reklama

Standardy rachunkowości i rewizji finansowej 101-140

Standardy rachunkowości i rewizji finansowej 101-140

Tagi dla tego testu: Standardy rachunkowości i rewizji finansowej 101-140

Podaj swoje imię:


101. [MSR 40] Wartość początkową zakupionej nieruchomości stanowi:

 • cena zakupu
 • cena nabycia
 • wartość godziwa

102. [MSR 40] Nieruchomości inwestycyjne amortyzuje się:

 • tylko w modelu wyceny według kosztu
 • tylko w modelu wyceny w wartości godziwej
 • w obu powyższych modelach wyceny

103. [MSR 40] Wzrost wartości nieruchomości inwestycyjnej:

 • może wpływać na kapitał z aktualizacji wyceny
 • nigdy nie wpływa na kapitał z aktualizacji wyceny
 • zawsze wpływa na kapitał z aktualizacji wyceny

104. [MSR 40] Wzrost wartości nieruchomości inwestycyjnych:

 • zwiększa wynik finansowy okresu
 • zwiększa inne całkowite dochody
 • zwiększa kapitał z aktualizacji wyceny

105. [MSR 38] Do aktywów niematerialnych nie zalicza się:

 • wartości firmy
 • prac rozwojowych
 • programów komputerowych

106. [MSR 38] Aktywa niematerialne muszą być możliwe do zidentyfikowania:

 • aby dało się je wiarygodnie wycenić
 • aby dało się odróżnić je od wartości firmy
 • aby dało się je odpowiednio sklasyfikować

107. [MSR 38] Wartość firmy:

 • jest składnikiem aktywów niematerialnych
 • jest odrębnym składnikiem aktywów
 • nie jest składnikiem aktywów

108. [MSR 38] Do aktywów niematerialnych zalicza się:

 • prace badawcze
 • znaki towarowe
 • wartość firmy

109. [MSR 38] Nie jest możliwa wycena początkowa aktywów niematerialnych:

 • w koszcie wytworzenia
 • w wartości godziwej
 • w cenie zakupu

110. [MSR 38] Aktywa niematerialne nabyte w transakcji barterowej:

 • wycenia się w wartości godziwej
 • nie są możliwe do zidentyfikowania
 • ujmuje się jako składnik wartości firmy

111. [MSR 38] Do ceny nabycia systemu informatycznego wlicza się:

 • koszty szkoleń
 • koszty wdrożenia systemu
 • koszty okresowych aktualizacji

112. [MSR 38] Do ceny nabycia aktywów niematerialnych:

 • wlicza się cła eksportowe
 • nie wlicza się kosztów szkoleń
 • wlicza się nakłady na promocję

113. [MSR 38] Koszt wytworzenia aktywów niematerialnych:

 • obejmuje koszty szkoleń pracowników
 • nie obejmuje amortyzacji patentów i licencji
 • obejmuje opłaty za rejestrację tytułu prawnego

114. [MSR 38] Składnikiem aktywów są koszty:

 • prac badawczych
 • prac rozwojowych
 • prac twórczych

115. [MSR 38] Koszty prac badawczych:

 • wpływają na wynik finansowy okresu
 • są składnikiem innych całkowitych dochodów
 • ujmuje się jako składnik aktywów niematerialnych

116. [MSR 38] Aktywa niematerialne:

 • nigdy nie podlegają amortyzacji
 • zawsze podlegają amortyzacji
 • mogą podlegać amortyzacji

117. [MSR 38] Aktywa niematerialne o nieokreślonym czasie użytkowania:

 • wycenia się w koszcie lub wartości przeszacowanej
 • wycenia się w wartości przeszacowanej
 • wycenia się wyłącznie w koszcie

118. [MSR 38] Testom na utratę wartości podlegają:

 • wszystkie aktywa niematerialne, niezależnie od czasu użytkowania
 • tylko aktywa niematerialne o nieokreślonym czasie użytkowania
 • tylko aktywa niematerialne o określonym czasie użytkowania

119. [MSR 38] W modelu wartości przeszacowanej aktywa niematerialne:

 • podlegają odpisom z tytułu utraty wartości, ale nie amortyzacji
 • podlegają amortyzacji i odpisom z tytułu utraty wartości
 • podlegają wyłącznie odpisom amortyzacyjnym

120. [MSR 38] Nadwyżka z przeszacowania jest elementem:

 • pozostałych przychodów operacyjnych
 • kapitału z aktualizacji wyceny
 • zysków z wyceny

121. [MSR 38] Nadwyżka z przeszacowania nie wpływa na:

 • kapitał z aktualizacji wyceny
 • inne całkowite dochody
 • zysk lub stratę okresu

122. [MSR 38] Amortyzacji aktywów niematerialnych dokonuje się:

 • metodą liniową lub naturalną
 • wyłącznie metodą liniową
 • dowolną metodą

123. [MSR 36] Odpisów z tytułu utraty wartości dokonuje się do poziomu:

 • wartości godziwej
 • wartości użytkowej
 • wartości odzyskiwalnej

124. [MSR 36] Odpisów z tytułu utraty wartości dokonuje się do poziomu:

 • wartości odzyskiwalnej
 • wartości możliwej do uzyskania
 • wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia

125. [MSR 36] Wartość użytkowa nie może być wyższa od:

 • wartości godziwej
 • wartości księgowej
 • wartości odzyskiwalnej

126. [MSR 36] Jeśli wartość godziwa jest niższa od wartości użytkowej, to:

 • wartość odzyskiwalna jest równa wartości godziwej
 • wartość odzyskiwalna jest równa wartości użytkowej
 • wartość odzyskiwalna jest równa wartości godziwej minus koszty zbycia

127. [MSR 36] Wartość odzyskiwalna nie może być:

 • niższa od wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia
 • wyższa od wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia
 • niższa od wartości użytkowej

128. [MSR 36] Wartość odzyskiwalna nie może być:

 • niższa od wartości użytkowej
 • wyższa od wartości użytkowej
 • równa wartości użytkowej

129. [MSR 36] Utrata wartości następuje wtedy, gdy:

 • wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej
 • wartość użytkowa jest niższa od wartości księgowej
 • wartość godziwa jest niższa od wartości księgowej

130. [MSR 36] Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości:

 • zwiększa przychody w okresie odwrócenia
 • zmniejsza koszty w okresie odwrócenia
 • zmniejsza koszty wstecz w okresie dokonania odpisu

131. Do instrumentów finansowych nie zalicza się:

 • należności handlowych
 • wyemitowanych obligacji
 • rozliczeń międzyokresowych

132. Do instrumentów finansowych nie zalicza się:

 • zobowiązań z tytułu kredytu bankowego
 • zobowiązań wobec urzędu skarbowego
 • zobowiązań wobec dostawców

133. Do instrumentów finansowych nie zalicza się:

 • należności handlowych
 • należności z tytułu udzielonej pożyczki
 • należności od urzędu skarbowego

134. [MSR 39] Instrumenty pochodne mogą być zakwalifikowane:

 • do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
 • do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
 • do obu powyższych kategorii instrumentów

135. [MSR 39] Metody zamortyzowanego kosztu nie stosuje się do wyceny:

 • instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu
 • inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności
 • pożyczek i należności

136. [MSR 39] Kredyt bankowy należy wycenić na dzień bilansowy:

 • według kwoty wymaganej zapłaty
 • według zamortyzowanego kosztu
 • według wartości godziwej

137. [MSR 39] Udzieloną pożyczkę wycenia się na dzień bilansowy:

 • według kwoty wymaganej zapłaty
 • według zamortyzowanego kosztu
 • według wartości godziwej

138. [MSR 39] Kosztów transakcyjnych nie uwzględnia się w wycenie początkowej:

 • instrumentów przeznaczonych do obrotu
 • inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności
 • aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

139. [MSSF 1] Jeśli pierwsze sprawozdanie według MSSF jest na 31.12.2015, to:

 • dzień przejścia na MSSF to 31.12.2013
 • dzień przejścia na MSSF to 31.12.2014
 • dzień przejścia na MSSF to 31.12.2015

140. [MSSF 1] Korekty wynikające z zastosowania MSSF odnosi się na:

 • kapitał z aktualizacji wyceny
 • zysk roku bieżącego
 • zysk z lat ubiegłychKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Xxx40
Kasia38
Anna38
Xxx38
Xxx38
Maksymalnie do zdobycia 40
Wszystkie odpowiedzi 45
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy