reklama

Prawo karne materialne

prawo karne materialne, wymiar kary, nadzwyczajne złagodzenie kary, dzienna stawka grzywny,warunkowe umorzenie postępowania

Podaj swoje imię:


Według Kodeksu karnego, karalność przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności nie przekraczającą trzech lat ustaje, gd

 • dwa lata;
 • trzy lata;
 • pięć lat.

Według Kodeksu karnego, zawieszenie wykonania samoistnej kary grzywny następuje na okres próby, który wynosi:

 • od dwóch do pięciu lat;
 • od jednego roku do pięciu lat;
 • od jednego roku do trzech lat.

Według Kodeksu karnego, przy warunkowym umorzeniu postępowania okres próby zaczyna biec:

 • po upływie trzech dni od wydania wyroku;
 • od dnia wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji;
 • od uprawomocnienia się wyroku.

Zgodnie z Kodeksem karnym, dolna granica kary ograniczenia wolności wynosi:

 • dwa miesiące;
 • trzy miesiące.
 • jeden miesiąc;

Według Kodeksu karnego, sąd określając wysokość dziennej stawki grzywny ustala ją w granicach:

 • od 10 zł do 2000 zł.
 • od 10 zł do 1000 zł;
 • od 10 zł do 200 zł;

Według Kodeksu karnego, sąd wymierzając karę za pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa:

 • C. może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary tylko wówczas, gdy czyn zabroniony stanowi występek, a nie zbrodnię.
 • może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary;
 • stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary;

176. W przypadku skazania na samoistną karę grzywny za występek z Kodeksu karnego, zatarcie skazania na wniosek skazanego moż

 • dwa lata;
 • trzy lata;
 • pięć lat

Według Kodeksu karnego, mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekr

 • 50 - krotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia
 • 100 - krotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia;
 • 200 - krotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

Nie popełnia przestępstwa, z uwagi na wyłączenie winy:

 • kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem;
 • kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebez
 • kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność

Zbrodnię można popełnić:

 • tylko umyślnie, tak z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym;
 • tylko umyślnie, ale wyłącznie z zamiarem bezpośrednim;
 • tak umyślnie jak i nieumyślnie.

Zgodnie z Kodeksem karnym, odpowiada za podżeganie:

 • kto chcąc albo godząc się na to, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego;
 • kto godząc się na to, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego;
 • kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego

Kto dobrowolnie odstąpił od dokonania czynu zabronionego:

 • nie podlega karze za usiłowanie;
 • nie popełnia przestępstwa;
 • podlega karze za usiłowanie, ale z nadzwyczajnym jej złagodzeniem.

Według Kodeksu karnego, wymierzając karę ograniczenia wolności sąd:

 • jest zobowiązany oddać skazanego pod dozór kuratora;
 • może oddać skazanego pod dozór kuratora;
 • może oddać skazanego pod dozór kuratora;

Według Kodeksu karnego, jeżeli przedmioty, które służyły do popełnienia przestępstwa nie stanowią własności sprawcy, sąd:

 • w ogóle nie może orzec ich przepadku;
 • może orzec ich przepadek tylko za zgodą właściciela;
 • może orzec ich przepadek tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.

Według Kodeksu karnego, sąd zamiast środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody może orzec na rzecz pokrzywdzonego:

 • świadczenie pieniężne w wysokości do 200 000 złotych;
 • odszkodowanie równe podwójnej wartości wyrządzonej szkody;
 • nawiązkę w celu zadośćuczynienia za ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia a takż

Okres, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów:

 • biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, jeżeli kara ta nie przekracza 6 miesięcy
 • nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności;
 • biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, ale tylko wtedy, gdy orzeczono ją za inne przestępstwo aniżeli to, za k

Kary dożywotniego pozbawienia wolności nie orzeka się wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył:

 • 18 lat;
 • 21 lat;
 • 24 lat.

Jeżeli zachodzi kilka niezależnych od siebie podstaw do fakultatywnego złagodzenia kary, sąd:

 • ma obowiązek nadzwyczajnie złagodzić karę;
 • może najwyżej dwukrotnie karę nadzwyczajnie złagodzić;
 • może tylko jeden raz nadzwyczajnie złagodzić karę, biorąc pod uwagę łącznie zbiegające się podstawy łagodzenia.

Jeżeli ustawa przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary, sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej

 • inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary;
 • oskarżony nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa;
 • prokurator złoży taki wniosek.

Odstępując od wymierzenia kary, sąd:

 • może również odstąpić od wymierzenia środka karnego, chociażby jego orzeczenie było obowiązkowe;
 • może również odstąpić od wymierzenia środka karnego, chyba że jego orzeczenie jest obowiązkowe;
 • zawsze odstępuje od orzeczenia środka karnego.

Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres:

 • do lat 2;
 • do lat 3;
 • do lat 5.

Sąd ma obowiązek podjąć warunkowo umorzone postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby:

 • popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany;
 • popełnił przestępstwo umyślne lub nieumyślne, za które został prawomocnie skazany i wymierzono mu karę pozbawienia wolności b
 • popełnił przestępstwo umyślne lub wykroczenie umyślne.

W przypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, dozór jest obowiązkowy wobec:

 • sprawcy, który w chwili czynu miał w stopniu znacznym ograniczoną poczytalność;
 • sprawcy przestępstwa popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych;
 • sprawcy, który dopuścił się przestępstwa w związku z używaniem środków odurzających.

W razie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec skazanego, któremu wymierzono karę 15 lat pozbawienia wolnośc

 • 3 lat od osadzenia go w zakładzie karnym;
 • 5 lat od osadzenia go w zakładzie karnym
 • roku od osadzenia go w zakładzie karnym.

Orzekając środek zabezpieczający w postaci umieszczenia sprawcy w zakładzie psychiatrycznym, sąd:

 • określa czas pobytu w tym zakładzie w przedziale od 1 roku do 10 lat;
 • może określić czas pobytu w tym zakładzie, ale nie ma takiego obowiązku;
 • nie określa z góry czasu pobytu w tym zakładzie.

Jeżeli sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności, sąd może orzec tytułem środka zabezpieczającego:

 • obowiązek naprawienia szkody;
 • pozbawienie praw publicznych;
 • zakaz zajmowania określonych stanowisk.
Najlepsze odpowiedzi
Marta58
Marta 58
ela56
Marta 55
Marta53
Maksymalnie do zdobycia 58
Wszystkie odpowiedzi 166
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne