reklama

Postępowanie Karne

proces karny, wniosek, zażalenie, apelacja,

Tagi dla tego testu: wiedza, proces, postępowanie, test, prawo

Podaj swoje imię:


Według Kodeksu postępowania karnego, na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania:

 • przysługuje zażalenie, ale tylko wtedy, gdy zapadło ono w postępowaniu sądowym;
 • przysługuje zażalenie, ale tylko wtedy, gdy zapadło ono w postępowaniu przygotowawczym;
 • przysługuje zażalenie i to niezależnie od tego, czy zapadło ono w postępowaniu przygotowawczym, czy sądowym.

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, prawo do korzystania z pomocy obrońcy przysługuje:

 • zarówno osobie, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, jak i osobie, wobec której skierowano do sądu ak
 • zarówno osobie, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, jak i osobie, wobec której skierowano do sądu ak
 • tylko osobie przeciwko której skierowano do sądu akt oskarżenia;

Według Kodeksu postępowania karnego, najwyższa kara pieniężna jaka może być nałożona na świadka za nieusprawiedliwione niesta

 • trzy tysiące złotych.
 • dwa tysiące złotych;
 • jeden tysiąc złotych;

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wydania osoby ściganej - w trybie ekstradycji - rozpoznaje :

 • Minister Sprawiedliwości.
 • sąd apelacyjny;
 • Sąd Najwyższy;

Mediacja jest przewidziana:

 • w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • w Kodeksie karnym skarbowym;
 • w Kodeksie postępowania karnego.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, list żelazny może wydać oskarżonemu:

 • sąd rejonowy.
 • sąd okręgowy;
 • Sąd Najwyższy;

Apelację od wyroku skazującego na karę dożywotniego pozbawienia wolności rozpoznaje sąd odwoławczy w składzie:

 • trzech sędziów i dwóch ławników;
 • pięciu sędziów.
 • trzech sędziów;

zakaz zajmowania określonych stanowisk.

 • Sąd Najwyższy;
 • sąd okręgowy.
 • sąd apelacyjny;

Według Kodeksu postępowania karnego, oskarżyciel posiłkowy, który odstąpił od oskarżenia, w trakcie dalszego procesu:

 • nie może ponownie przyłączyć się do postępowania;
 • może ponownie przyłączyć się do postępowania za zgodą prokuratora;
 • może ponownie przyłączyć się do postępowania za zgodą sądu.

Według Kodeksu postępowania karnego, pokrzywdzony może wytoczyć powództwo cywilne (adhezyjne):

 • do chwili zamknięcia przewodu sądowego.
 • do czasu zakończenia składania przez oskarżonego wyjaśnień na rozprawie głównej;
 • do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej;

Ilu maksymalnie obrońców może mieć w postępowaniu jurysdykcyjnym oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni zabójstwa:

 • siedmiu.
 • trzech;
 • pięciu;

Według Kodeksu postępowania karnego, jeżeli tę samą osobę oskarżono o kilka przestępstw, a sprawy należą do właściwości różny

 • do którego najpierw wpłynął akt oskarżenia;
 • zawsze ten, w którego okręgu przebywa ( zamieszkuje ) oskarżony;
 • w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.

Według Kodeksu postępowania karnego, właściwym do rozstrzygnięcia o przekazaniu sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na

 • Sąd Najwyższy;
 • sąd apelacyjny;
 • sąd okręgowy.

Jeżeli sąd wojskowy przekazuje sprawę sądowi powszechnemu, to ten ostatni sąd:

 • może wszcząć spór z sądem wojskowym;
 • jest związany tym przekazaniem;
 • może zwrócić sprawę sądowi wojskowemu, który będzie tym zwrotem związany.

W postępowaniu karnym, sędzia nie jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli:

 • prowadził w tej sprawie mediacje;
 • brał udział w tej sprawie jako obrońca;
 • prowadził uprzednio sprawę cywilną, w której oskarżony występował jako pozwany i zapadło dla niego niekorzystne rozstrzygnięc

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, wyłączenie sędziego od udziału w sprawie następuje:

 • wyłącznie z urzędu;
 • wyłącznie na wniosek strony;
 • na żądanie sędziego, z urzędu albo na wniosek strony.

Termin do złożenia wniosku o orzeczenie środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody został w Kodeksie postępowania

 • rozpoczęcia przewodu sądowego;
 • wywołania rozprawy;
 • zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej.

Według Kodeksu postępowania karnego, liczba oskarżycieli posiłkowych występujących w sprawie:

 • nie może być ograniczona;
 • może być ograniczona przez sąd, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania;
 • może być ograniczona przez sąd, ale tylko na wniosek prokuratora.

Na odmowę przyjęcia powództwa cywilnego (adhezyjnego) w procesie karnym:

 • przysługuje zażalenie;
 • nie przysługuje zażalenie;
 • zażalenie przysługuje tylko prokuratorowi.

Według Kodeksu postępowania karnego, jeżeli oskarżony nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim:

 • ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza;
 • ma prawo do korzystania z pomocy tłumacza, ale pod warunkiem, że poniesie koszty związane z jego wynagrodzeniem;
 • ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, ale tylko wtedy, gdy jest pozbawiony wolności.

W postępowaniu sądowym, po wpłynięciu aktu oskarżenia, oskarżony tymczasowo aresztowany może porozumiewać się ze swoim obrońc

 • tylko w obecności osób wskazanych przez sąd;
 • podczas nieobecności innych osób;
 • podczas nieobecności innych osób, chyba że sąd złoży zastrzeżenie, iż będzie przy tym obecna osoba przez niego wskazana.

Według Kodeksu postępowania karnego, oskarżony musi mieć obrońcę:

 • jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim;
 • jeżeli nie jest prawnikiem;
 • jest nieletni.

Według Kodeksu postępowania karnego, upoważnienie do obrony może być udzielone:

 • tylko na piśmie;
 • na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie;
 • na piśmie albo do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne, jeżeli nie sprzeciwia się temu pokrzywdzony.

Według Kodeksu postępowania karnego, obrońcą może być:

 • jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury;
 • jedynie osoba upoważniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub przepisów o radcach prawnych;
 • każda osoba godna zaufania, która posiada wykształcenie prawnicze.

Według Kodeksu postępowania karnego, pełnomocnikiem strony innej niż oskarżony może być:

 • wyłącznie adwokat;
 • adwokat lub radca prawny, przy czym ich uprawnienia w zakresie kręgu podmiotów, które mogą reprezentować zostały zrównane;
 • adwokat lub radca prawny, ale uprawnienia adwokata w zakresie podmiotów, które może on reprezentować są szersze aniżeli racy

W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia nie jest przewidziany tryb:

 • prywatnoskargowy;
 • nakazowy;
 • przyspieszony.

Według Kodeksu postępowania karnego:

 • nie można odroczyć sporządzenia uzasadnienia postanowienia;
 • można odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia na czas do 7 dni;
 • można odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia na czas do 14 dni.

Według Kodeksu postępowania karnego, wyrok zapadły na posiedzeniu doręcza się:

 • z urzędu wszystkim stronom;
 • z urzędu tylko oskarżonemu, a pozostałym stronom wyłącznie na ich wniosek;
 • stronom, ale wyłącznie na ich wniosek.

Według Kodeksu postępowania karnego, oczywiste omyłki pisarskie w orzeczeniu można sprostować:

 • w każdym czasie;
 • tylko do czasu złożenia apelacji;
 • tylko do czasu przekazania sprawy sądowi drugiej instancji.

tylko do czasu przekazania sprawy sądowi drugiej instancji.

 • jest dopuszczalne za zgodą osób biorących udział w naradzie i głosowaniu;
 • jest dopuszczalne za zgodą prezesa właściwego sądu;
 • nie jest dopuszczalne.

Sędzia, który głosował przeciwko uznaniu oskarżonego za winnego:

 • może wstrzymać się od głosowania nad karą;
 • nie może wstrzymać się od głosowania nad karą;
 • może wstrzymać się od głosowania nad karą, chyba że jest wyznaczonym sprawozdawcą.

Przewidziane w Kodeksie postępowania karnego zasady przywracania terminu odnoszą się do terminów:

 • instrukcyjnych;
 • zawitych;
 • prekluzyjnych.

Według Kodeksu postępowania karnego, w razie stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego, że sprawca w chwili czynu był nie

 • uniewinniający;
 • umarzający postępowanie;
 • skazujący, ale odstępuje od wymierzenia kary.

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, od wydanego w toku postępowania odwoławczego postanowienia o nałożeniu kary porządko

 • nie przysługuje zażalenie;
 • przysługuje zażalenia do sądu wyższego szczebla;
 • przysługuje zażalenia do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego.

Według Kodeksu postępowania karnego, zażalenia na postanowienia prokuratora rozpoznaje;

 • wyłącznie prokurator nadrzędny;
 • wyłącznie sąd;
 • prokurator nadrzędny, a w wypadkach przewidzianych przez ustawę – sąd.

Według Kodeksu postępowania karnego, sąd rozpoznając sprawę w trybie uproszczonym i wydając wyrok zaoczny może orzec tytułem

 • przepadek przedmiotów;
 • zakaz wykonywania określonego zawodu;
 • zakaz prowadzenia pojazdów.

Według Kodeksu postępowania karnego, wyrokiem nakazowym:

 • można orzec karę pozbawienia wolności o ile nie przekracza ona 2 lat;
 • można orzec karę pozbawienia wolności, ale tylko z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;
 • nie można orzec kary pozbawienia wolności.

Według Kodeksu postępowania karnego, wznowienie postępowania z urzędu na niekorzyść oskarżonego jest niedopuszczalne, jeżeli

 • upłynął miesiąc;
 • upłynął miesiąc;
 • upłynęło sześć miesięcy.

Według Kodeksu postępowania karnego, wyrok łączny wydaje się:

 • tylko na posiedzeniu;
 • wyłącznie po przeprowadzeniu rozprawy;
 • na posiedzeniu, a na rozprawie tylko wtedy, gdy zażąda tego prokurator.
Najlepsze odpowiedzi
okk83
wee83
Małgorzata77
Małgorzata72
Wiktoria69
Maksymalnie do zdobycia 83
Wszystkie odpowiedzi 53
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne