reklama

Rachunkowość Instytucji Finansowych część 1z3

Rachunkowość funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw nimi zarządzających

Podaj swoje imię:


Zobowiązania towarzystwa funduszy inwestycyjnych ksieguje się:

 • w zespole 1 i 7
 • w zespole 2 kont
 • w zespole 9 kont

Na dzień bilansowy ustala się rachunek zysków i strat towarzystwa funduszy inwestycyjnych obejmujący międzyinnymi:

 • wynik z operacji finansowych
 • zmiany należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego
 • zysk z lat ubiegłych

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych sporządzają

 • roczne sprawozdania finansowe, które przegląda biegły rewident
 • półroczne sprawozdanie finansowe, które bada biegły rewident
 • roczne, półroczne sprawozdania finansowe i inne okresowe raporty, które przesyłają do KNFu

Pasywa towarzystwa funduszy inwestycyjnych tworzą:

 • zobowiązania warunkowe udzielone i utrzymane
 • zobowiązania podporządkowe
 • zobowiązania zwiazane z realizacją operacji kupna usług

Pasywa towarzystwa funduszy inwestycyjnych tworzą;

 • inwestycje długoterminowe
 • kapitały podstawowe z tytułu misji akcji
 • lokaty okresowe zgormadzone od klientów funduszy inwestycyjnych

W skład aktywów towarzystwa funduszy inwestycyjnych wchodzą

 • lokaty okresowe zgromadzone od klientów funduszy inwestycyjnych
 • dochody zatrzymane
 • należnośći długo i krótko terminowe

Sprawozdawczość funduszy inwestycyjnych obejmuje:

 • sprawozdania finansowe i raporty okresowe towarzystw i funduszy, którymi zarządza.
 • sprawozdania finansowe i raporty okresowe towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • sprawozdania finansowe i raporty okresowe funudszy inwestycyjnych

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych ma obowiązek:

 • sporządzać sprawozdanie finansowe wspólne dla towarzystwa i zarządzanych funduszy.
 • prowadzić księgi rachunkowe odrębne dla towarzystwa i poszczególnych funduszy
 • prowadzić księgi rachunkowe wspólne dla towarzystwa i zarządzanych funduszy

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych może:

 • Połączyć fundusz inwestycyjny otwarty i fundusz inwestycyjny zamknięty.
 • Połączyć fundusz inwestycyjny otwarty i specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
 • Utworzyć specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty w pakiecie emerytalnym

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych:

 • Zarządza różnymi funduszami inwestycyjnymi i otwartymi funduszami emerytalnymi.
 • Zarządza różnymi rodzajami funduszy inwestycyjnych i je reprezentuje
 • Zarządza funduszami inwestycyjnymi otwartymi i otwartymi funduszami emerytalnymi

Należności funduszu inwestycyjnego księguje się

 • w zespole 2 kont
 • w zespole 1 kont
 • w zespole 9 kont

Zobowiązania funduszu inwestycyjnego

 • w zespole 9 kont
 • w zespole 2 kont
 • w zespole 1 kont

Sprawozdawczość w instytucjach zbiorowego inwestowania obejmuje

 • sprawozdania finansowe i raporty okresowe towarzystwa i funduszy którymi zarządza
 • sprawozdania finansowe i raporty okresowe towarzystw
 • sprawozdania finansowe i raporty okresowe wszystkich funduszy

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych ma obowiązek

 • sporządzać sprawozdanie finansowe wspólne dla towarzystwa i zarządzanych funduszy
 • prowadzić księgi rachunkowe odrębnie dla towarzystwa i odrębnie dla poszczególnych funduszy
 • prowadzić księgi rachunkowe wspólnie dla towarzystwa i zarządzanych funduszy

Połączone sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego sporządza się dla

 • depozytariusza i towarzystwa
 • funduszu podstawowego i funduszy powiązanych
 • towarzystwa i funduszy którymi towarzystwo zarządza

Na dzień bilansowy ustala się rachunek wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego obejmujący

 • przychody z portfela inwestycyjnego
 • zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy funduszu
 • wartość aktywów netto

Wartość jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym ustala się zgodnie z formułą

 • wartość aktywów netto przez liczbę jednostek rozrach. ustaloną na podstawie rejestru na rach. członków funduszu w dniu wyceny
 • wartość aktywów netto przez liczbę udziałów inwestycyjnych w dniu wyceny
 • wartość aktywów netto przez liczbę jednostek uczestnictwa

Aktywa funduszu inwestycyjnego zamkniętego tworzą

 • odpisy z kapitału premiowego
 • lokaty w nieruchomościach
 • lokaty w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez inne fundusze inwestycyjne zamknięte

Na dzień bilansowy funduszu inwestycyjnego sporządza informację dodatkową o

 • łącznej liczbie jednostek rozrachunkowych
 • wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
 • rozwodnionej wartości aktywów netto na certyfikat uczestnictwa

Elementy dodatkowe ksiąg rachunkowych funduszu inwestycyjnego zamkniętego to

 • rejestr uczestników funduszu
 • rejestr certyfikatów inwestycyjnych
 • zestawienia analityczne aktywów i zobowiązań oraz rozliczeń międzyokresowych

Na dzień bilansowy sporządza się bilans funduszu obejmujący

 • zrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat
 • wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
 • wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

Na dzień bilansowy ustala się rachunek wyniku z operacji obejmujący

 • koszty pokrywane przez towarzystwo
 • wartość aktywów netto
 • nierozdysponowane przychody z lokat netto funduszu

Dochodami zatrzymanymi funduszu są

 • łącznie nierozdysponowane przychody z lokat netto funduszu oraz nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
 • nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
 • nierozdysponowane przychody z lokat netto funduszu

Cenę jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych ustala się zgodnie z formułą

 • wartości aktywów netto przez liczbę udziałów inwestycyjnych w dniu wyceny
 • wartości aktywów netto przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych w dniu wyceny
 • wartość aktywów netto przez liczbę jednostek ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny

Aktywa funduszu inwestycyjnego tworzą

 • wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
 • dochody zatrzymane
 • transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Na dzień bilansowy funduszu inwestycyjny otwarty i specjalistyczny otwarty sporządzają także informację dodatkową o

 • łącznej liczbie jednostek uczestnictwa
 • wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
 • rozwodnionej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Jeśli w ramach funduszu inwestycyjnego wydzielono subfundusze to księgi rachunkowe należy prowadzić

 • odpowiedź a lub b zależenie od decyzji towarzystwa
 • w ramach ksiąg pomocniczych funduszu podstawowego
 • odrębnie dla każdego subfunduszu

Elementy dodatkowe ksiąg rachunkowych funduszu inwestycyjnego otwartego to

 • subrejestry certyfikatów inwestycyjnych
 • rejestr certyfikatów uczestnictwa
 • rejestr uczestników funduszu

Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje

 • jednostki inwestycyjne
 • certyfikaty inwestycyjne
 • prawa majątkowe

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty emituje

 • udziały uczestnictwa
 • certyfikaty inwestycyjne
 • jednostki uczestnictwa

Papiery wartościowe nabyte przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych ksieguje się:

 • w zespole 4
 • w zespole 2
 • w zespole 0 i 1

Na dzień bilansowy zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych sporządza oświadczenie o zdolności do kontynuacji działalności

 • wartości aktywów netto
 • łącznej liczbie wyemitowanych akcji
 • ryzykach

Należności towarzystwa funduszy inwestycyjnych ksieguje się:

 • w zespole 7 kont
 • w zespole 9 kont
 • w zespole 2 kont

Wynik finansowy towarzystwa funduszy inwestycyjnych to konto, które w zakładowym planie kont występuje

 • w zespole kosztów i strat
 • w zespole kapitałów własnych
 • w zespole przychodów i zysków

Na dzień bilansowy ustala się rachunek zysków i start towarzystwa funduszy inwestycyjnych obejmujący

 • wartość aktywów netto
 • zakumulowany nierozdysponowany wynik finanowy towarzystwa
 • przychody z zarządzania funduszami

Na dzień bilansowy ustala się bilans towarzystwa funduszy inwestycyjnych obejmujący:

 • wartość aktywów netto
 • zysk (strata netto)
 • zakumulowany nierozdysponowany WF

Sporządzając rachunek ZiS towarzystwa funduszy inwestycyjnych, korekty wyniku finasowego netto przeprowadza się przy metodzie

 • bezpośredniej
 • pośredniej
 • jeśli RZiS sporządzono w wariancie porównawczym

Do operacji gospodarczych ujmowanych w RPP należy:

 • nabycie rzeczowego majątku trwałego na podstawie umowy leasingu finansowego
 • zaciągniecie kredytu lub pożyczki
 • podpisanie umowy o udzielenie pożyczki głównemu kontrahentowi

W korektach WF netto w metodzie pośredniej cz. dotyczącej przepł. z działalnośći operacyjnej RPP ze znakiem minus ujawnia się

 • zrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej
 • zrealizowane ujemne różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej
 • kwotę amortyzacji

W korektach WF netto w metodzie pośredniej części dotyczącej przepływów z działalnośći oper. RPP ze znakiem plus ujawnia się

 • zrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej
 • zrealizowane ujemne różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej
 • zysk z działalności inwestycyjnejKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
benekke40
jgh40
gg40
dsa40
L40
Maksymalnie do zdobycia 40
Wszystkie odpowiedzi 189
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy