reklama

prawo cywilne

dobra osobiste, prawo cywilne, własność, nieruchomość,zobowiązania, spadek, zachowek

Tagi dla tego testu: dobra osobiste, prawo cywilne, własność, nieruchomość,zobowiązania, spadek, zachowek

Podaj swoje imię:


Roszczenie o zapłatę czynszu z umowy najmu przedawnia się:

 • z upływem 1 roku od dnia wymagalności;
 • z upływem 3 lat od dnia wymagalności;
 • z upływem 5 lat od dnia wymagalności.

Do czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu wspólną nieruchomością potrzeba:

 • działania jednego ze współwłaścicieli;
 • zgody większości współwłaścicieli;
 • zgody wszystkich współwłaścicieli.

Rzeczami w rozumieniu kodeksu cywilnego są:

 • tylko przedmioty materialne;
 • przedmioty materialne oraz prawa na dobrach materialnych;
 • przedmioty materialne oraz wszystkie prawa majątkowe.

W przypadku włożenia przez darczyńcę na obdarowanego obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania (polecenie):

 • wierzycielem jest tylko ten, kogo polecenie dotyczy,
 • wierzycielem jest każdy, kto ma w wykonaniu polecenia interes prawny,
 • nikt nie jest wierzycielem.

Zasada walutowości w rozumieniu Kodeksu cywilnego oznacza, że:

 • przy spełnianiu zobowiązania pieniężnego nie uwzględnia się spadku siły nabywczej pieniądza
 • zobowiązanie może być spełnione tylko w pieniądzu polskim;
 • dłużnik powinien spełnić świadczenie pieniężne w kwocie wynikającej z wcześniejszego zobowiązania.

Małoletni, który nie ukończył 13 lat:

 • ponosi odpowiedzialność deliktową za wyrządzoną szkodę, ale tylko majątkiem oddanym mu do dyspozycji przez rodziców;
 • ponosi odpowiedzialność deliktową tylko za szkody na osobie;
 • w ogóle nie ponosi odpowiedzialności deliktowej.

Osoba, która wskutek użycia napojów alkoholowych znalazła się w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie wo

 • składa ważne oświadczenie woli;
 • składa nieważne oświadczenie woli;
 • składa oświadczenie woli obarczone wadą, od którego może odstąpić.

Osoba, która wskutek zażycia narkotyków znalazła się w stanie wyłączającym świadome oraz swobodne powzięcie decyzji i wyrażen

 • nie ponosi odpowiedzialności za szkodę;
 • ponosi odpowiedzialność za szkodę, chyba że w stanie tym znalazła się bez swojej winy;
 • ponosi odpowiedzialność, tylko wówczas, gdy popełnia przestępstwo lub wykroczenie.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązan

 • na rachunek bankowy wierzyciela lub gotówką w tym banku;
 • w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela – aktualnych na chwilę spełnienia świadczenia;
 • w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela – które były aktualne na chwilę powstania zobowiązania.

Wydziedziczenie według Kodeksu cywilnego oznacza:

 • powołanie do spadku osoby nie będącej zstępnym, małżonkiem lub rodzicem;
 • pozbawienie zachowku zstępnych, małżonka lub rodziców z przyczyn określonych w ustawie;
 • obciążenie spadkobiercy zapisem przekraczającym wartość spadku.

W razie niewykonania umowy, za które to niewykonanie ponoszą odpowiedzialność obie strony:

 • zadatek dany przy jej zawarciu strona, która go otrzymała, ma prawo zachować;
 • strona, która zadatek wpłaciła ma prawo żądać sumy dwukrotnie wyższej od strony, która zadatek otrzymała;
 • zadatek powinien zostać zwrócony.

„Odstępne” w rozumieniu Kodeksu cywilnego oznacza:

 • prawo odstąpienia od umowy w ciągu oznaczonego terminu;
 • prawo odstąpienia od umowy bez jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego;
 • prawo odstąpienia od umowy za zapłatą oznaczonej sumy pieniężnej

Według Kodeksu cywilnego, maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może przekraczać:

 • czterokrotności wysokości stopy odsetek ustawowych;
 • czterokrotności wysokości stopy odsetek przewidzianych dla zobowiązań podatkowych;
 • czterokrotności wysokości stopy odsetek kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Według Kodeksu cywilnego, prawo zatrzymania przysługuje zobowiązanemu do wydania cudzej rzeczy do chwili:

 • zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzon
 • uwzględnienia powództwa o zwrot nakładów;
 • rozpoznania apelacji przez sąd drugiej instancji.

Według Kodeksu cywilnego, od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od dnia:

 • wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej s
 • doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty;
 • zawezwania do próby ugodowej.

Uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, skarga pauliańska następuje w dro

 • wyłącznie powództwa przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową;
 • powództwa lub zarzutu przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową;
 • wyłącznie powództwa przeciwko dłużnikowi, który wskutek tej czynności uzyskał korzyść majątkową.

Która z wymienionych jednostek organizacyjnych nie posiada zdolności prawnej:

 • wspólnota mieszkaniowa;
 • spółka jawna;
 • spółka cywilna.

Która z wymienionych jednostek organizacyjnych posiada osobowość prawną:

 • parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego
 • spółka komandytowo akcyjna;
 • komitet mieszkańców gminy do spraw budowy wodociągu.

Spółdzielnia powstaje jako osoba prawna z chwilą:

 • podpisania statutu przez wszystkich członków założycieli;
 • uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o wpisie spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • zamieszczenia danych w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie natychmiast wykonalnego i skutecznego postanowienia sądu rejes

Od chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku do chwili jego działu, spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spad

 • w stosunku do wielkości swych udziałów;
 • solidarną;
 • jedynie przedmiotami należącymi do spadku.

W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody, kierowcy mogą wzajemnie żądać nap

 • ryzyka;
 • słuszności;
 • winy.

Przepisy o ochronie dóbr osobistych stosuje się:

 • wyłącznie do osób fizycznych;
 • wyłącznie do osób fizycznych i prawnych
 • do osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawn

Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z powodu braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej:

 • likwidatora;
 • zarządcę, jeśli wniosek taki złoży organ nadzoru;
 • kuratora.

Według Kodeksu cywilnego, uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej oso

 • z upływem sześciu miesięcy od oświadczenia woli;
 • z upływem sześciu miesięcy od wykrycia błędu;
 • z upływem roku od wykrycia błędu.

Według Kodeksu cywilnego, warunek niemożliwy, gdy jest zawieszający:

 • uważa się za niezastrzeżony;
 • pociąga za sobą nieważność czynności prawnej;
 • daje podstawę do odstąpienia od skutków czynności prawnej.

W braku odmiennej woli spadkodawcy, zapisobierca może żądać wykonania zapisu:

 • po przyjęciu spadku, pomimo, że nie nastąpiło ogłoszenie testamentu;
 • dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
 • niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu.
Najlepsze odpowiedzi
Wiktoria 49
kkk49
Rene49
libi47
Andrzej46
Maksymalnie do zdobycia 49
Wszystkie odpowiedzi 159
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne