reklama

Przykładowe pytania do konkursu OTWP. Część 2 Kategoria Podstawówka

Przyłuż się

Tagi dla tego testu: Otwp

Podaj swoje imię:


Jaki jest nominalny zasięg poziomy hydrantu wewnętrznego 52 z zastosowaniem jednego odcinka węża o długości 20 m ?

 • 30 m.
 • 35 m,
 • 25 m,

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować, co najmniej następującą odległość od budynków wykonanych z materiałó

 • 50 m.
 • 20 m,
 • 30 m,

Gaśnice proszkowe mogą działać w zakresie temperatur zewnętrznych od:

 • -20 0C do + 60 0C.
 • -15 0C do + 55 0C,
 • -10 0C do + 50 0C,

Odległość drogi pożarowej od budynku powinna mieścić się w granicach:

 • 15-25 m,
 • 5-25 m,
 • 25-35 m.

Wydajność hydrantu wewnętrznego 25 wynosi:

 • 5 dm3/s .
 • 1,0 dm3/s,
 • 2,5 dm3/s

Piana ciężka to piana o liczbie spienienia:

 • Ls > 200.
 • 20 < Ls < 200,
 • Ls < 20,

Jaki środek gaśniczy został wycofany z użytku ze względu na ochronę środowiska ?

 • proszek,
 • halon,
 • woda.

Jakiego koloru butli nie stosuje się na gaz propan - butan;

 • czerwonego,
 • zielonego
 • niebieskiego,

Ubranie żaroodporne służy do:

 • ochrony ratownika w czasie akcji chemicznej,
 • ochrony ratownika w czasie nurkowania
 • ochrony ratownika w czasie akcji gaśniczej.

Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:

 • 3 lipca 1980 r.
 • 3 listopada 1992 r.
 • 24 sierpnia 1991 r.

Liczba spienienia to:

 • liczba pęcherzyków powietrza zawarta w 1 dm3 piany
 • stosunek ilości piany do ilości środka pianotwórczego, z którego ta piana została wytworzona
 • stosunek ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego do wydajności piany

Domy poprawcze zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

 • ZL IV
 • ZL V
 • ZL III

Co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne należy projektować z pomieszczeń, w których będzie przebywać jednocześnie ponad:

 • 75 osób
 • 50 osób
 • 20 osób

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej z:

 • KM PSP lub KP PSP
 • KW PSP
 • rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku nie może być mniejsza niż:

 • 0,6 m
 • 1,4 m
 • 1,5 m

Stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabroniona w:

 • w pomieszczeniach, w których może przebywać więcej niż 50 osób
 • w budynkach zaliczonych do ZL III
 • w pomieszczeniach okratowanych

Dojście ewakuacyjne to:

 • Odległość od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku, albo do drzwi klatki schodowe
 • Odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną
 • Odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na zewnątrz budynku

Podaj dokładną datę zdarzenia z roku 2001, w którym zginęło między innymi ponad 300 strażaków:

 • 21.09.2001 r.,
 • 11.09.2001 r.,
 • 11.11.2001 r.

Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym organizowane są:

 • co 4 lata,
 • co rok.
 • co 2 lata,

Klapa dymowa służy do:

 • odprowadzenia dymów i gazów pożarowych,
 • wyjścia przez nią zagrożonych osób w przypadku zadymienia,
 • nie ma takiego pojęcia.

Czwartym w kolejności stopniem w korpusie podoficerów straży pożarnej jest:

 • ogniomistrz,
 • ogniomistrz sztabowy
 • starszy sekcyjny,

Pierwszy ogólnopaństwowy zjazd delegatów straży pożarnych odbył się w Warszawie, w roku:

 • 1931,
 • 1921,
 • 1941.

Przy jakim stężeniu dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze następuje utrata przytomności oraz może nastąpić śmierć ?

 • 0,5 %,
 • 2,0 %,
 • 10 %.

Dźwig w budynku wysokim kategorii zagrożenia ludzi ZL I, przystosowany dla potrzeb ekip ratowniczych powinien mieć kabinę

 • 2,1 m x 2,2 m,
 • 1,1 m x 2,1 m,
 • 1,2 m x 2,2 m.

Jaki obecnie stopień służbowy posiada Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi ?

 • starszy brygadier,
 • generał brygadier,
 • nadbrygadier.

Stację paliw płynnych należy wyposażyć między innymi w następujący sprzęt:

 • wystarczą tylko gaśnice proszkowe lub śniegowe 6 kg.
 • 1 agregat proszkowy 25 kg,
 • 2 agregaty proszkowe 25 kg,

Jaka powinna być szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej na II kondygnacji budynku użyteczności publicznejNaKtórej przebywa 300

 • 120 cm.
 • 180 cm
 • 140 cm,

Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

 • uprawy leśne do 4 m wysokości.
 • uprawy leśne o wysokości powyżej 4 m,
 • młodniki w wieku powyżej 20 lat,

Szefem Obrony Cywilnej Kraju jest:

 • Minister Obrony Cywilnej Kraju.
 • Prezes Rady Ministrów,
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

Kto powołuje komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej?

 • Minister Spraw Wewnętrznych na wniosek Zarządu Głównego Związku OSP RP.
 • Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych,
 • Prezydent RP na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych,
Najlepsze odpowiedzi
Antoni Lipski13
Antoni Lipski13
Antoni Lipski9
Agas9
Maksymalnie do zdobycia 30
Wszystkie odpowiedzi 4
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne