reklama

test z ustawy- prawo o ustroju sądów powszechnych

Należy wybrać jedną, najbardziej prawidłową odp.

Tagi dla tego testu: test, prawo o ustroju sądów powszechnych, sądy, sędzia,

Podaj swoje imię:


sądami powszechnymi są sądy

 • rejonowe, okręgowe i apelacyjne
 • rejonowe, okręgowe, apelacyjne oraz SN
 • reonowe, okręgowe, apelacyjne, SN oraz sądy wojskowe

zadania z zakresu wymiaru srawiedliwości wykonują

 • sądy powszechne
 • sędziowie oraz w zakresie ochrony prawnej- referendarze sądowi
 • sądy i trybunały

organami samorządu sędziowskiego są

 • zgromadzenie ogólne sędziów okręgu oraz zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego
 • zgromadzenie ogólne sędziów sądu okręgowego oraz zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego
 • Krajowy Zjazd Sędziów i Krajowa Rada Sądownictwa

ławnicy biorą udział przy rozpoznawaniu spraw

 • w pierwszej instancji
 • zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji
 • w przypadkach określonych w ustawie

małżonkowie nie mogą być sędziami

 • w tym samym sądzie
 • w tej samej sprawie
 • w tym samym wydziale jednego sądu

nadzór nad działalnością aministracyjną sądów sprawuje

 • Krajowa Rada Sądownictwa
 • Sąd Najwyższy
 • Minister Sprawiedliowści

sądy grodzkie mogą być utworzone

 • jedynie w drodze ustawy
 • w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliowści
 • w drodze rozporządzenia Prezydenta RP

sądy tworzy się

 • w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
 • w drodze rozporządzenia Prezydenta RP, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa
 • w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa

organami sądu okręgowego są

 • prezes sądu i zgromadzenie sędziów sądu okręgowego
 • prezes sądu i kolegium sądu okręgowego
 • zgromadzenie sędziów sądu okręgowego i kolegium sądu okręgowego

podział czynności w sądzie rejonowym ustala

 • prezes sądu rejonowego
 • prezes sądu okręgowego
 • prezez sądu okręgowego, na wniosek prezesa sądu rejonowego

właściwość sądów ustala

 • Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia
 • ustawa
 • rozporządzenie

prezesa sądu rejonowego powołuje

 • prezes sądu apelacyjnego
 • Prezydent RP
 • Minister Sprawiedliwości

prezesem sądu okręgowego

 • nie może być członek Krajowej Rady Sądownictwa
 • jest członek Krajowej Rady Sądownictwa
 • może być jedynie sędzia sądu apelacyjnego

prezes sądu apelacyjnego jest powoływany na

 • 4 lata
 • 5 lat
 • 6 lat

kolegium sądu apelacyjnego składa się z

 • 3-5 członków oraz prezesa sądu apelacyjnego
 • 4-8 członków oraz prezesa sądu apelacyjnego
 • 7 członków

kadencja kolegium sądu apelacyjnego trwa

 • dwa lata
 • cztery lata
 • sześć lat

dyrektora sądu okręgowego powołuje

 • prezes sądu okręgowego
 • prezes sądu apelacyjnego, po zasięgnięciu opini prezesa sądu okręgowego
 • Minister Sprawiedliwości na wniosek prezesa sądu okręgowego

w razie stwierdzenia oczywistej obrazy przepisów prawa sąd apelacyjny albo sąd okręgowy jako sąd odwoławczy

 • wytyka uchybienie sędziemu
 • wytyka uchybienie sądowi
 • wszczyna postępowanie dyscyplinarne

w razie naruszenia powagi sądu sąd może ukarać winnego

 • grzywną do 500 zł
 • grzywną do 1000 zł
 • karą porządkową grzywny do 10.000 zł

postanowienie o ukaraniu grzywną

 • jest wykonalne po nadaniu mu klauzuli wykonalności
 • jest wykonalne po uprawomocnieniu się
 • jest natychmiast wykonalne

sędziów sądów powszechnych powołuje

 • Prezydent RP
 • Prezydent RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa
 • Minister Sprawiedliwości

stosunek służbowy sędziego nawiązuje się

 • po doręczeniu mu aktu mianowania
 • po doręczeniu mu aktu powołania
 • z chwilą podpisania umowy o pracę

sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia

 • prezesa sądu okręgowego
 • prezesa sądu dyscyplinarnego
 • sądu dyscyplinarnego

o zatrzymaniu sędziego niezwłocznie powiadamia się

 • prezesa sądu apelacyjnego
 • prezesa sądu w którym sędzia pełni służbę
 • sąd dyscyplinarny

czas pracy sędziego jest określony

 • wymiarem jego zadań
 • w akcie powołania
 • jest nienormowany

sędzia

 • może prowadzić działalność gospodarczą
 • nie może prowadzić działalności gospodarczej
 • może prowadzić działalność gospodarczą za zgodą prezesa właściwego sądu

sędzia wybrany do pełnienia funkcji w organach samorządu terytorialnego

 • zachowuje swój urząd
 • jest obowiązany zrzec się niezwłocznie swego urzędu
 • zwalnia swój urząd

sąd dyscyplinarny może zawiesić w obowiązkach sędziego p-ko któremu

 • wszczęto postęowanie karne
 • wszczęto postępowanie dyscyplinarne
 • wszczęto postępowanie dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie

referendarze sądowi zatrudniani są

 • w zakresie pomocy prawnej
 • w zakresie pomocy administracyjnej
 • w zakresie ochrony prawnej

ławnicy wybierani są przez

 • rady gmin
 • zgromadzenie ogólne sędziów okręgu
 • prezesa właściwego sądu powszechnego

w zakresie orzekania ławnicy są

 • niezależni
 • niezawiśli
 • niezależni i niezawiśliKomentarze

Zupka 15 lutego 2017
test jest nie aktualny :-(
joana82 17 maja 2013
Nieaktualny stan prawny pytań!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
ŻANETA31
xxx31
adam31
ola31
Gosia31
Maksymalnie do zdobycia 31
Wszystkie odpowiedzi 4159
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy