reklama

sprawozdawczość finansowa test 2014

sprawozdawczość finansowa test 2014

Tagi dla tego testu: 2014 SF

Podaj swoje imię:


65. Zysk firmy wynosi 100mln, natomiast stan środków pieniężnych wynosi zero. Może to być spowodowane:

 • d) utworzeniem odpisów aktualizujących wartość należności
 • c) zaciągnięciem wysokooprocentowanego kredytu,
 • a) przyrostem zapasów,
 • b) nieterminową windykacją należności,

56. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe podlega przechowywaniu w firmie:

 • a) przez kolejne 5 lat,
 • d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
 • b) do kolejnego sprawozdania finansowego,
 • c) trwale,

44. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów jest iloczynem:

 • c) ilości produktów wytworzonych i jednostkowej ceny ich zakupu;
 • b) ilości produktów sprzedanych i jednostkowej ceny ich nabycia,
 • a) ilości produktów sprzedanych i jednostkowego kosztu ich wytworzenia,

46. Firma ewidencjonuje koszty tylko w układzie rodzajowym – sporządza rachunek zysków i strat w wariancie:

 • b) kalkulacyjnym,
 • c) jednym i drugim;
 • a) porównawczym,

45. Zasada współmierności przychodów i kosztów nakazuje:

 • b) przypisywanie przychodem kosztów produkcji sprzedanej,
 • c) przypisywanie przychodom kosztów produkcji wytworzonej skorygowanej o zmianę stanu produktów;
 • a) przypisywanie przychodom kosztów produkcji wytworzonej,

57. Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych odnoszone są:

 • a) zawsze w pozostałe koszty operacyjne,
 • c) na konto amortyzacja,
 • b) zawsze w koszty finansowe,
 • d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

47. Firma ewidencjonuje koszty według rodzaju i rozlicza je na miejsca ich powstawania - sporządza rachunek zysków i strat w

 • a) porównawczym,
 • c) jednym i drugim;
 • b) kalkulacyjnym,

48. Wynik brutto na sprzedaży produktów jest to różnica między:

 • a) przychodami ze sprzedaży produktów i kosztami rodzajowymi,
 • b) przychodami ze sprzedaży produktów i kosztem wytworzenia sprzedanych produktów,
 • d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
 • c) przychodami ze sprzedaży produktów i według miejsc ich powstawania;

43. Wynik finansowy informuje o:

 • a) zmianie majątku własnego (kapitału własnego) w pewnym okresie,
 • c) zmianie płynności finansowej w pewnym okresie;
 • b) zmianie środków pieniężnych w pewnym okresie,

50. Aktywa z tytułu odroczonego podatku wykazuje się:

 • c) w krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych
 • b) w długo – lub krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych w zależności od przewidywanego okresu ich rozliczenia
 • a) w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych,

53. Rezerwy na prawdopodobne koszty remontów wykazuje się w bilansie jako:

 • e) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa zakładając, że chodzi o nazwę pozycji bilansowej
 • d) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
 • a) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 • c) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
 • b) pozostałe kapitały rezerwowe,

38. Zwiększenie stanu produktów oznacza, że w danym okresie:

 • b) sprzedano mniej niż wytworzono;
 • a) sprzedano więcej niż wytworzono,

41. Konto „Koszt wytworzenia sprzedanych produktów” przeksięgowuje się w porównawczym wariancie ustalania wyniku

 • c) koszty zarządu;
 • b) rozliczenie kosztów rodzajowych,
 • a) wynik finansowy,

42. Wartość przychodów ze sprzedaży jest iloczynem:

 • b) ilości sprzedanych produktów i jednostkowej ceny sprzedaży brutto,
 • a) ilości sprzedanych produktów i jednostkowej ceny sprzedaży netto,
 • c) ilości wytworzonych produktów i jednostkowej ceny sprzedaży;

32. Zasada równowagi bilansowej określa, że:

 • c) suma strony Winien musi być równa sumie strony Ma;
 • a) suma aktywów musi być równa sumie pasywów,
 • b) bilans musi równać się zero,

34. Zasada memoriałowa nakazuje:

 • b) ujmowanie przychodów i kosztów w okresach których następują wpływy lub wydatki środków pieniężnych,
 • c) ujmowanie przychodów i kosztów w okresach podanych w zakładowym planie kont;
 • a) ujmowanie kosztów i przychodów w okresach których dotyczą,

39. Koszty według rodzaju wyrażają w przedsiębiorstwie produkcyjnych wartość produkcji:

 • a) wytworzonej,
 • b) sprzedanej;

36. Które z wymienionych przykładów zaliczymy do przychodów finansowych:

 • c) sprzedaż papierów wartościowych,
 • a) zapłata odsetek od kredytów,
 • b) dopisanie odsetek do wkładów

23. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym jest:

 • a) obowiązkowa,
 • b) fakultatywna.

26. Spółka wyemitowała i sprzedała dwuletnie obligacje. Operacja ta spowoduje:

 • b) wzrost zobowiązań długookresowych,
 • a) wzrost zobowiązań krótkookresowych,
 • d) wzrost kapitału podstawowego,
 • c) wzrost kapitału zapasowego,

27. Do aktywów obrotowych zalicza się:

 • c) materiały, towary, należności, zobowiązania, krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne;
 • b) zapasy, zobowiązania, należności, krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne,
 • a) zapasy, należności (krótkoterminowe), krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne,

28. Zobowiązania są to:

 • c) równowartość majątku trwałego i obrotowego;
 • a) spodziewane wpływy środków pieniężnych,
 • b) spodziewane wydatki środków pieniężnych,

31. Kapitały własne w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nazywane są:

 • c) kapitał właścicieli, kapitał zasobowy;
 • a) kapitał zakładowy, kapitał zapasowy,
 • b) kapitał udziałowców, kapitał zasobowy,

30. Kapitały własne jest to:

 • c) wartość środków pieniężnych posiadana przez jednostkę gospodarczą;
 • a) równowartość aktywów sfinansowana przez właścicieli,
 • b) równowartość majątku trwałego sfinansowana przez właścicieli,

24. Występowanie rozliczeń międzyokresowych przychodów wynika z przestrzegania zasady:

 • b) memoriałowej
 • a) ostrożności,
 • c) wszystkich wymienionych.

29. Środki trwałe są to:

 • a) rzeczowe składniki majątku, które zużywają się jednorazowo,
 • b) rzeczowe składniki majątku, które zużywają się stopniowo,
 • c) rzeczowe składniki majątku, które zużywają się stopniowo w okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, są ko

16. Wartość produktów gotowych można do bilansu zawyżać lub zaniżać. Wycena zawyżająca powoduje: chodzi o met. FIFO

 • d) zwiększenie wyniku finansowego
 • a) zwiększenie kosztów sprzedaży produktów,
 • c) zmniejszenie wyniku finansowego,
 • b) zmniejszenie kosztów sprzedaży produktów,

21. Utratę wartości krótkoterminowych papierów wartościowych odnosi się w ciężar:

 • c) strat nadzwyczajnych.
 • a) kosztów finansowych,
 • b) pozostałych kosztów operacyjnych,

15. Na potrzeby wyceny zapasów koszty jednostkowe wyrobów gotowych ustala się na poziomie:

 • a) pełnego kosztu wytworzenia (koszty działalności podstawowej, koszty zarządu, koszty sprzedaży,
 • c) kosztów bezpośrednich, zmiennych pośrednich kosztów produkcji oraz uzasadnionej części stałych kosztów pośrednich produkcj
 • b) kosztów bezpośrednich,

22. Wartość rozchodu materiałów według zasady „ostatnie przyszło - pierwsze wyszło” wycenia się według:

 • b) cen pierwszych dostaw,
 • c) cen średnich z ostatniego miesiąca.
 • a) cen ostatnich dostaw,

18. Stan końcowy zapasów według zasady „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło” wycenie się po cenach:

 • c) cen średnich.
 • b) pierwszych dostaw,
 • a) ostatnich dostaw,

13. Momentem bilansowym jest dzień:

 • e) sporządzenia bilansu
 • a) złożenia bilansu do urzędu skarbowego,
 • b) zatwierdzenia bilansu,
 • c) na który sporządza się bilans
 • d) zakończenia badania przez biegłego rewidenta

12. Przyrost należności powoduje (dotyczy cash-flow – metoda pośrednia):

 • d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
 • b) spadek przepływów pieniężnych,
 • a) nie oddziałuje na zmiany przepływów pieniężnych
 • c) wzrost przepływów pieniężnych

9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne to:

 • a) rezerwy korygujące wynik finansowy o niepewne przychody,
 • c) rezerwy korygujące aktywa.
 • b) rezerwy ujmowane w kosztach firmy na poczet zobowiązań przyszłych,

7. Utworzenie odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw księguje się w ciężar:

 • c) pozostałych kosztów operacyjnych.
 • b) pozostałych kosztów rodzajowych,
 • a) kosztów finansowych,

10. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny powstaje:

 • c) w wyniku aktualizacji wyceny rzeczowego majątku trwałego i inwestycji długoterminowych.
 • b) w wyniku przeszacowania rzeczowego majątku trwałego i odpisów aktualizujących wartość papierów wartościowych,
 • a) w wyniku przeszacowania środków trwałych,

6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne są to:

 • c) rezerwy tworzone w ciężar kosztów.
 • a) sumy kosztów ujmowane w kosztach bieżącego okresu, gdyż jego dotyczą,
 • b) wydatki ponoszone na poczet kosztów okresów przyszłych,

8. Firma ewidencjonuje materiały w rzeczywistych cena zakupu, rozchód materiałów wycenia:

 • a) według cen ewidencyjnych skorygowanych o odchylenia od cen ewidencyjnych,
 • c) finansowe.
 • b) według zasady FIFO lub LIFO lub cen przeciętnych.

5. Firma ewidencjonuje materiały według ceny nabycia, koszty zakupu są:

 • b) ujmowane bezpośrednio w kosztach działalności operacyjnej,
 • c) doliczane do ceny ewidencyjnej materiałów.
 • a) rozliczane w czasie,

17. Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków sprzedaży są to

 • d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
 • a) straty nadzwyczajne,
 • c) koszty zarządu,
 • b) koszty sprzedaży,

1. Weksle obce o terminie wykupu za 120 dni zalicza się do:

 • c) zobowiązań wekslowych.
 • b) innych środków pieniężnych,
 • a) krótkoterminowych aktywów finansowych, ale taj naprawdę pow. Być inne aktywa pieniężne

11. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi:

 • c) ustalone zasady amortyzacji w międzynarodowych standardach rachunkowości.
 • a) ustawa o podatku dochodowym, w której są zawarte przepisy o amortyzacji,
 • b) przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości uwzględniające przepisy ustawy o rachunkowości,

3. Audytor to:

 • a) właściciel firmy,
 • b) główny księgowy,
 • c) kontroler podatkowy,
 • d) niezależny biegły rewident,
 • e) żadna z odpowiedzi.

11. Różnice kursowe związane z wyceną rozrachunków w walutach obcych na dzień bilansowy:

 • a) podlegają kompensowaniu w przekroju poszczególnych walut i saldo różnic przenosi się na koszty lub przychody finansowe,
 • b) podlegają kompensowaniu w przekroju poszczególnych walut i saldo różnic przenosi się na koszty finansowe lub na rozliczeni
 • c) wycenia się po kursie średnim ustalonym przez Prezesa NBP, w związku z tym nie powstają różnice kursowe,
 • d) różnice dodatnie odnosi się na dobro przychodów finansowych a ujemne – w ciężar kosztów finansowych.

12. Wynik finansowy jest:

 • a) miernikiem oceny działalności firmy,
 • b) podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • c) wielkością środków pieniężnych wygospodarowaną w pewnym okresie.

13. Ujemna wartość przepływów pieniężnych działalności inwestycyjnej w sprawozdaniu o przepływach pieniężnych informuje o:

 • a) wyprzedaży majątku,
 • b) rozwoju przedsiębiorstwa,
 • c) procesach restrukturyzacyjnych.

14. Obroty wewnętrzne jest to:

 • a) wartość przekazanych produktów na własne potrzeby jednostki,
 • b) wartość sprzedaży wewnętrznej między filiami przedsiębiorstwa,
 • c) wartość obrotów grupy kapitałowej sporządzającej skonsolidowane sprawozdania finansowe.

15. Towary w bilansie wycenie się:

 • a) w cenie nabycia lub zakupu,
 • b) w cenie zakupu,
 • c) w stałej cenie ewidencyjnej, ustalonej na poziomie ceny sprzedaży.

17. W spółce akcyjnej głównym sprawozdaniem jest:

 • a) bilans,
 • b) rachunek zysków i strat,
 • c) sprawozdanie o przepływach pieniężnych,
 • d) wszystkie wymienione.

19. Odsetki od udzielonych pożyczek w sprawozdaniu o przepływach pieniężnych ujmuje się w działalności:

 • a) operacyjnej,
 • b) inwestycyjnej,
 • c) finansowej.
Najlepsze odpowiedzi
Anna50
Luiza50
mmmm50
JAKUB50
Marta50
Maksymalnie do zdobycia 50
Wszystkie odpowiedzi 693
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy