reklama

prawo handlowe

prawo handlowe, spółki, rada nadzorcza, zarząd, krajowy rejestr sądowy, zgromadzenie wspólników, komercjalizacja przedsiębiorstw, międzynarodowe prawo handlowe

Tagi dla tego testu: prawo handlowe, spółki, rada nadzorcza, zarząd, krajowy rejestr sądowy, zgromadzenie wspólników

Podaj swoje imię:


W postępowaniu przed sądem gospodarczym nie posiada zdolności sądowej:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółka jawna;
 • spółka cywilna prowadząca działalność gospodarczą.

Do właściwości sądu rejonowego – wydział gospodarczy należą sprawy:

 • w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100 000 złotych;
 • w których wartość przedmiotu sporu przekracza 100 000 złotych;
 • w których wartość przedmiotu sporu przekracza 100 000 złotych w postępowaniu upominawczym.

Na postanowienie oddalające wniosek o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego wydane przez referendarza przysługuje:

 • apelacja;
 • zażalenie;
 • skarga do sądu rejonowego.

Według Prawa upadłościowego i naprawczego oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego może złożyć:

 • przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością;
 • wierzyciel przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością;
 • sąd nas wniosek przedsiębiorcy.

Według Prawa upadłościowego i naprawczego nie ma legitymacji do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej:

 • wierzyciel spółki;
 • dłużnik spółki;
 • rada nadzorcza.

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca będący osobą fizyczną, może podjąć działalność gospodarcz

 • po zakończeniu przygotowań do jej prowadzenia bez uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • C. po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Poręczenie wekslowe może być udzielone:

 • wyłącznie na przedniej stronie weksla;
 • wyłącznie na odwrocie weksla;
 • na wekslu albo na przedłużku.

Dostęp do danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jest zapewniony:

 • tylko dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • wyłącznie temu, kto ma interes prawny;
 • każdemu za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku, kiedy ten sam przedmiot jest obciążony więcej niż

 • data zawarcia umowy zastawniczej;
 • dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów;
 • data dokonania wpisu do rejestru zastawów.

W postępowaniu upadłościowym listę wierzytelności sporządza:

 • tylko syndyk;
 • wyłącznie nadzorca sądowy;
 • syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca w zależności od rodzaju postępowania upadłościowego.

Do ustanowienia zastawu rejestrowego według ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, potrzebna jest:

 • tylko umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu a wierzycielem;
 • tylko wpis do rejestru zastawów;
 • umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu, a wierzycielem oraz wpis do rejestru zastawów.

Wniesienie wkładu przez komandytariusza:

 • uwalania komandytariusza od odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej w granicach wartości wniesionego wkładu;
 • nie ma wpływu na jego odpowiedzialność;
 • uwalnia całkowicie komandytariusza od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być powzięte:

 • tylko na zgromadzeniu wspólników;
 • na zgromadzeniu wspólników lub bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na pisemne głosowanie;
 • za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Członek zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być odwołany:

 • w każdym czasie;
 • tylko po upływie kadencji na jaką został wybrany;
 • tylko po wygaśnięciu mandatu.

Odwołać prokurę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może:

 • wyłącznie zarząd bezwzględną większością głosów;
 • wyłącznie zarząd zwykłą większością głosów;
 • każdy członek zarządu.

Uchwały zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zapadają:

 • zwykłą większością głosów;
 • bezwzględną większością głosów;
 • zwykłą lub bezwzględną większością głosów w zależności od tego czy przedmiot uchwały przekracza zakres zwykłych czynności spó

Zarząd może zostać powołany w spółce:

 • komandytowo-akcyjnej
 • komandytowej;
 • partnerskiej.

Członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być:

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
 • wspólnik pozostający w stosunku pracy z inną konkurencyjną spółką;
 • inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prokura wygasa:

 • wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru;
 • wskutek utraty przez przedsiębiorcę zdolności do czynności prawnych;
 • wskutek odwołania.

Według kodeksu spółek handlowych, w przypadku zarządu wieloosobowego, jeżeli umowa lub statut nie stanowią inaczej, spółkę ak

 • tylko wszyscy członkowie zarządu łącznie;
 • każdy z członków zarządu samodzielnie;
 • dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Prawomocny wyrok uchylający uchwałę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma moc obowiązującą w stosunkach:

 • wyłącznie między spółką a wszystkimi wspólnikami;
 • między spółką a wszystkimi wspólnikami oraz miedzy spółką, a członkami organów spółki;
 • wyłącznie między stronami procesu.

Zaskarżenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • automatycznie wstrzymuje postępowanie rejestrowe
 • wstrzymuje postępowanie rejestrowe pod warunkiem złożenia takiego wniosku;
 • nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, jednak sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu rozprawy.

Umowa spółki jawnej powinna być zawarta:

 • wyłącznie w formie aktu notarialnego
 • na piśmie pod rygorem nieważności;
 • wyłącznie na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Spółka jawna powstaje z chwilą:

 • wpisu do rejestru;
 • zawarcia umowy;
 • osiągnięcia przychodów netto w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych w wysokości równowartości 50.000 euro.
Najlepsze odpowiedzi
Dupa38
natalia38
Anita37
dorota34
Dupa30
Maksymalnie do zdobycia 39
Wszystkie odpowiedzi 40
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne