reklama

Test z kpc art. 358- art. 729

Należy wybrać jedną, najbardziej prawiłową odp.

Tagi dla tego testu: powód, sąd, strona, proces, z test kpc, postępowania cywilnego, postępowanie cywilne, pozwany

Podaj swoje imię:


orzeczenie o likwidacji niepodjętego depozytu wykonuje

 • komornik sądowy
 • naczelnik właściwego US
 • prezes sądu rejonowego w którym depozyt został ustanowiony

kuratora dla osoby prawnej ustanawia

 • sąd gospodarczy
 • sąd opiekuńczy
 • sąd rejonowy właściowści ogólnej wierzyciela

postanowienia sądu opiekuńczego są skuteczne z chwilą ich

 • podpisania
 • ogłoszenia
 • ogłoszenia a gdy ogłoszenia nie było z chwilą ich wydania

wniesienie skargi na wpis w KW

 • powoduje zawieszenie postępowania
 • powoduje utratę mocy przez wpis
 • nie powoduje utraty mocy przez wpis

w postępowaniu nieprocesowym sąd orzeka w formie

 • wyroków i postanowień
 • postanowień, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
 • wyroków, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

w postępowaniu nieprocesowym niestawiennictwo uczestników powoduje:

 • nie tamuje rozpoznania sprawy
 • powoduje odroczenie rozprawy
 • wydanie wyroku zaocznego

postępowanie nakazowe należy do właściowści sądów

 • rejonowych
 • okręgowych
 • rejonowych i okręgowych

sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym

 • na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie
 • na wniosek powoda zgłoszony do czasu rozpoczęcia pierwszego posiedzenia
 • z urzędu

sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych należą do właściwości

 • sądów rejonowych
 • sądów okręgowych
 • zakładu ubezpieczeń społecznych właściowści ogólnej ubezpieczającego

pracodawca nie będący osobą fizyczną ma zdolność procesową

 • nawet jeżeli nie posiada osobowości prawnej
 • jeżeli statut pracodawcy tak stanowi
 • jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych

w postępowaniu uproszczonym sąd rozpoznaje apelację w składzie:

 • jednego sędziego
 • jednego sędziego i dwóch ławników
 • trzech sędziów zawodowych

do odbioru należności zasądzonych na rzecz pracownika

 • wystarcza pełnomocnictwo ogólne
 • konieczne jest pełnomocnictwo szczególne udzielone po powstaniu tytułu egzekucyjnego
 • konieczne jest pełnomocnictwo szczególne

w sprawie o rozwód lub separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron

 • tylko na uzasadniony wniosek jednej ze stron
 • na wniosek jednej ze stron
 • z urzędu

w sprawach małżeńskich wyrok prawomocny

 • ma skutek wobec stron, ich zstępnych, wstępnych, powinowatych oraz krewnych do drugiego stopnia
 • ma skutek wobec osób trzecich
 • ma skutek wobec stron, ich zstępnych, wstępnych oraz powinowatych

wniesienie skargi o wznowienie

 • powoduje wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku na wniosek strony skarżącej
 • nie tamuje wykonania zaskarżonego wyroku
 • powoduje wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku

w postępowaniu w sprawach małżeńskich zstępni stron nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków

 • jeżeli nie ukończyli lat 18
 • jeżeli ukończyli lat 13 a nie ukończyli lat 16
 • jeżeli nie ukończyli lat 17

skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wnosie się w terminie

 • miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia
 • 2 lat od uprawomocnienia się orzeczenia
 • 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia

w postępowaniu kasacyjnym

 • powoływanie nowych dowodów jest niedopuszczalne, chyba że strona wykaże iż nie mogła powołać ich wcześnie
 • powoływanie nowych dowodów jest niedopuszczalne
 • powoływanie nowych dowodów jest dopuszczalne

skargę kasacyjną wnosi się do sądu który wydał zaskarżone orzeczenia

 • w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem stronie skarżącej
 • w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia
 • w terminie miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia

termin na wniesienie skargi o wznowienie wynosi

 • trzy miesiące od chwili kiedy strona dowiedziała się o podstawach wznowienia
 • dwa miesiące od chwili kiedy strona dowiedziała się o podstawach wznowienia
 • miesiąc od chwili kiedy strona dowiedziała się o podstawach wznowienia

postanowienia nie kończące postępowania w sprawie

 • mogą być uchylane lub zmieniane jeśli są nieprawomocne
 • mogą być uchylane lub zmieniane nawet jeśli są prawomocne
 • mogą być uchylane jeśli są nieprawomocne

postanowienia stają się skuteczne

 • z chwilą ogłoszenia
 • z chwilą uprawomocnienia
 • z chwilą wydania

apelację wnosi się do sądu w terminie

 • dwutygodniowym
 • miesięcznym
 • miesiąca od dnia ogłoszenia wyroku

jeżeli apelacja jest bezzasadna

 • sąd drugiej instancji odrzuca apelację
 • sąd pierwszej instancji oddala apelację
 • sąd drugiej instancji oddala apelację

sąd drugiej instancji uzasadnia wyrok kończący postępowanie

 • z urzędu
 • z urzędu lub na wniosek stron
 • na wniosek strony

rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym następuje

 • na posiedzeniu niejawnym
 • na rozprawie
 • na posiedzeniu jawnym

od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przysługuje

 • apelacja
 • zarzut
 • sprzeciw

sprawy o zapłatę czynszu najmu lokalu mieszkalnego toczą się w/g przepisów o postępowaniu:

 • nakazowym
 • upominawczym
 • uproszczonym

kosztami postępowania rejestrowego obciąża się

 • wnioskodawcę
 • podmiot podlegający wpisowi do rejestru KRS
 • podmiot wpisany do rejestru KRS

do zgłoszenia wniosku o odtworzenie akt uprawniony jest:

 • strona
 • wszyscy uczestnicy postęowania
 • strona uczestnik postępowania jak i interwenient




Najlepsze odpowiedzi
Nana26
nesti22
Ann21
Angelika21
nasi20
Maksymalnie do zdobycia 30
Wszystkie odpowiedzi 22
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne