reklama

test z postępowania egzekucyjnego art. 758- art. 843

jedna odp.

Tagi dla tego testu: kpc, egzekucyjne, postępowanie egzekucja, komornik, test, ruchomości, licytacja

Podaj swoje imię:


jeżeli dłużnik przedłoży prawomocne orzeczenie uzasadniające umorzenie postępowania przed umorzeniem postępowania

 • wysłuchuje się wierzyciela
 • wysłuchuje się wierzyciela i dłużnika
 • nie ma konieczności wysłuchiwania stron

umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje

 • uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych
 • cofnięcie dokonanych czynności egzekucyjnych
 • odwołanie dokonanych czynności egzekucyjnych

jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności

 • organ egzekucyjny umarza postępowanie na wniosek
 • organ egzekucyjny umarza postępowanie z urzędu
 • postępowanie umarza się z mocy prawa, na wniosek dłużnika

przekształcenie spółki z o.o. w S.A

 • nie ma wpływu na bieg postępowania egzekucyjnyego
 • powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego z urzędu przez organ egzekucyjny
 • powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa

jeżeli dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne w/g orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji

 • postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy prawa
 • postępowanie egzekucyjne zawiesza się z urzędu
 • postępowanie egzekucyjne zawiesza sie z mocy prawa na wniosek dłużnika

jeżeli przed rozpoczęciem czynności dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że swego obowiązku dopełnił

 • komornik wstrzyma się z czynnościami i zawiadomi o tym wierzyciela
 • komornik umarza postępowanie egzekucyjne
 • komornik zawiesi postępowanie egzekucyjne i zawiadomi o tym wierzyciela

jeżeli dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego

 • postępowanie egzekucyjne zawiesza z urzędu organ egzekucyjny
 • postępowanie egzekucyjne zawiesza organ egzekucyjny na wniosek dłużnika
 • postępowanie egzekucyjne zawiesza się z mocy prawa

jeżeli dłużnik nie ma zdolności sądowej postępowanie egzekucyjne

 • umarza się z urzędu jeżeli w terminie wyznaczonym przez organ egzekucyjny brak ten nie został uzupełniony
 • umarza się z mocy prawa
 • umarza się z urzędu

zarządzenie otworzenia pomieszczenia dłużnika komornik dokonuje

 • wyłącznie na wniosek wierzyciela
 • jeżeli cel egzekucji tego wymaga
 • z urzędu

przeszukanie odzieży dłużnika poza miejscem jego zamieszkania dokonuje

 • komornik na wniosek wierzyciela
 • policja na wniosek komornika
 • komornik za pisemną zgodą prezesa sądu rejonowego

skarga poza wymaganiami przewidzianymi dla pisma procesowego powinna zawierać

 • wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego
 • wniosek o zaminę komornika
 • wniosek o zmianę, uchylenie, lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem

zabezpieczenie w postępowaniu egzekucyjnym polega na:

 • powinno być złożone w gotówce lub książeczce oszczędnościowej
 • przelaniu odpowiedniej sumy pieniężnej na rachunek wierzyciela z upoważnieniem komornika do podejmowania tej sumy
 • przelaniu odpowiedniej sumy pieniężnej na rachunek depozytowy sądu

osobę która przeszkadza czynnościom komornika komornik może

 • upomnieć a po bezskutecznym upomnieniu ukarać grzywną do 500 zł
 • upomnieć a po bezskutecznym upomnieniu wydalić. W wypadku niezastosowania się do wydalenia ukarać grzywną do 200 zł
 • upomnieć a po bezskutecznym upomnieniu wydalić z miejsca czynności

skargę na czynnośc komornika wybranego poza właściwością ogólną wnosi się

 • do sądu ogólnej właściwości dłużnika
 • do sądu który byłby właściwy według ogólnych zasad
 • do sądu przy którym działa komornik

za nieuzasadnioną odmowę wyjaśnień osoba odpowiedzialna może być ukarana przez komornika grzywną

 • na wniosek wierzyciela lub z urzędu
 • na wniosek wierzyciela
 • z urzędu

organ egzekucyjny może żądać złożenia przez uczestników postępowania

 • oświadczeń
 • zeznań
 • wyjaśnień

dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji jest obowiązany poinformować komornika o każdej zmianie swego pobytu

 • trwającej dłużej niż dwa tygodnie
 • trwającej dłużej niż 7 dni
 • trwającej dłużej niż 14 dni

o uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia

 • sąd i skarżącego
 • skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy
 • sąd, skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy

celem należytego wykonania egzekucji sąd może wydawać komornikowi

 • zarządzenia
 • polecenia
 • wytyczne

skargę na czynnośc komornika wnosi się

 • do sądu w terminie tygodnia od dnia czynności
 • do sądu w terminie 7 dni od dokonania czynności
 • do komornika w terminie 7 dni od dokonania czynności

na postanowienie sądu o ustaleniu kosztów egzekucji

 • nie przysługuje zażalenie
 • przysługuje zażalenie stronom
 • przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi

na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi

 • służy zażalenie
 • zażalenie nie przysługuje
 • służy sprzeciw

w razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej akta egzekucyjne komornik i organ administracji publicznej przekazują

 • sądowi rejonowemu w którego okręgu wszczęto egzekucję
 • sądowi rejonowemu przy którym działa komornik
 • sądowi administracyjnemu w którego obszarze własciwości wszczęto egzekucję

na postanowienie sądu rozstrzygające zbieg zażalenie przysługuje

 • stronom oraz administracyjnemu organowi egzekucyjnemu
 • stronom oraz komornikowi
 • stronom, komornikowi oraz administracyjnemu organowi egzekucyjnemu

komornik który później wszczął egzekucję przekazuje swoje akta komornikowi który wcześniej wszczął egzekucję i zawiadamia

 • o przekazaniu akt dłużnika i wierzyciela
 • o przekazaniu akt wierzyciela
 • o przekazaniu akt dłużnika

orzeczenie sądu natychmiastowo wykonalne jest

 • tytułem wykonawczym
 • tytułem egzekucyjnym
 • tytułem wykonawczym po uprawomocnieniu się

tytułem egzekucyjnym nie jest

 • ugoda zawarta przed mediatorem
 • ugoda zawarta przed sądem polubownym
 • postanowienie sądu polubownego

sąd nadaje tytułowi egzekucyjnemu wydanemu p-ko S.K.A. kl. wykonalności p-ko komplementariuszowi

 • z urzędu
 • jeżeli jest oczywiste, że egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna
 • jeżeli egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna lub jeżeli jest oczywiste, że okaże się bezskuteczna

nakazowi zapłaty sąd nadaje klauzulę wykonalności

 • na wniosek wierzyciela
 • z urzędu
 • z urzędu, niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się

jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym kl. wykonalność

 • pozostawia się w wyłącznie w systemie teleinformatycznym
 • nadaje się wyłącznie z urzędu
 • nadaje się wyłącznie na wniosek wierzyciela

tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości uprawnia do prowadzenia egzekucji p-ko

 • dłużnikowi
 • osobom wskazanym w tytułe
 • dłużnikowi oraz każdemu kto tymi rzeczami włada

sąd który wydał europejski nakaz zapłaty stwierdza jego wykonalność

 • z urzędu lub na wniosek
 • na wniosek
 • z urzędu

komornik wstrzymuje się z czynnościami jeżeli władający ruchomością indywidualnie oznaczoną

 • uprawdopodobni że władanie ruchomością uzyskał na podstawie tytułu prawnego niepochodzącego od dłużnika
 • udowodni że władanie ruchomością uzyskał na podstawie tytułu prawnego niepochodzącego od dłużnika
 • sprzeciwi się dalszemu prowadzeniu egzekucji

komornik ma obowiązek uzyskać informację z centalnej informacji o zasawach rejestrowych czy dłużnik jest zastawcą jeżeli

 • egzekwowane świadczenie przewyższa 50.000 zł
 • egzekwowane świadczenie przewyższa 20.000 zł
 • egzekwowane świadczenie przewyższa 75.000 zł

jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane sąd ustanawia dla niego kuratora

 • z urzędu
 • z urzędu, gdy egzekucja ma być wszczęta z urzędu
 • na wniosek wierzyciela

sprzedaż ruchomości obciążonych zastawem rejestrowym

 • jest dopuszczalna po upływie tygodnia od dnia zawiadomienia zastawnika
 • jest dopuszczalna
 • jest niedopuszczalna

kwota stypendium

 • nie podlega egzekucji
 • podlega egzekucji na zaspokojenie roszczenia o alimenty
 • podlega egzekucji na zaspokojenie celu jakiemu służy oraz na zaspokojenie wierzyciela alimentacyjnego

prawa niezbywalne

 • nie podlegają egzekucji
 • nie podlegają egzekucji chyba że możnośc ich zbycia wyłączono umową
 • podlegają egzekucji po ich wypowiedzeniu przez wierzyciela

nie podlega egzekucji

 • świadczenie pielęgnacyjne
 • zasiłek dla bezrobotnych
 • dodatek aktywizacyjny

świadczenie powtarzające się którego celem jest zapewnienie utrzymania

 • podlega egzekucji w zakresie określonym w KP w przepisach dotyczących egzekucji wynagrodzenia za pracę
 • podlega egzekucji w całości
 • nie podlega egzekucji

w przedmiocie ograniczenia egzekucji sąd wydaje

 • wyrok
 • postanowienie
 • zarządzenie

dłużnik może w drodze powództwa żądać

 • pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności
 • pozbawienia tytułu egzekucyjnego wykonalności
 • zawieszenia bądź umorzenia postępowania

powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji wnosi

 • dłużnik w terminie miesiąca od dnia dokonania zajęcia
 • osoba trzecia w terminie miesiąca od dnia dokonania zajęcia
 • osoba trzecia w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu jej prawa

powództwa przeciwegzekucyjne wnosi się

 • do sądu rzeczowo właściwego, w którego okręgu prowadzi się egzekucję
 • do sądu miejscowo właściwego, w którego okręgu prowadzi się egzekucję
 • do sądu rejonowego przy którym działa komornikKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Maciej44
janka44
als44
Arek44
Anna44
Maksymalnie do zdobycia 44
Wszystkie odpowiedzi 438
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy