reklama

Test z postępowania zabezpieczającego

jedna odp. jest prawidłowa

Tagi dla tego testu: zabezpieczenie, zajęcie, komornik, kpc, zabezpieczające, test, uprawniony

Podaj swoje imię:


przed urodzeniem się dziecka sąd może zabezpieczyć przyszłe roszczenia alimentacyjne przez zobowiązanie obowiązanego do

 • wyłożenia odpowiedniej sumy na koszyt utrzymania matki przez 3 m-e w okresie porodu oraz dziecka przez 3 m-e po urodzeniu
 • wyłożenia odpowiedniej sumy na koszyt utrzymania matki przez 3 m-e w okresie porodu
 • wyłożenia odpowiedniej sumy na koszyt utrzymania dziecka przez 3 m-e w okresie porodu

w sprawach o alimenty podstawą zabezpieczenia jest

 • umotywowany wniosek powoda zawarty w pozwie
 • istnienie roszczenia
 • uprawdopodobnienie istnienia roszczenia

w razie zabezpieczenia rachunku bankowego właściciela gospodarstwa rolnego wysokośc kwot zwolnionych na bieżącą działalność

 • sąd na wniosek obowiązanego, po wysłuchaniu obowiązanego i uprawnionego
 • określa sąd na wniosek obowiązanego złożony w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu postanowienia o zabezpieczeniu
 • określa komornik na wniosek obowiązanego złożony w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu postanowienia o zabezpieczeniu

zajęte papiery wartościowe

 • komornik składa do depozytu sądowego
 • komornik składa w banku
 • sąd składa w banku

w razie zajęcia praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych sprzedaż ich zleca

 • uprawniony w terminie trzech miesięcy od dnia zajęcia
 • dom maklerski zleca obowiązanemu w terminie trzech dni od dnia zajęcia
 • komornik sądowy w terminie dwóch tygodni od dnia zajęcia

zajęte ruchomości nie mogą być oddane pod dozór

 • obowiązanemu chyba że stanowią rzeczy szybko ulegające zepsuciu
 • uprawnionemu
 • obowiązanemu

zabezpieczenie roszczeń pieniężnych p-ko Skarbowi Państwa jest

 • dopuszczalne
 • niedopuszczalne
 • niedopuszczalne, chyba że wymaga tego słuszny interes stron lub słuszny interes uprawnionego

o kosztach postępowania zabezpieczającego

 • koszyt ustala komornik sądowy
 • orzeka sąd w orzeczeniiu kończącym postępowanie w sprawie
 • orzeka sąd w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia

sprzeciw małżonka

 • nie wstrzymuje wykonania zabezpieczenia, jednak wstrzymuje się wypłatę pieniędzy jeżeli zabezpieczenie zaspakaja uprawnionego
 • nie wstrzymuje wykonania zabezpieczenia
 • wstrzymuje wykonanie zabezpieczenia

małżonek obowiązanego może sprzeciwić się wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia na majątku wspólnym w terminie

 • dwóch tygodni od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wykonaniem zabezpieczenia
 • tygodnia od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wykonaniem zabezpieczenia
 • 3 dni od dokonania pierwszej czynności związanej z wykonaniem zabezpieczenia

postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia klauzulę wykonalności nadaje sąd

 • postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest wykonalne z mocy prawa bez nadawania mu kl. wykonalności
 • na wniosek uprawnionego
 • z urzędu

wniesienie zażalenia na postanowienie zmieniające sposób zabezpieczenia

 • nie wstrzymuje wykonania zabezpieczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej
 • wstrzymuje wykonanie zabezpieczenia
 • nie wstrzymuje wykonania zabezpieczenia

postanowienie w przedmiocie uchylenia lub zmiany zabezpieczenia zostaje wydane

 • na rozprawie
 • przez komornika sądowego
 • na posiedzeniu niejawnym

doręczenia postanowienia sądu w przedmiocie zabezpieczenia wykonalnego przez komornika obowiązanemu doręcza

 • komornik sądowy
 • sąd
 • komornik sądowy równocześnie z przystąpieniem do wykonania zabezpieczenia

w razie stwierdzenia że wniosek o udzielenie zabezpieczenia nie spełnia wymogów formalnych

 • sąd pozostawia wniosek bez rozpoznania
 • przewodniczący wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków pod rygorem zwrotu wniosku
 • przewodniczący zwraca wniosek bez wzywania wnioskodawcy do jego uzupełnienia

po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego jest dopuszczalne udzielenie zabezpieczenia

 • wyłącznie świadczenia wymagalnego
 • wyłącznie roszczenia o świadczenie którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił
 • świadczenia wymagalnego jak i roszczenia o świadczenie którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił

żądać udzielenia zabezpieczenia można w każdej sprawie cywilnej rozpatrywanej przez

 • sąd lub sąd polubowny
 • sąd
 • sąd plubowny

jeżeli przepis szczególny inaczej nie stanowi albo jeżeli sąd inaczej nie postanowił zabezpieczenie upada

 • po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zaspokojeniu
 • po upływie dwóch tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zaspokojeniu
 • po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zaspokojeniu

w sprawach w których wykonano zabezpieczenie poprzez dokonanie zajęcia zabezpieczenie upada jeżli uprawniony w terminie

 • 2 tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie nie wniósł o przeprowadzenie egzekucji
 • tygodnia od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie nie wniósł o przeprowadzenie egzekucji
 • 3 dni od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie nie wniósł o przeprowadzenie egzekucji

udzielenie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych

 • nie może polegać na zawieszeniu postępowania egzekucyjnego przez sąd
 • nie może polegać na zawieszeniu postępowania egzekucyjnego przez sąd, chyba że wniósł o to uprawniony
 • może polegać na zawieszeniu postępowania egzekucyjnego przez sądKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Piotr20
San20
San20
dan20
Dan20
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 136
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy