reklama

test z kodeksu pracy

Należy wybrać jedną, najbardziej prawidłową odp.

Tagi dla tego testu: test, kodeks pracy, prawo pracownik, praca

Podaj swoje imię:


o uwzględnieniu sprzeciwu pracownika od kary porządkowej decyduje

 • sąd pracy
 • reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związkowa
 • pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska zoz

do naprawy szkody wyrządzonej osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych zobowiązany jest

 • pracodawca
 • pracownik
 • pracownik do wysokości trzykrotnego wynagrodzenia miesięcznego

Przed wymierzeniem kary

 • należy wysłuchać pracownika
 • pracodawca nie ma obowiązku wysłuchania pracownika
 • pracodawca zasięga opini reprezentującej pracownika zoz

regulamin pracy wprowadza się jeśli

 • nie obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy
 • pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników lub obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy
 • pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników

kara porządkowa nie może być wymierzona po upływie

 • dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego
 • tygodnia od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego
 • miesiąca od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego

pracownikowi przechodzącemu na rentę przysługuje

 • odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia
 • odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia
 • nagroda w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia

za czas niezdolności pracownika do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy przysługuje pracownikowi

 • 100% wynagrodzenia
 • 80% wynagrodzenia
 • 60% wynagrodzenia

pracownikowi wybranemu do pełnienia funkcji w organach samorządu terytorialnego

 • udziela się urlopu bezpłatnego
 • udziela się urlopu wypocznykowego
 • zwalnia się z obowiązku świadczenia pracy

warunki wynagradzania ustala

 • pracodawca
 • regulamin wynagradzania
 • pracodawca w regulaminie wynagradzania

za czas niewykonywania pracy

 • pracownikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia
 • pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia
 • pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia tylko jeżeli przepis prawa pracy tak stanowi

nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania

 • następuje po przeprowadzeniu konkursu
 • nie musi być poprzedzone konkursem
 • nie musi być poprzedzone konkursem chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej

jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika pracodawca

 • ma prawo przeprowadzać kontrolę jednak po uzyskaniu pisemnej zgody telepracownika
 • ma prawo przeprowadzać kontrolę
 • nie ma prawa przeprowadzać kontroli

w razie śmierci pracownika

 • prawa majątkowe ze stosunku pracy nie przechodząc na małżonka oraz nie wchodzą w skład spadku
 • prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą m. in. na małżonka a w razie jego braku wchodzą do spadku
 • prawa majątkowe ze stosunku pracy wchodzą w skład spadku

w razie śmierci pracodawcy pracownikowi

 • przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia
 • odszkodowanie nie przysługuje
 • odszkodowanie przysługuje

oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

 • nie musi zawierać uzasadnienia
 • powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego
 • powinno zawierać uzasadnienie przyczn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

w razie rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę obowiązku

 • pracownikowi przysługuje wynagrodzenia za okres wypowiedzenia
 • pracownikowi przysługuje odszkodowanie
 • pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas wypowiedzenia

pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w razie niezdolności do pracy pracownika z powodu choroby trwającej

 • dłużej niż 6 miesięcy
 • dłużej niż 4 miesiące
 • dłużej niż 3 miesiące

pracownikowi który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy

 • przysługuje wynagordzenie za okres wypowiedzenia
 • przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
 • przysługuje odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy

jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów

 • pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas do którego umowa miała trwać
 • pracownikowi przysługuje odszkodowanie
 • pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas wypowiedzenia

od wypowiedzenia umowy o pracę pracownik wnosi

 • odwołanie
 • skargę
 • zażalenie

postanowienia okręślające prawa i obowiązki stron zawarte w statut opartych na ustawie naruszające zasadę równego traktowania

 • są nieważne
 • uważa się za niezastrzeżone
 • nie obowiązują

zawieszenie stosowania niektórych przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż

 • 3 lata
 • 3 miesiące
 • rok

postanowienia aktów na podstawie których powstaje stosunek pracy naruszające zasadę równego traktowania

 • są nieważne
 • nie obowiązują
 • uważa się za niezastrzeżone

osobie wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu przysługuje

 • odszkodowanie
 • odszkodowanie w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę
 • odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę

osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych

 • może nawiązać stosunek pracy bez zgody przedstawiciela ustawowego
 • nie może nawiązać stosunku pracy bez zgody przedstawiciela ustawowego
 • nie może nawiązać stosunku pracy

jeżeli stosunek pracy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych sprzeciwia się dobru tej osoby

 • sąd opiekuńczy na wniosek przedstawiciela opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać
 • przedstawiciel ustawowy może stosunek pracy rozwiązać
 • przedstawiciel ustawowy może stosunek pracy rozwiązać ale za zgodą sądu opiekuńczego

pracownik może rozwiązać stosunek pracy po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

 • w terminie 30 dni od przejścia zakładu pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • w terminie dwóch miesięcy od przejścia zakładu pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem
 • w terminie dwóch miesięcy od przejścia zakładu pracy za 7 dniowym uprzedzeniem

okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej celem zastępstwa pracownika wynosi

 • 3 dni robocze
 • jest uzależniony od czasu trwania umowy
 • 1 dzień roboczy

umowa o pracę zawarta na okres próbny przekraczający dwa tygodnie ulega rozwiązaniu

 • za 3 dniowym wypowiedzeniem
 • za tygodniowym wypowiedzeniem
 • za dwutygodniowym wypowiedzeniem

okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przekraczający 6 miesięcy wynosi:

 • tydzień
 • dwa tygodnie
 • miesiąc

w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony powninno być zawarte

 • pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy
 • uzasadnienie
 • pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy oraz uzasadnieniem

w okresie jednomiesięcznego wypowiedzenia pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy w wymiarze

 • 1 dnia
 • 2 dni
 • 3 dni

w okresie urlopu pracownika pracodawca

 • może wypowiedzieć umowę o pracę jeżeli upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • nie może wypowiedzieć umowy o pracę
 • może wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

w razie ogłoszenia upadłości pracodawcy umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy

 • może być rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem
 • może być rozwiązana z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia
 • może być rozwiązana za 7 dniowym uprzedzeniem

pracownikowi któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiagnięcia wieku emerytalnego

 • nie może wypowiedzieć umowy o pracę jeżeli pracownik uzyska prawo do emerytury z osięgnięciem w/w wieku
 • nie może wypowiedzieć umowy o pracę
 • pracodawca może wypowiedzeć umowę o pracę

tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać

 • 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym
 • przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym
 • jest uzależniony od przyjętego okresu rozliczeniowego

pracownik ma prawo do przerwy w pracy

 • trwającej co najmniej 15 minut jeżeli czas pracy pracownika wynosi co najmniej 8 godzin
 • trwającej co najmniej 15 minut jeżeli czas pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin
 • trwającej co najmniej 15 minut niezależnie od ilości godzin w danym dniu pracy

pracującym w nocy jest pracownik, którego co najmniej

 • 1/4 czasu pracy przypada na porę nocną
 • 1/3 czasu pracy przypada na porę nocną
 • 1/5 czasu pracy przypada na porę nocną

pora nocna obejmuje czas

 • 21-7
 • 22-6
 • 22-7

w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub części z powodu rozwiązania stosunku pracy

 • pracownikowi przysługuje odszkodowanie
 • pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny
 • pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas do którego umowa miała trwać

kobiet nie wolno zatrudniać

 • w porze nocnej
 • przy pracach uciążliwych
 • zarówno przy pracach uciążliwych jak i szkodliwych dla zdrowia

w przypadku urodzenia dwójki dzieci przy jednym porodzie pracownicy przysługuje urlop wychowawczy w wymiarze:

 • 20 tygodni
 • 31 tygodni
 • 33 tygodni

pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze

 • tygodnia
 • dwóch tygodni
 • 14 tygodni

za czas urlopu macieżyńskiego przysługuje

 • 60% wynagrodzenia
 • 80% wynagrodzenia
 • zasiłek macieżyński

w czasie urlopu wychowawczego pracownik może podjąć

 • pracę u dotychczasowego lub nowego pracodawcy
 • naukę lub szkolenie
 • zarówno pracę u dotychczasowego lub nowego pracodawcy, naukę jak i szkolenie

pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do

 • dwóch przerw w pracy trwających po pół godziny minut
 • dwóch przerw w pracy trwających po 45 minut
 • jednej przerwy w pracy trwającej nie więcej niż 45 minut

młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba która

 • ukończyła 15 lat a nie ukończyła 18 lat
 • ukończyła 13 lat a nie ukończyła 17 lat
 • ukończyła 16 lat a nie ukończyła 18 lat

wykaz lekkich prac ustala

 • pracodawca
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • ustawa

czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać

 • 8 godzin na dobę
 • 7 godzin na dobę
 • 6 godzin na dobę

zawarcie układu zbiorowego następuje w drodze

 • negocjacji
 • rokowań
 • porozumienia zbiorowegoKomentarze

Basiab 13 listopada 2016
Zgadzam się z przedmówcami w sprawie błędów w
pyt.No i to nieszczęsne "Ż" w słowie
macierzyński :-(
Katarzyna 09 września 2016
Pytanie nr 28 wymaga poprawki w związku z nowelizacją
KP, która weszła w życie 22 lutego 2016 roku. Okres
wypowiedzenia umowy o pracę zawartej celem zastępstwa
innego pracownika będzie uzależniony od czasu trwania
umowy, ponieważ umowa na zastępstwo staje się
rodzajem umowy na czas określony. Nie ma oddzielego
okresu wypowiedzenia dla umów na zastępstwo, chyba,
że będzie to jednocześnie umowa tymczasowa, ale to
już z pytania nie wynika:)
Babaluga 08 czerwca 2016
macierzyński nie piszę się przez "ż"
niuniamaj 23 lutego 2014
W pytaniu: "w przypadku urodzenia dwójki dzieci
przy jednym porodzie pracownicy przysługuje urlop
wychowawczy w wymiarze" jest MEGA błąd:
myślę, że chodzi o macierzyński, ponieważ przy
wychowawczym nie ma znaczenia ile dzieci było
urodzonych podczas jednego porodu...
polonista 15 sierpnia 2013
i ortografii się naucz
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Min50
dadfa50
Aga50
Agnieszka50
karola50
Maksymalnie do zdobycia 50
Wszystkie odpowiedzi 1653
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy