reklama

Test z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Należy wybrać jedną, najbardziej prawidłową odp.

Tagi dla tego testu: rodzinny kodeks rodzinne, prawo prawo, test, i opiekuńczy

Podaj swoje imię:


zarząd rodziców nad majątkiem dziecka nie obejmuje:

 • przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku niezależnie od wieku dziecka
 • przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku jeżeli dziecko ukończyło 16 lat
 • jedynie zarobku dziecka

władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców

 • wyłącznie jeżeli jedno z rodziców nie żyje
 • jeżeli wniósł o to jeden z małżonków w pozwie o rozwód
 • jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zd. do czynności pr.

zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne

 • po śmierci ojca
 • po śmierci domniemanego ojca
 • po śmierci dziecka

jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia każdy z małżonków:

 • może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków
 • może żądać separacji
 • może żądać rozwodu

każdy z małżonków może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej:

 • na umotywowany wniosek
 • z ważnych powodów
 • na uzasadniony wniosek

w czsie trwania wspólności ustawowej wierzyciel małżonka:

 • może żądać zaspokojenia jedynie z poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego
 • może żądać zaspokojenia z udziału małżonka w majątku wspólnym
 • nie może żądać zaspokojenia z udziału małżonka w majątku wspólnym

jednostronna czynność prawna dokonana bez zgody drugiego małżonka jest:

 • nieważna
 • bezskuteczna
 • bezskuteczna wobec drugiego małżonka

majątkiem wspólnym:

 • może zarządzać każdy z małżonków samodzielnie, po uzyskaniu zgody drugiego małżonka
 • może zarządzać każdy z małżonków samodzielnie
 • mogą zarządzać małżonkowie wspólnie

do majątku wspólnego małżonków należy:

 • przedmioty majątkowe nabyte w drodze dziedziczenia, chyba że spadkodawca inaczej postanowił
 • wynagrodzenie za pracę jednego z małżonków, choćby jeszcze nie pobrane
 • wynagordzenie za pracę jednego z małżonków już pobrane

jeżeli jeden z małżonków wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa:

 • unieważnienie może nastąpić także po śmierci drugiego małżonka, na którego miejsce wstępuje opiekun
 • unieważnienie może nastąpić także po śmierci drugiego małżonka, na którego miejsce wstępuje kurator
 • unieważnienie może nastąpić jedynie za życia drugiego małżonka

z ważnych powodów sąd może zewzwolić na zawarcie małżeństwa między:

 • krewnymi w lini bocznej
 • powinowatymi
 • krewnymi w lini prostej

zezwolenia na wstąpienie w związek małżeński przez kobietę która ukończyła lat 16 udziela:

 • sąd opiekuńczy
 • sąd rodzinny
 • kierownik urzędu stanu cywilnego na wniosek zainteresowanej

orzekając unieważnienie małżeństwa

 • sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi
 • sąd orzeka czy i który z małżonków zawarł je w złej wierze- na wniosek
 • sąd orzeka z urzędu czy i który z małżonków zawarł je w złej wierze

do zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika konieczne jest:

 • uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego
 • pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym oraz zezwolenie sądu
 • pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego oraz zezwolenie sądu

przysposobić można osbę małoletnią:

 • na wniosek przysposabiającego
 • na wnosek przysposabiającego, za zgodą sądu opiekuńczego
 • tylko dla jej dobra

obowiązek alimentacyjny obciąża:

 • krewnych w lini prostej
 • rodzeństwo
 • krewnych w lini prostej oraz rodzeństwo

osoba ustanowiona opiekunem:

 • może odmówić objęcia opieki
 • obowiązana jest opiekę objąć
 • może odmówić objęcia opieki jeżeli działa już kurator sądowy

nad sprawowaniem opieki nadzór wykonuje:

 • sąd opiekuńczy
 • kurator sądowy
 • kurator zawodowy

za sprawowanie kurateli:

 • przysługuje wynagrodzenie z urzędu
 • nie przysługuje wynagrodzenie
 • przysługuje wynagrodzenie na żądanie kuratora

dla dziecka poczętego ale jeszcze nie urodzonego ustanawia się:

 • opiekuna jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka
 • kuratora jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka
 • zarządcę sądowego jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych majątkowych praw dziecka

w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu

 • drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu
 • drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, chyba że sprzeciwi się małżonek którego przeszko dotyczy
 • drugi małżonek może działać wyłącznie za zgodą małżonka, którego przeszkoda dotyczy

oświadczenie o uznaniu ojcostwa może złożyć osoba:

 • która ukończyła 16 lat i nie istnieją wobec niej przesłanki do całkowitego ubezwłasnowolnienia
 • która ukończyła 18 lat i nie istnieją wobec niej przesłanki do całkowitego ubezwłasnowolnienia
 • osoba która ukończyła 13 lat i nie istnieją wobec niej przesłanki do całkowitego ubezwłasnowolnienia

zgoda rodziców na przysposobienie dziecka:

 • nie może być wyrażona poźniej niż po 6 tygodniach od urodzenia się dziecka
 • wcześniej niż po 6 tygodniach od urodzenia się dziecka
 • wcześniej niż po 6 miesiącach od urodzenia się dziecka

obowiązek alimentacyjny

 • przechodzi na spadkobierców zobowiązanego
 • przechodzi na spadkobierców zobowiązanego, chyba że ustawa stanowi inaczej
 • nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego

opiekun nie może reprezentować osób pozostających pod jego opieką

 • przed sądem opiekuńczym
 • w postępowaniu egzekucyjnym
 • przy czynnościach prawnych między tymi osobami
Najlepsze odpowiedzi
MM25
Paulina25
Karolina25
Ewa25
vv25
Maksymalnie do zdobycia 25
Wszystkie odpowiedzi 1153
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy