reklama

Przykładowe pytania do konkursu OTWP. Część 1 Kategoria Podstawówka.

Przyłuż się.

Tagi dla tego testu: OTWP

Podaj swoje imię:


Podstawowym mechanizmem gaśniczym proszku jest działanie?

 • chłodzące,
 • tłumiące.
 • izolujące.

Kto jest zobowiązany do oznakowania na terenach leśnych punktów czerpania wody ?

 • właściciel lasu,
 • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza,
 • Państwowa Straż Pożarna.

Co oznacza skrót SITP?

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
 • Szkoła Instruktorów Techniki Pożarniczej,
 • Służby Interwencyjne Taktyki Pożarniczej,

Jaki czynnik roboczy powoduje działanie rozpieraczy i nożyc firmy Holmatro ?

 • olej hydrauliczny,
 • powietrze,
 • przekładnia mechaniczna.

Budynek wysoki jest to budynek o wysokości nad poziomem terenu?

 • 12 - 25m,
 • 25 - 55m,
 • 55 - 75m.

Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować lekki dach, o masie nie większej, niż:

 • 30 kg/m2,
 • 45 kg/m2,
 • 75 kg/m2.

W jakim mieście siedzibę ma Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej?

 • Kraków,
 • Częstochowa.
 • Kielce,

Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno - rozpoznawcze?

 • nie mogą.
 • tak, za zgodą Komendanta Głównego PSP,
 • tak, za zgodą Komendanta Wojewódzkiego PSP,

Kto nadaje stopień młodszego aspiranta?

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego.
 • Komendant Główny na wniosek Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Komendant Wojewódzki PSP,

Jakie czynności należy wykonać, jeżeli w ranie brzucha tkwią przedmioty?

 • usunąć je po ułożeniu poszkodowanego w pozycji bocznej, a na ranę nałożyć opatrunek jałowy.
 • bezwzględnie je usunąć, a na ranę nałożyć opatrunek jałowy,
 • nie usuwać tych przedmiotów, a jedynie po odkażeniu występujących ponad skórę elementów opatrzyć je jałowymi gazikami,

Jednostką organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej jest:

 • Stacja Ratownictwa Chemicznego.
 • Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Co ile lat w OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo wyborcze (zebrania statutowe)?

 • 4 lata
 • 2 lata
 • 5 lat

Ochotnicze Straże Pożarne są:

 • jednostkami organizacyjnymi PSP
 • stowarzyszeniami
 • organami administracji rządowej

Najwyższą władzą w OSP jest:

 • zarząd
 • prezes
 • walne zebranie

Ile butli z gazem propanem butanem o pojemności 11 kg może znajdować się w mieszkaniu?

 • 3
 • 2
 • 1

Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?

 • 75 m3
 • 50 m3
 • 100 m3

Szerokość wyjścia ewakuacyjnego nie może być mniejsza niż:

 • 0,9m
 • 0,8m
 • 0,6m

Jaki jest najwyższy stopień aspirancki?

 • aspirant sztabowy
 • starszy aspirant sztabowy
 • starszy aspirant

8. Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?

 • liściasty
 • iglasty
 • mieszany

Wycofanym środkiem gaśniczym z uwagi na ochronę środowiska jest:

 • CO2
 • azot
 • halon

Symbol SH-10 oznacza:

 • samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
 • samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
 • samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton

Środkiem uodporniającym drewno na działanie ognia jest:

 • pyran
 • środek zwilżający
 • fobos

Eksplozymetr to:

 • urządzenie pomiaru siły eksplozji
 • urządzenie wyłączające klapy odcinające w czasie wybuchu
 • urządzenie do pomiaru stężeń wybuchowych

Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11kg na stacjach gazu płynnego?

 • nie
 • tak, jeżeli wykonana jest niezależna instalacja, nie przeznaczona do tankowania pojazdów
 • tak

Pojemność zbiornika wodnego w samochodzie GCBA 5/24 wynosi:

 • 2400 l
 • 5000 l
 • 500 l

Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:

 • prądownica pianowa
 • agregat pianowy
 • wytwornica pianowa

Tryskacze służą do:

 • gaszenia pożaru
 • szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego
 • wykrywania pożaru

Zaczadzenie następuje wskutek działania:

 • CO
 • N2
 • C02

Jaka jest średnica nominalna hydrantów zewnętrznych podziemnych?

 • 80, 100
 • 80
 • 100, 125

W przeciwpożarowe wyłączniki prądu muszą być wyposażone obiekty:

 • o powierzchni użytkowej ponad 1000m2
 • o kubaturze powyżej 1000m3
 • o wysokości powyżej 12m.

W jednostkach PSP jako podstawowy system zabezpieczenia dróg oddechowych stosuje się:

 • aparaty powietrzne nadciśnieniowe
 • aparaty tlenowe
 • aparaty powietrzne podciśnieniowe

Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:

 • właściciel lub zarządca lasu
 • osoba dorosła, pod warunkiem zachowania środków ostrożności
 • Komendant Powiatowy lub Miejski PSP

Pianą można gasić pożary klasy:

 • klasy C i D
 • klasy A i B
 • tylko klasy C

22. Do gazów gaśniczych można zaliczyć:

 • azot
 • etan
 • metan

Ochotnicza Straż Pożarna jest:

 • jednostką systemu ratowniczego RP,
 • jednostką ochrony przeciwpożarowej,
 • służbą wspomagającą jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

24. Pożary metali lekkich zaliczają się do klasy pożarów:

 • D
 • A
 • B

Jaki staż służby powinien mieć aspirant upoważniony do wykonywania czynności kontrolno - rozpoznawczych.

 • co najmniej jednoroczny,
 • co najmniej dwuletni i odbyte szkolenie w tym zakresie,
 • co najmniej trzyletnie i odbyte szkolenie w tym zakresie.

Wstrząs jest to:

 • stan niedotlenienia mózgu
 • zespół drgawek
 • odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego.

Jaka jest główna przyczyna pożarów w lasach?

 • nieostrożność osób dorosłych w posługiwaniu się otwartym ogniem,
 • samozapalenie w okresie lata, spowodowane wyrzucaniem szklanych opakowań,
 • wyładowania atmosferyczne.

Jaka najmniejsza ilość pomp musi być użyta w systemie przetłaczania wody?

 • 2,
 • 3,
 • 5.

30. Co oznacza skrót KSRG?

 • Krajowe Stowarzyszenie Ratowników Górskich,
 • Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy.
 • Krajowa Sekcja Ratowniczo - Gaśnicza,

31. Symbol W - 75 oznacza:

 • wąż pożarniczy o średnicy 75 mm,
 • wąż pożarniczy o długości 75 m,
 • wąż pożarniczy o grubości 75 cm.

Urządzenie umożliwiające wypompowanie wody z piwnicy to:

 • smok ssawny.
 • zasysacz liniowy,
 • wysysacz,

Bandażowanie krwawiącej rany poszkodowanego to czynność:

 • techniczna.
 • medyczna
 • niemedyczna,

Symbol SH - 18 oznacza:

 • samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 18m i udźwigu 1 tony.
 • samochód specjalny holowniczy,
 • samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 18m.

Działanie ratownicze w natarciu to:

 • podstawowe działanie ratownicze mające na celu podanie środka gaśniczego na palący się obiekt w celu jego likwidacji,
 • podstawowe działanie ratownicze mające na celu obronę innych obiektów przed zapaleniem,
 • podstawowe działanie ratownicze mające na celu ratowanie strażaków w czasie ich zagrożenia.

Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu?

 • utrzymanie się temperatury powietrza pow. 25oC i brak opadów atmosferycznych.
 • wilgotność ścioły i powietrza
 • wilgotność mchów i porostów,

Jakie jest najwyższe odznaczenie ochrony przeciwpożarowej?

 • Złoty Krzyż Zasługi.
 • Złoty Znak Związku,
 • Medal im. Józefa Tuliszkowskiego,

W jakim mieście znajduje się muzeum pożarnictwa?

 • Warszawa.
 • Mysłowice,
 • Poznań,

W jakim celu przy drogach i liniach kolejowych wykonywane są pasy przeciwpożarowe?

 • w celu ochrony pojazdów znajdujących się na drogach i pociągów na liniach kolejowych.
 • w celu uniemożliwienia wjazdu do lasu,
 • w celu zabezpieczenia lasu przed rozprzestrzenianiem się ognia,
Najlepsze odpowiedzi
Piotr50
Piotr50
Królik250
Arnold Schwarzenegger50
piotr s50
Maksymalnie do zdobycia 50
Wszystkie odpowiedzi 113
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne