reklama

test z kpc art 1- art 357

Należy wybrać jedną, najbardziej prawidłową odp.

Tagi dla tego testu: nieprocesowe, test, kpc, kodeks postępowania cywilnego, postępowanie strony, cywilne, procesowe, sąd

Podaj swoje imię:


w sprawie zawiłej termin na sporządzenie uzasadnienia wyroku

 • może przedłużyć prezes sądu na czas oznaczony nie dłuższy niż 30 dni
 • może przedłużyć prezes sądu na czas oznaczony nie dłuższy niż dwa tygodnie
 • wynosi 30 dni

zdanie odrębne sędzia zgłasza

 • przy wydaniu wyroku
 • przy podpisywaniu sentencji
 • po przeprowadzenia głosowania nad wyrokiem

wniosek o uzasadnienie wyroku składa się w terminie

 • 14 dni od ogłoszenia wyroku
 • 7 dni od ogłoszenia sentencji lub od dnia doręczenia sentencji wyroku
 • 7 dni od wydania wyroku

jeżeli do rozstrzygnięcia nadają się niektóre tylko z żądań pozwu sąd

 • może wydać wyrok częściowy
 • wydaje wyrok częściowy
 • może wydać wyrok wstępny

w postępowaniu cywilnym świadkowie składają

 • zeznania
 • oświadczenia
 • wyjaśnienia

jeżeli stroną jest osoba prawna sąd przesłuchuje

 • wszyskite osoby wchodzące w skład organów osoby prawnej
 • wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej albo niektóre z tych osób
 • członków zarządu oraz prokurenta jeżeli został ustanowiony

sąd ocenia wiarygodnośc dowodów i ich moc

 • na podstawie opini co najmniej dwóch biegłych sądowych
 • na podstawie własnego przekonania, po wszechstronnym rozpatrzeniu materiału dowodowego
 • według zasad logicznego i racjonalnego rozumowania, po wszechstronnym rozpatrzeniu materiału dowodowego

od zarządzeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy przysługuje

 • odwołanie do składu orzekającego
 • odwołanie nie przysługuje
 • odwołanie do sądu

jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania:

 • zawiesza postępowanie
 • przerywa rozprawę
 • odracza rozprawę

jeżeli sąd wzywa na rozprawę osoby które dotychczas nie brały w niej udziału w charakterze stron

 • odracza rozprawę
 • przerwya rozprawę
 • nie ma to wpływu na przebieg postępowania

sąd jest związany uznaniem powództwa chyba że uznanie:

 • jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zmierza do obejścia prawa albo narusza słuszny interes pozwanego
 • jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zmierza do obejścia prawa albo narusza interes społeczny
 • jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zmierza do obejścia prawa

pozew może być cofnięty

 • bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy
 • bez zezwolenia pozwanego do czasu doręczenia mu pozwu
 • za zezwoleniem pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy

powództwo wzajemne można wytoczyć

 • w odpowiedzi na pozew albo na pierwszej rozprawie
 • w odpowiedzi na pozew, na pierwszej rozprawie albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego
 • jedynie w odpowiedzi na pozew

niewłaściwość sądu dającą się usunąć w drodze umowy stron sąd bierze pod rozwagę

 • z urzędu
 • na zarzut jednej ze stron
 • na rzarzu pozwanego zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy

sąd odrzuci pozew jeżeli

 • zarówno powód jak i pozwany nie mają zdolności procesowej
 • pozwany nie ma zdolności procesowej a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy
 • powód nie ma zdolności procesowej a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy

w razie braku zdolności sądowej strony

 • orzuca pozew
 • zwraca pozew bez wezwania do uzupełnienia braków
 • oddala powództwo

powództwo wzajemne staje się możliwe

 • z chwilą doręczenia pozwu
 • z chwilą wniesienia powództwa
 • z chwilą ogłoszenia wyroku

zmiana powództwa

 • jest niedopuszczalna
 • jest dopuszczalna o ile nie wpływa na właściwość sądu
 • jest dopuszczala aż do czasu zakończenia postępowania w pierwszej instancji

ugoda może być zawarta

 • zarówno przed jak i po wniesieniu pozwu i przeprowadzeniu rozprawy
 • jedynie przed wniesieniem pozwu
 • jedynie po przeprowadzeniu rozprawy

prawo przeglądania akt sprawy mają

 • strony oraz każdy kto ma w tym interes prawny
 • jedynie strony
 • strony i uczestnicy postępowa

mediację prowadzi się na podstawie:

 • umowy o mediację
 • umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego na mediację
 • zgodnego wniosku stron

prokurator może wziąść udział w każdym toczącym się postępowaniu jeżeli w/g jego osceny:

 • wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli oraz interes społeczny
 • wymaga tego ochrona praworządności
 • wymaga tego ochrona praw obywateli

sąd rozpoznaje sprawy w/g przepisów o postępowaniach odrębnych

 • w wypadkach przewidzianych w ustawie
 • jeżeli przyspieszy to i ułatwi wydanie orzeczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej
 • chyba że ustawa stanowi inaczej

do wartości przedmiotu sporu zalicza się

 • roszczenie główne wraz z odsetkami do dnia ogłoszenia orzeczenia
 • jedynie roszczenie główne
 • roszczenie główne wraz z odsetkami do dnia wniesienia powództwa

powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji

 • w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania
 • właściwości ogólnej powoda
 • w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania

po doręczeniu pozwu sprawdzenie wartości sporu może nastąpić

 • jedynie na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy
 • jedynie na zarzut pozwanego zgłoszony do czasu zakończenia pierwszej rozprawy
 • jedynie na zarzut pozwanego do czasu zakończenia postępowania w pierwszej instancji

powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się:

 • wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy
 • wyłączenie przed sąd miejsca położenia spadku
 • wyłącznie przed sąd miejsca zamieszkania będącego powodem spadkobiercy

prokurator wstępujący do postępowania

 • działa jako interwinient uboczny
 • działa na rzecz powoda
 • nie jest związany z żadną ze stron

dla strony nie mającej zdolności procesowej i która nie ma przedstawiciela ustawowego sąd powołuje kuratora

 • z urzędu lub na wniosek strony przeciwnej
 • z urzędu lub na jej wniosek
 • na wniosek strony przeciwnej, jeżeli strona ta podejmuje p-ko drugiej stronie czynnośc procesową niecierpiącą zwłoki

współuczestnictwo materialne polega na tym, że

 • p-ko kilku osobom sprawa może toczyć się tylko łącznie
 • prawa i obowiązki stron oparte są na tej samej podstawie prawnej i faktycznej lub są wspólne
 • roszczenia i zobowiązania są jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej

opozycję p-ko wstąpieniu interwenienta ubocznego zgłosić może każda ze stron:

 • w terminie 7 dni od wstąpienia interwenienta
 • nie poźniej niż przy rozpoczęciu najbliższej rozprawy
 • nie poźniej niż do zakończenia postępowania w pierwszej instancji

pełnomocnictwo procesowe

 • z mocy prawa obejmuje uprawnienie do odbioru kosztów postępowania od strony przeciwnej
 • obejmuje uprawnienie do odbioru kosztów postępowania od strony przeciwnej chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego
 • nie obejmuje uprawnienia do odbioru kosztów postępowania od strony przeciwnej chyba że ztreści pełnomocnictwa wynika coinnego

radca prawny obowiązany jest działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie

 • jeżeli wypowiedział pełnomocnictwo, a mocodawca nie zwolnił go z tego obowiązku
 • jeżeli mocodawca wypowiedział pełnomocnictwo i nie zwolnił pełnomocnika z tego obowiązku
 • jeżeli wypowiedział pełnomocnictwo, chyba że ustawa stanowi inaczej

w razie śmierci strony lub utraty przez nią zd. do czynności prawnych

 • pełnomocnictwo wygasa
 • pełnomocnictwo wygasa, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego
 • pełnomocnictwo wygasa a pełnomocnik ma obowiązek działać aż do czasu zawieszenia postępowania

zwrot kosztów procesu należy się:

 • powodowi, na jego wniosek
 • pozwanemu, jeżeli sąd uwzględnił powództwo a pozwany uznał przy pierwszej czynności procesowej pozew
 • pozwanemu, jeżeli sąd uwzglęnił powództwo a pozwany uznał przy pierwszej czynności procesowej pozew i nie dał powodu sprawie

pisma procesowe i orzeczenia doręcza się

 • w odpisach
 • w wypisach
 • w poświadczonych za zgodnośc z oryginałem kserokopiach

pisma procesowe obejmują

 • wnioski i oświadczenia stron składane na rozprawie
 • wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą
 • wnioski i oświadczenia stron składane na rozprawie jak i poza rozprawą

sąd rozpoznaje sprawy

 • na rozprawie, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej
 • na posiedzeniu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
 • na posiedzeniu niejawnym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu

 • nie poźniej niż na następnym posiedzeniu
 • nie poźniej niż do zakończenia posiedzenia
 • nie poźniej niż do podpisania protokołu

sąd może odroczyć posiedzenie

 • na zgodny wniosek stron
 • z ważnej przyczyny
 • na zgodny wniosek stron, z ważnej przyczyny

czynność procesowa podjęte przez stronę z uchybieniem terminu

 • jest nieważna
 • jest uznawana za nie dokonaną
 • jest bezskuteczna

w razie śmierci strony:

 • postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa do czasu wstąpienia spadkobierców
 • sąd zawiesza postępowanie na wniosek
 • sąd zawiesza postępowanie z urzędu

w razie niestawiennictwa stron na rozprawie

 • postępowanie zawiesza sie z mocy prawa
 • sąd zawiesza postępowanie z urzędu
 • sąd zawiesza postępowanie z urzędu, chyba że ustawa stanowi inaczej

sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy jeżeli wniosek o podjęcie postępowania

 • nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu
 • nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu
 • nie został zgłoszony w terminie trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu

sąd nadaje rygor natychmiastowej wykonalności

 • uwzględniającemu powództwo wyrokowi zaocznemu
 • nakazowi zapłaty w postępowaniu uproszczonym
 • nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym

w sprawach p-ko Skarbowi Państwa

 • sąd nadaje rygor natychmiastowej wykonalności z urzędu
 • sąd nadaje rygor natychmiastowej wykonalności z urzędu, za zabezpieczeniem
 • rygor natychmiastowej wykonalności jest niedopuszczlny

wyrok zaoczny doręcza się

 • z urzędu obu stronom
 • z urzędu pozwanemu
 • z urzedu pozwanemu jeżeli sąd uwzględnił powództwo

orzeczenie uzupełniające wyrok zapada

 • w drodze wyroku
 • w drodze postanowienia
 • w drodze postanowienia wydanego na posiedzedziu niejawnym

sąd wydaje

 • rozstrzygnięcia i orzeczenia
 • wyroki i postanowienia
 • nakazy zapłaty, wyroki i postanowienia

postanowienia ogłoszone na posiedzeniu jawnym sąd uzasadnia

 • na żądanie strony
 • jeżeli podlegają one zaskarżeniu
 • jeżeli podlegają one zaskarżeniu i tylko na rządanie stronyKomentarze

ja 01 sierpnia 2019, z IP: 31.0.124.169
Wziąść??????????
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Piotr50
ArturzUJ50
san50
Mey50
WeronikaS50
Maksymalnie do zdobycia 50
Wszystkie odpowiedzi 466
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy