reklama

sprawozdawczość finansowa test 2014 cz. II

sprawozdawczość finansowa test 2014 cz. II

Tagi dla tego testu: II cz. SF

Podaj swoje imię:


104. Amortyzacja jest elementem rachunku zysków i strat w wariancie:

 • a) porównawczym,
 • b) kalkulacyjnym,
 • c) poziomym,
 • d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

100. Przyrost należności (dotyczy rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego metodą pośrednią):

 • a) nie oddziałuje na zmiany struktury przepływów,
 • b) powoduje spadek wpływów pieniężnych,
 • c) powoduje wzrost wpływów pieniężnych

97. Pozycja rachunku zysków i strat "Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku lub

 • a) zwiększenia straty może obejmować:
 • b) podatek dochodowy,
 • c) koszty sądowe,
 • d) koszty badania sprawozdań finansowych,
 • e) wpłaty z zysku z przedsiębiorstwach państwowych,
 • f) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

96. Zgodnie z uor ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta następuje:

 • b) w czasopiśmie określonym w statucie spółki,
 • a) w dzienniku wskazanym przez Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych
 • c) w Monitorze Polskim B,
 • d) w dowolnym dzienniku ogólnopolskim

92. Sprawozdanie finansowe przedstawia się do zatwierdzenia właściwym organom w okresie do:

 • d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
 • c) 95 dni od dnia bilansowego,
 • b) 6 miesięcy od dnia bilansowego,
 • a) 3 miesięcy od dnia bilansowego,

89. Zyskami lub stratami nadzwyczajnymi wpływającymi na wynik finansowy są:

 • f) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
 • e) utworzone rezerwy na spodziewane straty,
 • d) otrzymane lub przekazane darowizny,
 • c) odsetki od kredytów przeterminowanych,
 • b) przedawnione należności,
 • a) przedawnione zobowiązania,

87. Różnica między zyskiem na działalności gospodarczej a zyskiem brutto wynika:

 • d) z zysków i strat nadzwyczajnych
 • c) z kosztów i przychodów finansowych,
 • b) z kosztów zarządu,
 • a) z podatku dochodowego,

86. Koszty organizacji ponoszone przy założeniu spółki akcyjnej zalicza się do:

 • e) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
 • d) zmniejszają kapitał rezerwowy,
 • c) zmniejszają kapitał podstawowy,
 • b) kosztów pozostałej działalności operacyjnej,
 • a) wartości niematerialnych i prawnych,

78. Pozycja bilansu „Należne wkłady na poczet kapitału”:

 • c) może wystąpić w każdej spółce,
 • d) żadna z wymienionych
 • b) określa należności spółki wobec akcjonariuszy,
 • a) określa zobowiązania akcjonariuszy wobec spółki,

69. Konto „Koszt wytworzenia sprzedanych produktów” przeksięgowuje się w porównawczym wariancie ustalania wyniku

 • c) koszty zarządu;
 • b) rozliczenie kosztów rodzajowych,
 • a) wynik finansowy,

59. Samochód osobowy w MZK będzie zaliczony do:

 • c) produktów gotowych;
 • b) środków trwałych,
 • a) towarów,

56. Mąka w sklepie zaliczona będzie do:

 • c) towarów;
 • a) materiałów,
 • b) wyrobów gotowych,

49. Podstawową funkcją rachunkowości jest funkcja:

 • d) analityczna.
 • c) podatkowa,
 • b) kontrolna,
 • a) informacyjna,

52. Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się:

 • c) środki trwałe;
 • b) środki trwałe, środki trwałe w budowie,
 • a) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

43. Wartość firmy jest to:

 • d) żadna z wymienionych odpowiedzi.
 • c) wartość bilansowa poszczególnych składników firmy (majątku trwałego i obrotowego),
 • b) wartość rynkowa firmy ustalana dla potrzeb wyceny firmy,
 • a) różnica między ceną nabycia firmy a wyceną składników majątku według cen rynkowych,

42. Klucze rozliczeniowe kosztów stosowane w kalkulacji są:

 • b) opracowane samodzielnie przez jednostkę gospodarczą.
 • a) podane w ustawie o rachunkowości,

41. Naliczone odsetki za nieterminową regulację należności ujmuje się na dobro:

 • c) przychodów finansowych.
 • b) pozostałych przychodów operacyjnych,
 • a) rozliczeń międzyokresowych przychodów,

40. Według prawa podatkowego, odpisy amortyzacyjne rozpoczyna się:

 • c) od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania faktury za środek trwały.
 • b) od miesiąca następującego po miesiącu zakupu środka trwałego,
 • a) od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania,

38. Naliczony podatek VAT podlegający odliczeniu:

 • d) nie dolicza się go do żadnej ceny.
 • b) wchodzi w skład ceny nabycia,
 • c) wchodzi w skład ceny zakupu i nabycia,
 • a) wchodzi w skład ceny zakupu,

36. Rachunek zysków i strat sporządza się według metody:

 • c) mieszanej.
 • b) brutto,
 • a) netto,

35. Bilans sporządza się według metody:

 • c) mieszanej.
 • b) brutto,
 • a) netto,

33. W ustawie o rachunkowości przedstawia się:

 • c) cztery wersje bilansu w różnych układach.
 • b) dwie wersje bilansu ( poziomą i pionową),
 • a) jedną wersję bilansu ( poziomą),

32. Która z firm zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania o przepływach pieniężnych:

 • c) zatrudnienia 100 osób, suma bilansowa 2 mln zł, sprzedaż 6 mln zł.
 • b) zatrudnienie 20 osób, suma bilansowa 4 mln Euro, sprzedaż 6 mln Euro,
 • a) zatrudnienie 40 osób, suma bilansowa 1 mln Euro, sprzedaż 2 mln Euro,

31. Spółka nie dokonuje kalkulacji kosztów. Zapasy produktów gotowych wycenia według:

 • c) ceny zakupu lub nabycia.
 • a) kosztu wytworzenia,
 • b) ceny sprzedaży netto,

28. Stosowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów wynika z przestrzegania zasady:

 • c) istotności,
 • d) podmiotowości.
 • a) ostrożnej wyceny,
 • b) memoriałowej,

21. Podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym stanowi:

 • c) różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodów.
 • b) dochód, ustalony według przepisów podatkowych,
 • a) wynik brutto

22. Środki trwałe o cenie nabycia do 3 500 zł:

 • b) można amortyzować jednorazowo,
 • c) nie podlegają amortyzacji.
 • a) amortyzuje się zawsze jednorazowo,

24. Dodatnie różnice kursowe ustalone na zrealizowanych (zapłaconych) rozrachunkach z tytułu dostaw ujmuje się na koncie:

 • b) pozostałe przychody operacyjne,
 • c) przychody finansowe.
 • a) rozliczenia międzyokresowe przychodów,

20. Ujemna wartość przepływów na działalności finansowej w sprawozdaniu o przepływach pieniężnych informuje o:

 • c) spłacie pożyczek i kredytów,
 • d) żadnej z powyższych.
 • b) zaciąganiu pożyczek i kredytów,
 • a) zakupie akcji i innych papierów wartościowych,

106. W jednostce niektóre pozycje bilansu nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym. Jednostka:

 • a) sporządzając bilans może je pominąć,
 • b) powinna pozycje te wymienić wpisując zero,
 • c) powinna w informacji dodatkowej określić dlaczego nie posiada tych składników aktywów lub pasywów

108. Które z wymienionych jednostek mogą sporządzać bilans i rachunek zysków i strat w uproszczonej formie:

 • a) jednostka X: zatrudnienie 52osób, suma bilansowa 3mln euro, przychody 2 mln euro,
 • b) jednostka Y: zatrudnienie 40osób, suma bilansowa 1mln euro, przychody 5 mln euro,
 • c) jednostka Z: zatrudnienie 47osób, suma bilansowa 3mln euro, przychody 4,5 mln euro

109. Które z wymienionych jednostek muszą sporządzać rachunek przypływów pieniężnych:

 • a) jednostka X: zatrudnienie 52osób, suma bilansowa 3mln euro, przychody 2 mln euro,
 • b) jednostka Y: zatrudnienie 40osób, suma bilansowa 1mln euro, przychody 5 mln euro,
 • c) jednostka Z: zatrudnienie 47osób, suma bilansowa 3mln euro, przychody 4,5 mln euro

111. Jednostka po dacie zatwierdzenia sprawozdania finansowego otrzymała informacje o istotnych zdarzeniach, wpływających na

 • a) zmienić sporządzone sprawozdanie finansowe dokonując jednocześnie zapisów w księgach rachunkowych, których sprawozdanie to
 • b) powiadomić biegłego rewidenta, który bada lub badał sprawozdanie finansowe,
 • c) skutki zdarzeń ująć w informacji dodatkowej,
 • d) ująć zdarzenia w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała

115. Które z wymienionych przykładów mogą być wyznacznikiem wartości godziwej:

 • a) wycena niezależnego rzeczoznawcy,
 • b) kurs akcji na GPW,
 • c) średnie ceny towarów w hipermarketach
 • d) żadne z wymienionychKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
bez nazwy34
bez nazwy34
bez nazwy34
Anna34
Wiki34
Maksymalnie do zdobycia 34
Wszystkie odpowiedzi 256
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy