reklama

Test z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Należy wybrać jedną, najbardziej prawidłową odp.

Tagi dla tego testu: komornik, test, ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, egzekucja

Podaj swoje imię:


za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy skarbowej:

 • odpowiada udzielający informacji komornikowi właściwy US
 • odpowiada komornik
 • odpowiada solidarnie komornik i naczelnik właściwego US

kontrolę kancelarii komornika przeprowadza prezes sądu rejonowego:

 • nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy
 • nie rzadziej niż raz w roku
 • raz na 6 miesięcy

skargi na komornika nie dotyczące czynności egzekucyjnych i nie objęte nadzorem prezesa sądu rejonowego:

 • rozpatruje prezes właściwego terytorialnie sądu okręgowego
 • rozpatruje prezez sądu okręgowego właściwości ogólnej dłużnika
 • rozpatrują organy samorządu komorniczego

wniosek o wyłączenie komornika składa się na piśmie:

 • komornikowi prowadzącemu postępowanie
 • prezesowi sądu rejonowego przy którym działa komornik
 • radzie właściwej izby komorniczej

komornika powołuje Minister Sprawiedliwości:

 • na wniosek zainteresowanego
 • na umotywowany wniosek zainteresowanego
 • na wniosek rady właściwej izby komorniczej za zgodą zainteresowanego

dodatkowe zatrudnienie komornik może podjąć:

 • za zgodą rady właściwej izby komorniczej
 • za zgodą Ministra Sprawiedliwości
 • za zgodą prezesa właściwego sądu apelacyjnego i rady izby komorniczej

wyegzekwowane kwoty komornik przekazuje wierzycielowi:

 • niezwłocznie, nie poźniej niż w terminie 7 dni od ich zaksięgowania
 • w terminie 4 dni
 • w terminie 7 dni

od ostatecznej decyzji odmawiającej wpisu na listę aplikantów zainteresowanemu:

 • przysługuje skarga do sądu administracyjnego
 • skarga nie przysługuje
 • zażalenie nie przysługuje

aplikanta komorniczego w czynnościach zawiesza:

 • rada izby komorniczej
 • prezes sądu apelacyjnego
 • Minister Sprawiedliwości

jeżeli asesor komorniczy zrezygnował z zajmowanego stanowiska:

 • prezes sądu apelacyjnego skreśla go z listy asesorów komorniczych
 • prezes sądu apelacyjnego usuwa go z listy asesorów komorniczych
 • prezes sądu apelacyjnego odwołuje go z zajmowanego stanowiska

wydatkami komornika nie są:

 • koszty transportu specjalistycznego
 • koszty zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania egzekucyjnego
 • należności biegłych

jeżeli postępowanie egzekucyjne jest w całości bezskuteczne koszyt doręczenia korespondencji:

 • obciążają dłużnika
 • obciążają solidarnie komornika i Skarb Państwa
 • obciążają wierzyciela

do wartości egzekwowanego świadczenia nie wlicza się:

 • odsetek od należności głównej
 • kosztów poniesionych przez wierzyciela w postępowaniu sądowym
 • kosztów zastępstwa adwokata w postępowaniu egzekucyjnym

opłata stała w przypadku opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób wynosi:

 • 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego- od każdej izby
 • 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
 • 40% minimalnego wynagrodzenia ustawowego

w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku komornik:

 • pobiera od wierzyciela opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
 • pobiera od wierzyciela opłatę stałą w wysokości 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
 • pobiera od dłużnika opłatę stałą w wysokości 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

nadzór zwierzchni nad działalnością samorządu komorniczego sprawuje

 • Minister Sprawiedliwości oraz Krajowa Rada Komornicza
 • Krajowa Rada Komornicza
 • Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do Sądu Najwyższego o uchylenie uchwały samorządu komorniczego:

 • jeżeli jest ona sprzeczna z prawem- w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania
 • jeżeli jest ona sprzeczna z prawem- w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania
 • jeżeli jest ona sprzeczna z prawem w terminie 6 miesięcy od dnia jej podjęcia

karą dyscyplinarną komornika nie jest

 • upomnienie
 • grzywna
 • wydalenie ze służby komorniczej

najwyższą władzą samorządu komorniczego jest

 • Krajowa Rada Komornicza
 • walne zgromadzenie komorników
 • Krajowy Zjazd Komorniczy

reprezentantem komorników jest:

 • Krajowy Zjazd Komorników
 • Minister Sprawiedliwości
 • Krajowa Rada KomorniczaKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
basia20
oleo20
oleo20
Kasia20
Ela20
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 61
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy