reklama

test z sądowej egzekucji z nieruchomości (kpc art. 921- art. 1013)

jedna odp.

Tagi dla tego testu: test, egzekucja z nieruchomości, kpc, komornik, licytacja, wadium,

Podaj swoje imię:


po bezskutecznej drugiej licytacji nieruchomości prawo przejęćia nieruchomości przysługuje

 • wierzycielowi egzekwującemu
 • wierzycielowi egzekwującemu, hipotecznemu
 • wierzycielowie egzekwującemu, hipotecznemu oraz współwłaścicielowi

jeżeli przedmiot egzekucji nie jest nieruchomością rolną a pierwsza licytacja nie doszła do skutku

 • wierzyciel może przejąć nieruchomość za 3/4 sumy oszacowania
 • wierzyciel może przejąć nieruchomość za 3/4 sumy oszacowania albo żądać wyznaczenia drugiego terminu licytacji
 • komornik wyznacza II licytację na wniosek wierzyciela

jeżeli za te nieruchomości, które zostały już sprzedane zaspokojono wierzyciela i koszyt egzekucji

 • sędzia wstrzymuje przetarg pozostałych nieruchomości
 • komornik wstrzymuje przetarg pozostałych nieruchomości
 • sąd wstrzymuje przetarg pozostałych nieruchomości

pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być udzielone w formie

 • pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi
 • pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym
 • aktu notarialnego

postąpienie nie może wynosić mniej niż

 • 5%
 • 3%
 • 1% ceny wywołania

rękojmia przy egzekucji z nieruchomości wynosi

 • 1/5 sumy oszacowania
 • 1/10 sumy oszacowania
 • 1/20 sumy oszacowania

ogłoszenie o licytacji nieruchomości zamieszcza się w dzienniku poczytnym w danej miejscowości

 • na wniosek wierzyciela lub z urzędu
 • na wniosek wierzyciela
 • z urzędu

termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż

 • po upływie dwóch tygodni od ukończenia opisu i oszacowania
 • po upływie dwóch tygodni od wniosku wierzyciela w tym przedmiocie
 • po upływie dwóch tygodni od uprawomocnienia się opisu i oszacowania

o terminie opisu i oszacowania nieruchomości komornik zawiadamia nie później niż na

 • dwa miesiące przed przystąpieniem do opisu i oszacowania
 • dwa tygodnie przed przystąpieniem do opisu i oszacowania
 • miesiąc przed przystąpieniem do opisu i oszacowania

opisu i oszacowania nieruchomości komornik do konuje

 • na wniosek wierzyciela
 • na wniosek wierzyciela, po upływie terminu do zapłaty długu
 • z urzędu

jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów komornikiem właściwym jest komornik

 • wybrany przez wierzyciela
 • działający przy sądzie w którego okręgu położona jest większa część nieruchomości
 • wskazany przez zarządzenie prezesa sądu apelacyjnego właściwego dla sądów rejonowych w których okręgu położona jest nieruch.

wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości komornik wzywa dłużnika by

 • zapłacił dług w terminie 2 tygodni pod rygorem opisu i oszacowania
 • zapłacił dług w terminie 2 miesięcy pod rygorem opisu i oszacowania
 • zapłacił dług w terminie 2 miesięcy pod rygorem wyznaczenia licytacji

tytuł wykonawczy wystawiony na osobę pozostającą w związku małżeńskim

 • nie jest podstawą do zajęcia nieruchomości
 • jest podstawą do zajęcia nieruchomości
 • jest podstawą do zajęcia nieruchomości, dalsze czynności są dopuszczalne na podstawie tytułu wykonawczego na obojga małżonków

Sprzeciw małżonka skutkuje

 • odstąpieniem przez komornika od zającia nieruchomości
 • nie ma wpływu na bieg postępowania
 • komornik zajmuje nieruchomośc oraz powiadamia wierzyciela o konieczności uzyskania tytułu wykonawczego na obojga małżoków

o dokonanym zajęciu nieruchomości komornik zawiadamia

 • dłużnika
 • wierzyciela
 • dłużnika i wierzyciela

gdy nieruchomości położone są w okręgach różnych sądów rejonowych połączenie egzekucji z nieruchomości zarządza

 • sąd okręgowy przełożony nad sądem rejonowym w którego okręgu wszczęto pierwszą egzekucję
 • komornik na wniosek wierzyciela
 • komornik na wniosek prezesa sądu rejonowego w którego okręgu wszczęto pierwszą egzekucję

w celu dopilnowania praw osoby której miejsce pobytu nie jest znane kuratora ustanawia

 • sąd na wniosek wierzeyciela
 • sąd na wniosek komornika
 • komornik na wniosek wierzyciela

zajęcie obejmuje

 • nieruchomość
 • nieruchomość oraz wszystko to co może być obciążone hipoteką
 • może obejmować jedynie część nieruchomości jeżeli egzekucja z tej części oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela

dłużnikowi zarząd nad nieruchomością może odebrać jedynie

 • sąd na wniosek komornika
 • sąd
 • komornik

w razie napotkania przez zarządcę przeszkód w obejmowaniu zarządu w zarząd wprowadza go

 • komornik na wniosek wierzyciela
 • komornik na polecenie sądu
 • komornik na wniosek zarządcy

sprawozdania ze swych czynności zarządca składa sądowi

 • raz na miesiąc
 • przynajmniej raz na sześć miesięcy
 • przynajmniej raz w roku

wniosek o przejęcie nieruchomości składa się w terminie

 • tygodnia po licytacji
 • dwóch tygodni po licytacji
 • roku po licytacji

postanowienie co do przybicia na rzecz zwycięzkiego licytanta wydaje

 • komornik niezwłocznie po ukończeniu przetargu
 • sąd na posiedzeniu niejawnym
 • sąd na posiedzeniu jawnym albo niejawnym

jeżeli sąd odmówi przybicia

 • komornik umarza postępowanie co do nieruchomości
 • na wniosek wierzyciela komornik umarza postępowanie co do nieruchomośc
 • komornik na wniosek wierzyciela wyznacza ponowną licytację

postanowienie o przysądzeniu własności wydaje

 • sąd po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych
 • komornik po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych
 • sąd niezwłocznie po zamknięciu przetargu i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych

prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest

 • tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcę w posiadanie nieruchomości
 • tytułuem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości
 • jest jedynie tytułem do ujawnienia w KW lub zbiorze dokumentów prawa własność nabywcy

jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste zajęcie obejmuje

 • użytkowanie wieczyste terenu wraz z ze znajdującym się na terenie budynkiem
 • użytkowanie wieczyste terenu, budynek oraz przynależności
 • jedynie samo prawo użytkowania wieczystego

w razie skierowania egzekucji z ułamkowej części nieruchomości opis i oszacowanie obejmuje

 • całą nieruchomość
 • tylko tą część nieruchomości która została zajęta
 • tylko ten udział w nieruchomości który został zajęty

postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości

 • nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności
 • powoduje wygaśnięcie ujawnionych w KW lub zbiorze dokumentów hipotek obciążających ułamkową część nieruchomości
 • powoduje wygaśnięcie ujawnionych w KW lub zbiorze dokumentów hipotek obciążających nieruchomość

opisu i oszacowanie niezabudowanej nieruchomości gruntowej komornik dokonuje

 • na wniosek wierzyciela w terminie dwóch tygodni od wezwania dłużnika do zapłaty
 • na wniosek wierzyciela niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do zapłaty
 • niezwłocznie po zajęciu, na wniosek wierzyciela
Najlepsze odpowiedzi
Magdalena30
mikołaj21
mikołaj21
dupa18
Wieslawa17
Maksymalnie do zdobycia 30
Wszystkie odpowiedzi 12
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne