reklama

postępowanie cywilne

postępowanie cywilne, proces cywilny, strony postępowania, zażalenie, skarga, kasacja, apelacja

Tagi dla tego testu: postępowanie cywilne, proces cywilny, strony postępowania, zażalenie, skarga, kasacja, apelacja

Podaj swoje imię:


Według kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli w terminie tygodniowym od ogłoszenia wyroku, wniosek o sporządzenie uzasadnieni

 • pełnomocnikowi;
 • stronie i pełnomocnikowi;
 • stronie

W sprawie z powództwa przedsiębiorcy przeciwko wydawcy gazety o zapłatę za sprzedany towar, jako pełnomocnik wydawcy nie może

 • adwokat
 • pracownik wydawcy;
 • rzecznik patentowy.

Według Kodeksu postępowania cywilnego, niewłaściwość miejscową sąd bierze pod rozwagę:

 • z urzędu w każdym stanie sprawy;
 • tylko na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy;
 • na zarzut pozwanego zgłoszony po wdaniu się w spór co do istoty sprawy aż do zamknięcia rozprawy przed sądem pierwszej instan

na zarzut pozwanego zgłoszony po wdaniu się w spór co do istoty sprawy aż do zamknięcia rozprawy przed sądem pierwszej instan

 • sprzeciw w ciągu 7 dni;
 • zarzuty w ciągu 14 dni;
 • zarzuty w ciągu 21 dni.

Według Kodeksu postępowania cywilnego, sąd pierwszej instancji odrzuci apelację wniesioną przez adwokata, bez wzywania do uzu

 • apelacja nie jest podpisana;
 • nie uzasadniono zarzutów;
 • nie wskazano w apelacji wartości przedmiotu zaskarżenia.

W postępowaniu cywilnym interwenient uboczny może przystąpić do strony najpóźniej do:

 • rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji;
 • zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji
 • zamknięcia rozprawy w drugiej instancji.

Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli pozew posiadał braki formalne w związku z czym przewodniczący wezwał stronę do

 • wywołuje skutki od chwili usunięcia braków;
 • wywołuje skutki od chwili jego wniesienia;
 • wywołuje skutki od daty doręczenia odpisu pozwu pozwanemu.

W postępowaniu cywilnym sąd z urzędu zarządza odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych, jeżeli:

 • prowadzi sprawę o alimenty;
 • gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę produkcyjną lub handlową strony;
 • prowadzi sprawę o naruszenie dóbr osobistych.

Według Kodeksu postępowania cywilnego, sąd obligatoryjnie zawiesza z urzędu postępowanie, jeżeli:

 • powód nie uiści zaliczki na koszty opinii biegłego;
 • wszystkie strony procesu zgłoszą zgodnie taki wniosek;
 • jeżeli ogłoszono upadłość strony, a spór dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości.

Sąd odrzuci pozew, jeżeli:

 • dochodzone roszczenie jest niewymagalne;
 • droga sądowa jest niedopuszczalna;
 • pozew wniesiono do sądu niewłaściwego rzeczowo.

Według Kodeksu postępowania cywilnego, sąd z urzędu nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli:

 • uwzględnia powództwo w sprawie gospodarczej a wyrok nie jest zaoczny;
 • zasądza alimenty co do rat płatnych po wniesieniu powództwa;
 • wyrokiem zaocznym oddala powództwo.

W postępowaniu cywilnym nieważność postępowania nie zachodzi, jeżeli:

 • droga sądowa była dopuszczalna;
 • sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu;
 • skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa.

Według Kodeksu postępowania cywilnego, do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej konieczny jest tytuł egze

 • choćby jednemu wspólnikowi;
 • większości wspólników;
 • wszystkim wspólnikom.

Od orzeczenia o kosztach postępowania zawartych w nakazie zapłaty w postępowaniu upominawczym, w sytuacji, gdy pozwany nie kw

 • zażalenie;
 • zarzuty;
 • sprzeciw

Udział prokuratora w toczącym się postępowaniu cywilnym jest obligatoryjny w sprawach:

 • niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego;
 • o ubezwłasnowolnienie;
 • rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy na skutek kasacji.

Która z niżej wskazanych spraw nie jest rozpoznawana w sądowym postępowaniu cywilnym:

 • o wydanie rzeczy;
 • o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza;
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie.

Według Kodeksu postępowania cywilnego, nie mogą być świadkami:

 • współuczestnicy jednolici;
 • osoby, które ukończyły 85 lat;
 • rodzeństwo i powinowaci.

Według Kodeksu postępowania cywilnego, czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest:

 • ważna, jeżeli tak zdecyduje Sąd po wysłuchaniu stron;
 • bezskuteczna;
 • skuteczna

Według Kodeksu postępowania cywilnego, tytułem wykonawczym jest:

 • tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności;
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji;
 • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowej wykonalności.

Według Kodeksu postępowania cywilnego, od wyroku zaocznego powodowi przysługuje:

 • sprzeciw
 • skarga;
 • apelacja

Termin do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym wynosi:

 • dwa miesiące od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem;
 • 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem;
 • C. jeden miesiąc od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem

Środkiem zaskarżenia od nakazu zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym jest:

 • apelacja
 • sprzeciw
 • zarzuty

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o separację jest:

 • sąd rejonowy;
 • sąd okręgowy;
 • sąd grodzki.

Termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej wynosi:

 • dwa tygodnie od daty doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem;
 • miesiąc od daty ogłoszenia wyroku;
 • dwa miesiące od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem.

Według Kodeksu postępowania cywilnego, złożenie wniosku o sprostowanie wyroku:

 • nie jest ograniczone terminem;
 • może nastąpić tylko w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu wyroku;
 • może nastąpić tylko w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku.

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa jest rozpoznawana w pierwszej instancji przez:

 • wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego;
 • wydział cywilny sądu rejonowego;
 • wydział rodzinny sądu okręgowego.

Według Kodeksu postępowania cywilnego, powództwo wzajemne można wytoczyć:

 • w każdym czasie niezależnie od etapu postępowania;
 • tylko w odpowiedzi na pozew;
 • nie później niż na pierwszej rozprawie.

Sąd okręgowy jako sąd I instancji jest właściwy do rozpoznania sprawy cywilnej – nie będącej sprawą gospodarczą –

 • 75. 000 zł.;
 • 50. 000 zł.;
 • 30. 000 zł.

W sprawie cywilnej wniosek do sądu o przywrócenie terminu uchybionego wnosi się od ustania przyczyny uchybienia w ciągu:

 • tygodnia
 • dwóch tygodni;
 • jednego miesiąca.

Według Kodeksu postępowania cywilnego, adwokat - pełnomocnik w sprawie, który wypowiedział pełnomocnictwo:

 • jest zwolniony z obowiązku działania za stronę;
 • jest zwolniony z obowiązku działania za stronę, ale zgodnie z zasadami etyki adwokackiej powinien pomóc stronie w znalezieniu
 • jest zobowiązany działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go z tego obowiązku.

Według Kodeksu postępowania cywilnego, sąd rozpoznaje wniosek o wyłączenie sędziego w składzie:

 • jednoosobowym
 • trzech sędziów zawodowych;
 • sędzia zawodowy i dwóch ławników.

Według Kodeksu postępowania cywilnego, o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania orzeka:

 • na posiedzeniu niejawnym Sąd Najwyższy w składzie jednego sędziego;
 • na posiedzeniu jawnym Sąd Najwyższy w składzie jednego sędziego;
 • na posiedzeniu jawnym sąd apelacyjny w składzie jednego sędziego.

Według Kodeksu postępowania cywilnego, zdolność sądową:

 • mają tylko osoby fizyczne od chwili ukończenia 13 roku życia;
 • ma każda osoba fizyczna i prawna;
 • mają tylko pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne.

Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają się z upływem:

 • lat 2;
 • lat 3;
 • lat 10.

Sprawa z powództwa wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , będącego jednocześnie pracownikiem tej spółki , o wypł

 • cywilną
 • gospodarczą
 • pracowniczą.

Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie może być wpisana, mimo prowadzenia działalności gospodarczej:

 • fundacja
 • stowarzyszenie będące jednostką pożytku publicznego;
 • samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Najlepsze odpowiedzi
Magda67
Magda65
Magda63
Magda62
Magda62
Maksymalnie do zdobycia 67
Wszystkie odpowiedzi 31
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne