reklama

test z kpa

Należy wybrać jedną, najbardziej prawidłową odp.

Tagi dla tego testu: administracyjne, postępowanie kpa, test, organ

Podaj swoje imię:


decyzja obligatoryjnie powinna zawierać

 • uzadanienie faktyczne i prawne
 • pouczenie o możliwości odwołania
 • uzasadnienie faktyczne i prawne, jak i pouczenie o możliwości odwołania

zajęcie stanowiska przez organ wezwany następuje

 • w drodze postanowienia w terminie dwóch tygodni
 • w drodze decyzji w terminie dwóch tygodni
 • w drodze decyzji w terminie miesiąca

przesłanką obligatoryjnego umorzenia postępowania jest

 • zgodny wniosek stron
 • nieważność
 • bezprzedmiotowość

rozprawą kieruje

 • mediator
 • wyznaczony pracownik organu przed którym toczy się postępowanie w sprawie
 • przewodniczący organu przed którym toczy się postępowanie w sprawie

świadek może nie udzielić odpowiedzi na pytanie jeżeli odpowiedź narusza tajemnicę

 • służbową, zawodową i państwową
 • służbową i państwową
 • służbową i zawodową

stronie należy zakomunikować

 • fakty znane organowi z urzędu
 • fakty nie wymagające dowodu
 • fakty powszechnie znane

jeżeli organ niewłaściwy do którego wniesiono podanie nie może ustalić organu właściwego

 • wzywa wnoszącego do uzupełnienia braków formalnych
 • pozostawia podanie bez rozpoznania
 • zwraca podanie wnoszącemu

jeżeli do wszczęcia postępowania przepis prawa wymaga wniosku strony organ administacji publicznej

 • może wszcząć postępowanie za zgodą strony ale w toku postępowania musi uzyskać zgodę strony
 • nie musi uzyskiwać zgody strony na wszczęcie i prowadzenie postępowania
 • może wszcząć postępowanie za zgodą strony

o przywróceniu terminu do wniesienia zażalenia rozstrzyga ostatecznie

 • organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia
 • organ II instancji
 • organ I instancji

obowiązek osobistego stawiennictwa dotyczy wezwanego zamieszkującego

 • niezależnie od miejsca zamieszkania jeżeli ma stawić się osobiście
 • w obrębie gminy w której zamieszkuje lub przebywa a także zamieszkującego w obrębie sąsiedniej gminy
 • w obrębie gminy w której zamieszkuje lub przebywa

na niezałatwienie sprawy w terminie zażalenie przysługuje do

 • sądu administracyjnego
 • organu administracji publicznej wyższego stopnia
 • nadrzędnego organu administracji publicznej

załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić w terminie

 • dwóch miesięcy od otrzymania odwołania
 • miesiąca od otrzymania odwołania
 • miesiąca od wniesienia odwołania

za stronę pozbawioną zdolności do czynności prawnych działa

 • kurator
 • pełnomocnik
 • przedstawiciel ustawowy

decyzje od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji są:

 • wykonalne
 • trwałe
 • ostateczne

organ administracji publicznej który wydał decyzję jest nią związany od chwili

 • doręczenia lub ogłoszenia
 • ogłoszenia
 • podpisania

zatwierdzenie badź odmowa zatwierdzenia ugody następuje w drodze

 • decyzji
 • postanowienia
 • z mocy prawa po uprawomocnieniu się ugody

zatwierdzona ugoda wywiera skutki jak

 • postanowienie
 • decyzja
 • umowa stron

decyzja podlega wykonaniu przed uprawomocnieniem jeżeli

 • został nadany rygor natychmiastowej wykonalności
 • decyzja jest wykonalna z mocy prawa
 • został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja jest wykonalna z mocy prawa, lub jest zgodna z żadaniami stron

podanie o wznowienie postępowania wnosi się do

 • organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w I instancji
 • organu administracji publicznej, który ostatnio orzekał w sprawie
 • sądu administracyjnego

wznowienie postępowania następuje w drodze

 • decyzji
 • postanowienia
 • orzeczenia sądu administracyjnego

postępowanie po wznowieniu postępowania prowadzi

 • organ I instancji
 • organ właściwy w sprawie wznowienia
 • organ który wydał decyzję w ostatniej instancji

właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest

 • organ nadrzędny
 • organ wyższego stopnia
 • sąd administracyjny

zaświadczenie powinno być wydane

 • niezwłocznie
 • w terminie 7 dni
 • bez zbędnej zwłoki, nie poźniej niż w terminie 7 dni

skargę załatwia się

 • niezwłocznie
 • w terminie dwóch tygodni
 • bez zbędnej zwłoki, nie poźniej niż w terminie miesiąca

termin do uiszczenia kosztów postępowania przez stronę nie może być

 • krótszy niż 14 dni
 • krótszy nież 7 dni
 • dłuższy niż 7 dniKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Adam25
monika25
abc25
aaaw25
Ania25
Maksymalnie do zdobycia 25
Wszystkie odpowiedzi 5967
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy