reklama

Postępowanie Karne

proces karny, wniosek, zażalenie, apelacja,

Tagi dla tego testu: wiedza, proces, postępowanie, test, prawo

Podaj swoje imię:


Według Kodeksu postępowania karnego, na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania:

 • przysługuje zażalenie, ale tylko wtedy, gdy zapadło ono w postępowaniu sądowym;
 • przysługuje zażalenie, ale tylko wtedy, gdy zapadło ono w postępowaniu przygotowawczym;
 • przysługuje zażalenie i to niezależnie od tego, czy zapadło ono w postępowaniu przygotowawczym, czy sądowym.

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, prawo do korzystania z pomocy obrońcy przysługuje:

 • zarówno osobie, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, jak i osobie, wobec której skierowano do sądu ak
 • zarówno osobie, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, jak i osobie, wobec której skierowano do sądu ak
 • tylko osobie przeciwko której skierowano do sądu akt oskarżenia;

Według Kodeksu postępowania karnego, najwyższa kara pieniężna jaka może być nałożona na świadka za nieusprawiedliwione niesta

 • trzy tysiące złotych.
 • dwa tysiące złotych;
 • jeden tysiąc złotych;

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wydania osoby ściganej - w trybie ekstradycji - rozpoznaje :

 • Minister Sprawiedliwości.
 • sąd apelacyjny;
 • Sąd Najwyższy;

Mediacja jest przewidziana:

 • w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • w Kodeksie karnym skarbowym;
 • w Kodeksie postępowania karnego.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, list żelazny może wydać oskarżonemu:

 • sąd rejonowy.
 • sąd okręgowy;
 • Sąd Najwyższy;

Apelację od wyroku skazującego na karę dożywotniego pozbawienia wolności rozpoznaje sąd odwoławczy w składzie:

 • trzech sędziów i dwóch ławników;
 • pięciu sędziów.
 • trzech sędziów;

zakaz zajmowania określonych stanowisk.

 • Sąd Najwyższy;
 • sąd okręgowy.
 • sąd apelacyjny;

Według Kodeksu postępowania karnego, oskarżyciel posiłkowy, który odstąpił od oskarżenia, w trakcie dalszego procesu:

 • nie może ponownie przyłączyć się do postępowania;
 • może ponownie przyłączyć się do postępowania za zgodą prokuratora;
 • może ponownie przyłączyć się do postępowania za zgodą sądu.

Według Kodeksu postępowania karnego, pokrzywdzony może wytoczyć powództwo cywilne (adhezyjne):

 • do chwili zamknięcia przewodu sądowego.
 • do czasu zakończenia składania przez oskarżonego wyjaśnień na rozprawie głównej;
 • do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej;

Ilu maksymalnie obrońców może mieć w postępowaniu jurysdykcyjnym oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni zabójstwa:

 • siedmiu.
 • trzech;
 • pięciu;

Według Kodeksu postępowania karnego, jeżeli tę samą osobę oskarżono o kilka przestępstw, a sprawy należą do właściwości różny

 • do którego najpierw wpłynął akt oskarżenia;
 • zawsze ten, w którego okręgu przebywa ( zamieszkuje ) oskarżony;
 • w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze.

Według Kodeksu postępowania karnego, właściwym do rozstrzygnięcia o przekazaniu sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na

 • Sąd Najwyższy;
 • sąd apelacyjny;
 • sąd okręgowy.

Jeżeli sąd wojskowy przekazuje sprawę sądowi powszechnemu, to ten ostatni sąd:

 • może wszcząć spór z sądem wojskowym;
 • jest związany tym przekazaniem;
 • może zwrócić sprawę sądowi wojskowemu, który będzie tym zwrotem związany.

W postępowaniu karnym, sędzia nie jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli:

 • prowadził w tej sprawie mediacje;
 • brał udział w tej sprawie jako obrońca;
 • prowadził uprzednio sprawę cywilną, w której oskarżony występował jako pozwany i zapadło dla niego niekorzystne rozstrzygnięc

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, wyłączenie sędziego od udziału w sprawie następuje:

 • wyłącznie z urzędu;
 • wyłącznie na wniosek strony;
 • na żądanie sędziego, z urzędu albo na wniosek strony.

Termin do złożenia wniosku o orzeczenie środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody został w Kodeksie postępowania

 • rozpoczęcia przewodu sądowego;
 • wywołania rozprawy;
 • zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej.

Według Kodeksu postępowania karnego, liczba oskarżycieli posiłkowych występujących w sprawie:

 • nie może być ograniczona;
 • może być ograniczona przez sąd, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania;
 • może być ograniczona przez sąd, ale tylko na wniosek prokuratora.

Na odmowę przyjęcia powództwa cywilnego (adhezyjnego) w procesie karnym:

 • przysługuje zażalenie;
 • nie przysługuje zażalenie;
 • zażalenie przysługuje tylko prokuratorowi.

Według Kodeksu postępowania karnego, jeżeli oskarżony nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim:

 • ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza;
 • ma prawo do korzystania z pomocy tłumacza, ale pod warunkiem, że poniesie koszty związane z jego wynagrodzeniem;
 • ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, ale tylko wtedy, gdy jest pozbawiony wolności.

W postępowaniu sądowym, po wpłynięciu aktu oskarżenia, oskarżony tymczasowo aresztowany może porozumiewać się ze swoim obrońc

 • tylko w obecności osób wskazanych przez sąd;
 • podczas nieobecności innych osób;
 • podczas nieobecności innych osób, chyba że sąd złoży zastrzeżenie, iż będzie przy tym obecna osoba przez niego wskazana.

Według Kodeksu postępowania karnego, oskarżony musi mieć obrońcę:

 • jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim;
 • jeżeli nie jest prawnikiem;
 • jest nieletni.

Według Kodeksu postępowania karnego, upoważnienie do obrony może być udzielone:

 • tylko na piśmie;
 • na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie;
 • na piśmie albo do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne, jeżeli nie sprzeciwia się temu pokrzywdzony.

Według Kodeksu postępowania karnego, obrońcą może być:

 • jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury;
 • jedynie osoba upoważniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub przepisów o radcach prawnych;
 • każda osoba godna zaufania, która posiada wykształcenie prawnicze.

Według Kodeksu postępowania karnego, pełnomocnikiem strony innej niż oskarżony może być:

 • wyłącznie adwokat;
 • adwokat lub radca prawny, przy czym ich uprawnienia w zakresie kręgu podmiotów, które mogą reprezentować zostały zrównane;
 • adwokat lub radca prawny, ale uprawnienia adwokata w zakresie podmiotów, które może on reprezentować są szersze aniżeli racy

W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia nie jest przewidziany tryb:

 • prywatnoskargowy;
 • nakazowy;
 • przyspieszony.

Według Kodeksu postępowania karnego:

 • nie można odroczyć sporządzenia uzasadnienia postanowienia;
 • można odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia na czas do 7 dni;
 • można odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia na czas do 14 dni.

Według Kodeksu postępowania karnego, wyrok zapadły na posiedzeniu doręcza się:

 • z urzędu wszystkim stronom;
 • z urzędu tylko oskarżonemu, a pozostałym stronom wyłącznie na ich wniosek;
 • stronom, ale wyłącznie na ich wniosek.

Według Kodeksu postępowania karnego, oczywiste omyłki pisarskie w orzeczeniu można sprostować:

 • w każdym czasie;
 • tylko do czasu złożenia apelacji;
 • tylko do czasu przekazania sprawy sądowi drugiej instancji.

tylko do czasu przekazania sprawy sądowi drugiej instancji.

 • jest dopuszczalne za zgodą osób biorących udział w naradzie i głosowaniu;
 • jest dopuszczalne za zgodą prezesa właściwego sądu;
 • nie jest dopuszczalne.

Sędzia, który głosował przeciwko uznaniu oskarżonego za winnego:

 • może wstrzymać się od głosowania nad karą;
 • nie może wstrzymać się od głosowania nad karą;
 • może wstrzymać się od głosowania nad karą, chyba że jest wyznaczonym sprawozdawcą.

Przewidziane w Kodeksie postępowania karnego zasady przywracania terminu odnoszą się do terminów:

 • instrukcyjnych;
 • zawitych;
 • prekluzyjnych.

Według Kodeksu postępowania karnego, w razie stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego, że sprawca w chwili czynu był nie

 • uniewinniający;
 • umarzający postępowanie;
 • skazujący, ale odstępuje od wymierzenia kary.

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, od wydanego w toku postępowania odwoławczego postanowienia o nałożeniu kary porządko

 • nie przysługuje zażalenie;
 • przysługuje zażalenia do sądu wyższego szczebla;
 • przysługuje zażalenia do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego.

Według Kodeksu postępowania karnego, zażalenia na postanowienia prokuratora rozpoznaje;

 • wyłącznie prokurator nadrzędny;
 • wyłącznie sąd;
 • prokurator nadrzędny, a w wypadkach przewidzianych przez ustawę – sąd.

Według Kodeksu postępowania karnego, sąd rozpoznając sprawę w trybie uproszczonym i wydając wyrok zaoczny może orzec tytułem

 • przepadek przedmiotów;
 • zakaz wykonywania określonego zawodu;
 • zakaz prowadzenia pojazdów.

Według Kodeksu postępowania karnego, wyrokiem nakazowym:

 • można orzec karę pozbawienia wolności o ile nie przekracza ona 2 lat;
 • można orzec karę pozbawienia wolności, ale tylko z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;
 • nie można orzec kary pozbawienia wolności.

Według Kodeksu postępowania karnego, wznowienie postępowania z urzędu na niekorzyść oskarżonego jest niedopuszczalne, jeżeli

 • upłynął miesiąc;
 • upłynął miesiąc;
 • upłynęło sześć miesięcy.

Według Kodeksu postępowania karnego, wyrok łączny wydaje się:

 • tylko na posiedzeniu;
 • wyłącznie po przeprowadzeniu rozprawy;
 • na posiedzeniu, a na rozprawie tylko wtedy, gdy zażąda tego prokurator.Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Anna72
Anna67
kalina63
kalina63
Olek62
Maksymalnie do zdobycia 83
Wszystkie odpowiedzi 70
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy