Organem odwoławczym od decyzji wydanych w sprawach zgromadzeń jest:

 • wojewoda
 • starosta
 • wojewódzki sad administracyjny
 • kolegium odwoławcze przy sejmiku samorządowym

Cudzoziemiec może przekroczyć granicę i przebywać na terytorium RP jeżeli posiada:

 • wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
 • ważny dokument podróży
 • ważną vizę
 • ma ukończone 15 lat

Kryteria symptomatologiczne odnoszące się do przestępstw kryminalnych dotyczą:

 • struktury organów ścigania
 • symptomów przestępstwa
 • specyficznych cech osobowości sprawcy
 • zakresu zadań pionu kryminalnego

Rozpoznanie konkretnej grupy przestępczej powinno być prowadzone w następujących kierunkach:

 • podmiotowym, osobowym, strukturalnym, towarzyskim
 • podmiotowym, osobowym, strukturalnym, towarzyskim i topograficznym
 • podmiotowym ,przedmiotowym, ekonomicznym i topograficznym
 • podmiotowym,finansowym, osobowym, topograficznym

Petycje, skargi, wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych

 • jeżeli przemawia za tym interes społeczny
 • w każdej sprawie
 • jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji
 • w związku z wykonywaniem przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej

Zgromadzeniem jest zgrupowanie conajmniej:

 • 15 osób zwołane w celu wspólnych obrad
 • 17 osób zwołane w celu wspólnych obrad i wyrażenia opinii
 • 30 osób zwołane w celu wyrażenia wspólnego stanowiska
 • 30 osób zwołane w celu wspólnych pokojowych obrad

Pozwolenia na broń jest wymagane do

 • posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego
 • posiadania broni pneumatycznej
 • posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych
 • wszystkie odpowiedzi sa blędne

Cudzoziemcem zgodnie z ustawą o cudzoziemcach jest:

 • obywatel innego państwa niż Polska
 • kazdy kto nieposiada obywatelstwa Polskiego
 • każdy kto utracił obywatelstwo Polskie
 • wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

Bronią w/g ustawy o broni i amunicji nie jest: :

 • lufa
 • szkielet broni
 • zamek
 • baskila

Organem odwoławczym wydanym w sprawach o zgromadzenia jest

 • Wojewoda
 • Burmistrz
 • Prezydent
 • Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli posiadacz broni

 • nie poddał sie obowiazkowym badaniom psychologicznym i nie przedstawil stosownego zaswidczenia
 • przemieszcza sie z rozladowana bronia bedac pod wpływem alkoholu
 • wszystkie odpowiedzi sa poprawne
 • naruszył zasady przechowywania broni

Analizę stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby patrolowej należy sporządzać

 • raz na 30 dni
 • kwartalnie z podziałem na poszczególne miesiące kwartału
 • raz w miesiącu
 • nie rzadziej niż raz w miesiącu

Policjant w patrolu jednoosobowym może podjąć interwencję w stosunku do:

 • nie jest to uregulowanie przepisami
 • najwyżej jednej osoby
 • nie więcej jak 3 osób
 • nie więcej jak 2 osób

Potencjał wiktymogenny oznacza:

 • klasyfikację zagrożeń przestępstwami
 • ogólną liczbę przestępstw na określonym terenie
 • system cech osoby lub instytucji i warunków prowadzących do zagrożenia
 • kondycję społeczno-zawodową przestępcy

Odciski palców pobiera się w przypadkach, o których mowa w ustawie o cudzoziemcach o osób

 • który ukończył 14 lat
 • które ukończyły 16 lat
 • bez względu na wiek cudzoziemca
 • które ukończyły 18 lat

Nabywca broni palnej bojowej przeznaczonej do ochrony osobistej jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu:

 • tygodnia od nabycia broni
 • niezwłocznie po nabyciu broni
 • 5 dni od nabycia broni
 • 14 dni od nabycia broni

Pozwolenia na bron nie wymaga się

 • wszystkie odpowiedzi są błędne
 • do broni wytworzonej przed rokiem 1889
 • do broni wytworzonej przed rokiem 1884
 • do broni wytworzonej po roku 1884

Rozszyfruj naswę KSIP

 • Krajowy System Informacji Policji
 • Krajowy System Informacyjny Policji
 • Krajowy System Integracji Policji
 • Krajowy System Informatyczny Policji

Bronią w/g ustawy o broni i amunicji nie jest :

 • kastet
 • nunczako
 • baskila
 • broń palna będaca na wyposażeniu policji

Członkami Europolu mogą być:

 • wszystkie państwa członkowskie Rady Europy
 • czlonkowie Unii Europejskiej oraz państwa zatwierdzone konwencją Shengen
 • czlonkowie Unii Europejskiej
 • czlonkowie Unii Europejskiej oraz państwa kandydujące do czlonków UE

pozwolenie na bron w/g ustawy o broni i amunicji wydawane jest na okres

 • bezterminowo
 • 5 lat
 • 3 lat
 • określa to termin badań psychologicznych lub lekarskich

Europejską kartę broni palnej wydaje sie na okres do

 • 1 roku
 • 5 lat
 • 3 lat
 • nie ma określonego czasu

Cofnięcie pozwolenia na broń następuje w drodze :

 • Postanowienia
 • Nakazu prokuratora
 • Orzeczenia (np gdy lekarz stwiedzi niepoczytalność)
 • Decyzji administracyjnej

Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą:

 • zajęcia wierzytelności dłużnika
 • ustnego powiadomienia zobowiązanego przez egzekutora
 • doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego
 • doręczenia pisemnego wezwania do wypełnienia obowiązku

Zakres zadań dzielnicowego pełniącego służbę na terenach miejskich nie obejmuje:

 • realizowania zadań z zakresu profilaktyki społecznej
 • realizowania zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń
 • prowadzenia postępowań sprawdzających i przygotowawczych
 • kontrolowania przestrzegania przepisów prawa miejscowego

Pierwszym i podstawowym etapem przygotowania programu profilaktycznego jest:

 • analiza zjawiska stanowiącego zagrożenie
 • prezentacja założeń programowych
 • określenie celu głównego i celów pośrednich programu
 • planowanie przedsięwzięć

Zagwarantowanie zasady jedności kierownictwa jest istotą struktury:

 • liniowej
 • macierzowej
 • równoległej
 • jednostkowej

Opowiadanie, jako metoda dydaktyczna polega na:

 • rozmowie z uczniami bądź słuchaczami prowadzonej poprzez stawianie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi
 • charakteryzowaniu zjawisk, przedmiotów, osób, itp.
 • słownym przedstawieniu akcji (rzeczywistej lub fikcyjnej)
 • odczytywaniu pisemnie przygotowanego opracowania na określony temat

Mechanoskopijne badania na całość polegają na:

 • całościowym ujęciu problemu
 • stwierdzeniu, że dwa lub więcej elementów stanowiło przed rozdzieleniem jeden obiekt
 • zbadaniu śladu przez biegłych z więcej niż 2 dziedzin
 • kompleksowym potraktowaniu wszystkich śladów w celu ustalenia przebiegu zdarzenia

Konstytucja RP zapewnia nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić:

 • tylko na zasadach określonych w Konstytucji RP i w trybie określonym w ustawie
 • tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie
 • na zasadach i w trybie określonym w akcie podustawowym
 • jedynie na zasadach określonych w ustawie i w trybie określonym w rozporządzeniu

Proces zarządzania zmianą w organizacji powinien rozpocząć się od:

 • ustalenia celów działania i określenia aktualnej sytuacji organizacji
 • analizy, oceny i modyfikacji stanu istniejącego
 • budowy nowej infrastruktury procesów
 • wprowadzenia fazy zamrażania

Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje:

 • Minister transportu
 • Starosta
 • Wojewoda
 • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

W koncepcji realizacji operacji policyjnej zawarte są:

 • koszty przeprowadzenia operacji policyjnej
 • przewidywane scenariusze
 • warianty działania sił policyjnych
 • procedury postępowania w przypadku ewakuacji

Podejrzany to :

 • osoba która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przez siebie przestępstwa rozboju
 • kazda osoba którą podejrzewa się o popełnienie przestępstwa
 • osoba którą przesłuchano w charakterze podejrzanego
 • osoba której przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa

Świadkami w postepowaniu administracyjnym nie NIE mogą być osoby:

 • najbliższe tj. małżonek strony, wstępni, zstępni
 • niepełnosprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
 • które są rodzeństwem strony
 • niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń

Który z niżej wymienionych etapów wymuszenia rozbójniczego zaklasyfikujesz jako pierwszy w działaniu sprawców tego przestępst

 • uzależnienie
 • działanie
 • perswazja
 • zmiękczenie

Zgodnie z podziałem narkotyków według ich pochodzenia, amfetamina zaliczana jest do

 • narkotyków tzw. domowych
 • narkotyków łatwodostępnych
 • narkotyków syntetycznych
 • narkotyków naturalnychKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Maro49
Maro49
Janek49
Sylwia Grzeszczak49
Sylwia49
Maksymalnie do zdobycia 49
Wszystkie odpowiedzi 569

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy