reklama

Test z prawa upadłościowego i naprawczego

Należy wybrać jedną, najbardziej prawidłową odp.

Tagi dla tego testu: test, wierzyciel, prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość, układ, syndyk, ustawa

Podaj swoje imię:


zmiany układu może żądać upadły oraz każdy z wierzycieli jeżeli:

 • po zawarciu układu nastąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, która w istotny sposób wpływa na dochód
 • po zatwierdzeniu układu nastąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, która w istotny sposób wpływa na dochód
 • nastąpiła istotna zmiana stosunków gospodarczych, na każdym etapie postępowania

jeżeli upadły nie wykonuje postanowień układu, albo jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany:

 • sąd znosi układ
 • sąd uchyla układ
 • sąd zawiesza układ na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 miesiące

układ wiąże wierzcieli

 • których wierzytelności objęte są z mocy prawa układem
 • których wierzytelności objete są według ustawy układem
 • których wierzytelności objęte są według ustawy układem, choćby nie zostały umieszczone na liście wierzytelności

w zgromadzeniiu wierzycieli nie biorą udziału wierzyciele:

 • którzy nie złgosili swej wierzytelności do listy wierzytelności
 • których wierzytelności są sporne
 • których wierzytelność nie przekracza 15% łącznej sumy wierzytelności

zgromadzenie wierzycieli powinno odbyć się w terminie

 • dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia listy wierzytelności
 • wyznaczonym przez przewodniczącego zgromadzenia nie poźniej niż w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia upadłości układowej
 • miesiąca od dnia zatwierdzenia listy wierzytelności

podstawą wprowadzenia syndyka przez komornika w objęcie majątku upadłego jest

 • tytuł wykonawczy
 • prawomocne postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o powołaniu syndyka
 • postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub postanowienie o powołaniu syndyka

Po ogłoszeniu upadłości czynności postępowania upadłościowego wykonuje:

 • sedzia komisarz
 • sąd
 • syndyk

skargi na czynności komornika rozpoznaje w postępowaniu upadłościowym:

 • sąd gospodarczy w składzie trzech sędziów zawodowych
 • sędzia komisarz
 • sąd gospodarczy w składzie jednego sędziego

postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem

 • ulega zawieszeniu z mocy prawa o ile zostało wszczęte przed ogłoszeniem upadłości
 • ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadlości o ile zostało wszczęte przed ogłoszeniem upadłości
 • ulega zawieszeniu zmocy prawa

egzekucja skierowana do wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości

 • umarza się z urzędu z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwiadcyjnej
 • umarza się z mocy prawa z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwiadcyjnej
 • ulega zawieszeniu z mocy prawa z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwiadcyjnej

jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej:

 • powstaje z mocy prawa rozdzielnośc majątkowa z wyrównaniem dorobków
 • następuje podział majątku wspólnego
 • podział majątku wspólnego jest niedopuszczalny

dłużnika będącego osobą prawną uważa się za niewypłacalnego jeżeli:

 • nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych
 • nie posiada majątku wchodzącego w skład masy upadłości
 • także wtedy gdy reguluje swoje wymaglane zobowiązania pieniężne ale przekraczają one wartość jego majątku

postępowanie naprawcze może być wszczęte:

 • na wniosek lub z urzędu
 • na wniosek podmiotu określonego w ustawie
 • na wniosek wierzyciela

wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością prowadzi się:

 • postępowanie naprawcze
 • postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu
 • postępowanie upadłościowe bez możliwości zawarcia układu

ustawa reguluje zasady:

 • wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników
 • indywidualnego dochodzenia roszczeń przez wierzycieli od niewypłacalnych dłużników
 • wspólnego dochodzenia roszczeń przez wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami

upadłośc dłużnika z możliwością zawarcia układu ogłasza się:

 • na wniosek 2/3 wierzycieli w obecności co najmniej połowy składu rady wierzycieli
 • na wniosek większości wierzycieli w obecności co najmniej połowy składu rady wierzycieli
 • jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeniu w wyższym stopniu niż przy likwidacji

sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje

 • sąd upadłościowy właściwości ogólnej dłużnika
 • sąd upadłościowy właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika
 • sąd upadłościowy właściwy dla 2/3 wierzycieli dłużnika, którzy zgłaszających swoją wierzytelność

postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje

 • w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku
 • w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku
 • w terminie miesięca od dnia złożenia wniosku

sąd może zawiesić postępowanie egzekucyjne do wierzytelności objetej z mocy prawa układem:

 • na wniosek dłużnika
 • na wniosek dłużnika lub z urzędu
 • na wniosek dłużnika jeżeli egzekucja mogłaby uniemożliwić lub utrudnić przyjęcie układu

zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości rozpoznaje:

 • sąd drugiej instancji w terminie miesiąca od złożenia zażalenia
 • sąd drugiej instancji w terminie miesiąca od przedłożenia mu akt sprawy
 • Sąd Najwyższy w terminie dwóch miesięcy od złożenia zażalenia

jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości złożył dłużnik zabezpieczenia majątku dłużnika dokonuje:

 • sąd na wniosek wierzyciela
 • komornik na wniosek wierzyciela
 • sąd z urzędu

wstępnemu zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy

 • przewodniczący wybrany spośród wierzycieli
 • sędzia wyznaczony
 • sąd gospodarczy

wyłączeniu z masy upadłości podlegają:

 • składniki mienia nienależące do upadłego
 • składniki mienia niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej
 • składniki mienia nienależące do upadłego oraz niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej

na postanowienie o wyłączeniu z masy upadłości przysługuje zażalenie

 • dłużnikowi i wierzycielom
 • upadłemu i wierzycielom
 • wyłączenie wierzycielom

jeżeli ogłoszono upadłośc likwidacyjną upadły:

 • traci prawo rozporządzania mieniem wchodzącym w skład masy upadłości
 • traci prawo zarządu mieniem wchodzącym w skład masy upadłości
 • traci prawo zarządu, rozporządzania a także korzystania z mienia wchodzącego w skład masy upadłości

w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu zarząd mienim wchodzącym w skład masy upadłości:

 • sprawuje zarządca sądowy
 • sprawuje upadłu pod nadzorem nadzorcy sądowego
 • sprawuje nadzorca sądowy

w razie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej zobowiązania niewymagalne upadłego

 • zostają wpisane z urzędu na listę wierzytelności
 • stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości likwidacyjnej
 • wygasają

z dniem ogłoszenia upadłości likwidacyjnej umowa rachunku bankowego upadłego

 • pozostaje w mocy
 • wygasa z mocy prawa
 • ulega rozwiązaniu z urzędu

koncesje, zlecenia i ulgi, których podmiotem był upadły

 • przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego chyba że, ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej
 • nie przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego chyba że, ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej
 • wygasają z mocy prawa

nabywca przedsiębiorstwa upadłego

 • nie odpowiada za zobowiązania upadłego
 • odpowiada za zobowiązania upadłego do wysokości wartości nabytego przedsiębiorstwa
 • odpowiada za zobowiązania upadłego solidarnie z upadłym do wysokości wartości nabytego przedsiębiorstwa

koszty postępowania upadłościowego zaspokaja:

 • upadły
 • wierzyciel
 • syndyk

w razie prawomocnego odrzucenia albo oddalenia wniosku o ogłoszeniu upadłości

 • sąd umarza postępowanie upadłościowe z urzędu
 • postępowanie upadłościowe umarza się z mocy prawa
 • postępowanie upadłosciowe podlega uchyleniu

sąd wszczyna wtórne postępowanie upadłościowe jeżeli o to wnosi:

 • wierzyciel mający siedzibę za granicą
 • wierzyciel mający siedzibę w jednym z państw UE lub państw członkowskich EFTA
 • wierzyciel mający siedzibę w RP

wniosek o ogłoszenie upadłości banku zgłasza

 • prezes banku
 • Rada Polityki Pieniężnej
 • Komisja Nadzoru Finansowego

wniosek o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń zgłasza

 • prezes zakładu ubezpieczeń
 • zarząd
 • Komisja Nadzoru Finansowego

przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością jeżeli

 • pomimo wykonywania swoich zobowiązań jest oczywiste że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny
 • pomimo wykonywania swoich zobowiązań jest oczywiste że stanie się niewypłacalny
 • nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązańKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Natalia36
Jakub36
jan35
Marta35
Konrad35
Maksymalnie do zdobycia 36
Wszystkie odpowiedzi 117
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy