reklama

Test z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Należy wybrać jedną, najbardziej prawidłową odp.

Tagi dla tego testu: rodzinny kodeks rodzinne, prawo prawo, test, i opiekuńczy

Podaj swoje imię:


zarząd rodziców nad majątkiem dziecka nie obejmuje:

 • przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku niezależnie od wieku dziecka
 • przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku jeżeli dziecko ukończyło 16 lat
 • jedynie zarobku dziecka

władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców

 • wyłącznie jeżeli jedno z rodziców nie żyje
 • jeżeli wniósł o to jeden z małżonków w pozwie o rozwód
 • jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zd. do czynności pr.

zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne

 • po śmierci ojca
 • po śmierci domniemanego ojca
 • po śmierci dziecka

jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia każdy z małżonków:

 • może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków
 • może żądać separacji
 • może żądać rozwodu

każdy z małżonków może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej:

 • na umotywowany wniosek
 • z ważnych powodów
 • na uzasadniony wniosek

w czsie trwania wspólności ustawowej wierzyciel małżonka:

 • może żądać zaspokojenia jedynie z poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego
 • może żądać zaspokojenia z udziału małżonka w majątku wspólnym
 • nie może żądać zaspokojenia z udziału małżonka w majątku wspólnym

jednostronna czynność prawna dokonana bez zgody drugiego małżonka jest:

 • nieważna
 • bezskuteczna
 • bezskuteczna wobec drugiego małżonka

majątkiem wspólnym:

 • może zarządzać każdy z małżonków samodzielnie, po uzyskaniu zgody drugiego małżonka
 • może zarządzać każdy z małżonków samodzielnie
 • mogą zarządzać małżonkowie wspólnie

do majątku wspólnego małżonków należy:

 • przedmioty majątkowe nabyte w drodze dziedziczenia, chyba że spadkodawca inaczej postanowił
 • wynagrodzenie za pracę jednego z małżonków, choćby jeszcze nie pobrane
 • wynagordzenie za pracę jednego z małżonków już pobrane

jeżeli jeden z małżonków wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa:

 • unieważnienie może nastąpić także po śmierci drugiego małżonka, na którego miejsce wstępuje opiekun
 • unieważnienie może nastąpić także po śmierci drugiego małżonka, na którego miejsce wstępuje kurator
 • unieważnienie może nastąpić jedynie za życia drugiego małżonka

z ważnych powodów sąd może zewzwolić na zawarcie małżeństwa między:

 • krewnymi w lini bocznej
 • powinowatymi
 • krewnymi w lini prostej

zezwolenia na wstąpienie w związek małżeński przez kobietę która ukończyła lat 16 udziela:

 • sąd opiekuńczy
 • sąd rodzinny
 • kierownik urzędu stanu cywilnego na wniosek zainteresowanej

orzekając unieważnienie małżeństwa

 • sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi
 • sąd orzeka czy i który z małżonków zawarł je w złej wierze- na wniosek
 • sąd orzeka z urzędu czy i który z małżonków zawarł je w złej wierze

do zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika konieczne jest:

 • uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego
 • pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym oraz zezwolenie sądu
 • pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego oraz zezwolenie sądu

przysposobić można osbę małoletnią:

 • na wniosek przysposabiającego
 • na wnosek przysposabiającego, za zgodą sądu opiekuńczego
 • tylko dla jej dobra

obowiązek alimentacyjny obciąża:

 • krewnych w lini prostej
 • rodzeństwo
 • krewnych w lini prostej oraz rodzeństwo

osoba ustanowiona opiekunem:

 • może odmówić objęcia opieki
 • obowiązana jest opiekę objąć
 • może odmówić objęcia opieki jeżeli działa już kurator sądowy

nad sprawowaniem opieki nadzór wykonuje:

 • sąd opiekuńczy
 • kurator sądowy
 • kurator zawodowy

za sprawowanie kurateli:

 • przysługuje wynagrodzenie z urzędu
 • nie przysługuje wynagrodzenie
 • przysługuje wynagrodzenie na żądanie kuratora

dla dziecka poczętego ale jeszcze nie urodzonego ustanawia się:

 • opiekuna jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka
 • kuratora jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka
 • zarządcę sądowego jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych majątkowych praw dziecka

w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu

 • drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu
 • drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, chyba że sprzeciwi się małżonek którego przeszko dotyczy
 • drugi małżonek może działać wyłącznie za zgodą małżonka, którego przeszkoda dotyczy

oświadczenie o uznaniu ojcostwa może złożyć osoba:

 • która ukończyła 16 lat i nie istnieją wobec niej przesłanki do całkowitego ubezwłasnowolnienia
 • która ukończyła 18 lat i nie istnieją wobec niej przesłanki do całkowitego ubezwłasnowolnienia
 • osoba która ukończyła 13 lat i nie istnieją wobec niej przesłanki do całkowitego ubezwłasnowolnienia

zgoda rodziców na przysposobienie dziecka:

 • nie może być wyrażona poźniej niż po 6 tygodniach od urodzenia się dziecka
 • wcześniej niż po 6 tygodniach od urodzenia się dziecka
 • wcześniej niż po 6 miesiącach od urodzenia się dziecka

obowiązek alimentacyjny

 • przechodzi na spadkobierców zobowiązanego
 • przechodzi na spadkobierców zobowiązanego, chyba że ustawa stanowi inaczej
 • nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego

opiekun nie może reprezentować osób pozostających pod jego opieką

 • przed sądem opiekuńczym
 • w postępowaniu egzekucyjnym
 • przy czynnościach prawnych między tymi osobamiKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Justyna25
Natasza25
DGK1525
Natalia25
Klaudia 25
Maksymalnie do zdobycia 25
Wszystkie odpowiedzi 932
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy