reklama

test z kc art.353- art.1088

Należy wybrać jedną, najbardziej prawidłową odp.

Tagi dla tego testu: z kc, test, prawo cywilne, zobowiązania, umowy test prawa cywilnego, spadki, dziedziczenie, zachowek,prawo spadkowe

Podaj swoje imię:


składkę ubezpieczeniową opłaca

 • ubezpieczony
 • ubezpieczający
 • ubezpieczyciel

depozyt nieprawidłowy polega na tym, że:

 • przechowawca nie może rozporządzać pieniędzmi oddanymi na przechowanie
 • przechowawca nie może rozporządzać pieniędzmi oddanymi na przechowanie bez zgody oddającego
 • przechowawca może rozporządzać pieniędzmi oddanymi mu na przechowanie

istotą umowy użyczenia jest

 • nieodpłatne używanie
 • odpłatne używanie
 • odpłatne użytkowanie

zlecenie obejmuje wykonanie czynności

 • na rachunek dającego zlecenie, lecz w imieniu własnym
 • w imieniu i na rachunek dającego zlecenie
 • w imieniu dającego zlecenie

za zapłatę czynszu z tytułu najmu lokalu odpowiadają

 • najemca oraz stale z nim mieszkające osoby pełnoletnie- solidarnie
 • najemca oraz inne osoby które zwarły umowę najmu lokalu- solidarnie
 • osoby pełnoletnie, zameldowane w lokalu- solidarnie

stronami umowy o dzieło są:

 • przyjmujący zamówienie i odbiorca
 • przyjmujący zamówienie i zamawiający
 • przyjmujący zamówienie i wykonawca

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy wygasają:

 • po upływie roku a gdy idzie o wady budynku po upływie lat 3
 • po upływie lat 3
 • po upływie roku

skarga pauliańska służy uznaniu czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za:

 • nieważną
 • bezskuteczną
 • bezskuteczną względem wierzyciela

w ramach rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedawca odpowiada względem kupującego

 • jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej jak i za istnienie prawa
 • jeżlei rzecz sprzedana jest obciążona prawem osoby trzeciej
 • jeżeli rzecz sprzedana stanowi własnośc osoby trzeciej

oświadczenie o potrąceniu wierzytelności złożone drugiej stronie

 • nie ma mocy wstecznej chyba, że zostało złożone gdy potrącenie było możliwe
 • ma moc wsteczną
 • nie ma mocy wstecznej

w razie śmierci zleceniodawcy

 • co do zasady zlecenie wygasa
 • co do zasady zlecenie nie wygasa
 • zlecenie nie wygasa

jeżeli dla wykonania zobowiązania wyznaczony został konkretny termin w razie niewykonania zobowiązania w tym terminie

 • zwłoka strony uprawnia drugą stronę do wypowiedzenia umowy po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego
 • zwłoka strony uprawnia drugą stronę do wypowiedzenia umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego
 • zwłoka strony uprawnia drugą stronę do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego

przy zobowiązaniach z umów wzajemnych w razie zwłoki jednej ze stron

 • druga może od umowy odstąpić za wyznaczeniem terminu dodatkowego
 • druga może od umowy odstąpić po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego
 • druga może od umowy odstąpić bez wyznaczania terminu dodatkowego

karę umowną zastrzec można przy

 • zobowiązaniach pieniężnych jak i niepieniężnych
 • zobowiązaniach niepieniężnych
 • zobowiązaniach pieniężnych

od zaległych odsetek

 • nie można żądać odsetek
 • można żądać odsetek za opóżnienie od chwili wezwania dłużnika do zapłaty
 • można żądać odsetek za opóźnienie od chwili wytoczenia o nie powództwa

przez zapłatę kay umownej

 • dłużnik zwalnia się ze zobowiązania
 • dłużnik zwalnia się ze zobowiązania za zgodą wierzyciela
 • dłużnik nie może zwolnić się ze zobowiązania

w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może m. in.

 • żądać upoważnienia go przez sąd do działania na koszt dłużnika celem spełnienia świadczenia
 • żądać upoważnienia go przez sąd do działania na swój koszt za dłużnika celem spełnienia świadczenia
 • działać na koszt dłużnika celem spełnienia świadczenia

za działania osób, którym dłużnik powierzył wykonanie zadania odpowiada:

 • odpowiada solidarnie dłużnik i osoba wykonująca zadanie
 • odpowiada osoba wykonująca zadanie
 • dłużnik

w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza sąd może:

 • orzec o rozwiązaniu umowy
 • orzec o rozwiązanu umowy lub o zmianie wysokości świadczenia
 • orzec o zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub o zmianie wysokości świadczenia

w razie wykonania prawa odstąpienia:

 • umowa uznana jest za niebyłą
 • umowa uznana jest za nie zawartą
 • umowa uznana jest za nie istniejącą

zobowiązany do odszdkodowania odpowiada za:

 • wszystkie następstwa działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła
 • normalne następstwa działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła
 • normalne działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła

osoba zobowiązana do nadzoru nad inną osobą, której winy poczytać nie można

 • zwalnia się z odpowiedzialności jeżeli wykaże, że osoba szkoda powstała wyłącznie z winy tej osoby
 • zwalnia się z odpowiedzialności jeżeli wykaże, że dopełniła obowiązkowi nadzoru
 • nie może zwolnić się z odpowiedzialności

za szkodę wyrządzoną wylaniem płynu z pomieszczenia odpowiada

 • ten kto pomieszczenie zajmuje
 • co do zasady właściciel pomieszczenia
 • co do zasady ten, kto pomieszczenie zajmuje

przedawnienie roszczeń odszkodowawczych następuje po upływie:

 • 3 lat od chwili, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie
 • 5 lat od chwili, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie
 • 10 lat od chwili, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie

dłużnik mający wobec tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju:

 • może wskazać, przy spełnieniu świadczenia, który dług zaspokoić jako pierwszy
 • nie może wskazać który dług zaspokoić jako pierwszy
 • może wskazać, który dług zaspokoić jako pierwszy

co do zasady za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny odpowiada:

 • gwarant
 • sprzedawca
 • producent

termin spełnienia świadczenia zastrzeżony przez czynność prawną poczytuje się w razie wątpliwości:

 • za zastrzeżony na rzecz dłużnika
 • za zastrzeżony na rzecz wierzyciela
 • za zastrzeżony na rzecz wierzyciela lub dłużnika- stosownie do okoliczności

wierzyciel może wypowiedzieć udział wspólnika w spółce

 • jeżeli egzekucja z majątku wspólnika okazała się bezskuteczna
 • jeżeli egzekucja z ruchomości wspólnika okazała się bezskuteczna
 • jeżeli jest oczywiste, że egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna

konwalidacja umowy darowizny następuje

 • jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione
 • przez oświadczenie złożone przed notariuszem
 • przez oświadczenie złożone przed notariuszem w terminie 6 miesięcy od spełnienia świadczenia

przez umowę przekazania nieruchomości jej właściciel przenosi własność nieruchomości na gminę

 • nieodpłatnie
 • nieodpłatnie chyba że, z umowy wynika co innego
 • odpłatnie chyba że, z umowy wynika co innego

przekazujący może przekaz odwołać:

 • dopóki przekazany nie przyjął go
 • dopóki przekazany nie przyjął go albo nie spełnił świadczenia
 • za zgodą przekazanego, dopóki przekazany nie przyjął go albo nie spełnił świadczenia

indos to

 • papier wartościowy na okaziciela
 • papier wartościowy imienny
 • pisemne oświadczenie umieszczone na papierze wartościowym, zawierające co najmniej podpis zbywcy

spadkobierca nabywa spadek

 • z chwilą złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku
 • z chwilą wydania prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
 • z chwilą śmierci spadkodawcy

z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego wysąpić można

 • w ciągu sześciu miesięcy od dnia w którym dowiedział się o przyczynie niegodności nie poźniej niż w ciągu roku od otwarc
 • w ciągu roku od dnia w którym dowiedział się o przyczynie nigodności
 • w ciągu roku od dnia w którym dowiedział się o przycienie nigodności, nie poźniej niż w ciągu trzech lat od otwarcia spadku

z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego wystąpić może

 • każdy spadkobierca
 • każdy kto ma w tym interes prawny
 • małżonek, wstępni oraz zstępni spadkodawcy

sporządzić i odwołać testament może

 • osoba mająca pełną zdolnośc do czynności prawnych
 • także osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych
 • spadkodawca

jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy może on oświadczyć ostatnią wolę ustnie w obecności

 • dwóch świadków
 • co najmniej dwóch świadków
 • co najmniej trzech świadków

na wypadek gdyby spadkobierca testamentowy lub ustawowy nie mógł objąć spadku powołuje się

 • wykonawcę testamentu
 • spadkobiercę ustawowego
 • innego spadkobiercę testamentowego

zapis to:

 • zobowiązane wykonawcy testamentu do spełnienia świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby
 • zobowiązane spadkobiercy do spełnienia świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby
 • zobowiązanie spadkobiercy testamentowego do spełnienia świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby

zapis może być uczyniony

 • pod warunkiem
 • z zastrzeżeniem terminu
 • pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu

polecenie obciąża

 • spadkobiercę lub zapisobiercę
 • spadkobiercę lub wykonawcę testamentu
 • zapisobiercę lub wykonawcę testamentu

co do zasady wykonania polecenia może żądać

 • każdy ze spadkobierców jak też i wykonawca testamentu
 • każdy kto ma w tym interes prawny
 • sąd spadku na wniosek każdego, kto ma w tym interes prawny

w razie gdyby uprawniony był stale niezdolny do pracy lub zstępny uprawniony był małoletni:

 • zstępnym, małżonkowi, oraz rodzicom spadkodawcy którzy byliby powołani do spadku z ustawy należy się zachowek
 • zstępnym, małżonkowi, oraz rodzicom spadkodawcy którzy byliby powołanym do spadku z testamentu należy się zachowek
 • opiekunowi niezdolnego do pracy lub przedstawicielowi zstępnego uprawnionego należy się zachowek

przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku

 • wartośc poczynionych zapisów
 • wartości poczynionych poleceń
 • wartość poczynionych darowizn

jeżeli uprawniony do zachowku nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu zachowku może on żądać od osoby obdarowanej:

 • odszkodowania
 • sumy pieniężnej na uzupełnienie zachowku w granicach przypadającego tej osobie udziału w spadku
 • sumy pieniężnej na uzupełnienie zachowku w granicach przypadającejgo tej osobie obdarowania

wydziedziczenie:

 • to pozbawienie prawa do zachowku
 • to pozbawienie prawa do spadku
 • jest niedopuszczalne

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone

 • w terminie sześciu miesięcy od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania
 • w terminie sześciu miesięcy od chwili otwarcia spadku
 • w terminie roku miesięcy od chwili otwarcia spadku

brak oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku przez osobę prawną skutkuje

 • prostym przyjęciem spadku
 • przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 • przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza jeżeli spadkobiercą jest Skarb Państwa

stronami umowy o zrzeczenie się dziedziczenia są:

 • spadkobierca testamentowy i spadkodawca
 • spadkobierca ustawowy i spadkodawca
 • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia są zakazane

za długi spadkowe nabywca spadku odpowiada

 • całym swoim majątkiem
 • całym swoim majątkiem do wysokości nabytego spadku
 • w tym samym zakresie co zbywca
Najlepsze odpowiedzi
xxx32
aaa31
12328
ttt24
n[i22
Maksymalnie do zdobycia 50
Wszystkie odpowiedzi 5
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne