reklama

Standardy rachunkowości i rewizji finansowej 1-50

Standardy rachunkowości i rewizji finansowej pytania 1-50

Tagi dla tego testu: Standardy rachunkowości i rewizji finansowej

Podaj swoje imię:


1. Reguły różnią się od zasad tym, że:

 • mogą być spełnione całkowicie lub tylko częściowo
 • są łatwiejsze i bezpieczniejsze w zastosowaniu praktycznym
 • dają większe możliwości stosowania profesjonalnego osądu

2. Zasady różnią się od reguł tym, że:

 • są bardziej precyzyjne i szczegółowe
 • wymuszają większą ostrożność księgowych
 • kładą nacisk na literę a nie ducha prawa

3. W przypadku konfliktu dwóch reguł:

 • o wyborze reguły decyduje względna doniosłość
 • jedna z reguł musi być nieważna
 • stosuje się obie reguły równolegle

4. Standardy oparte na zasadach

 • wymuszają stosowanie profesjonalnego osądu
 • zmniejszają koszty badania sprawozdań finansowych
 • pozwalają na ignorowanie treści ekonomicznej

5. Standardy oparte na regułach:

 • zwiększają użyteczność sprawozdań finansowych
 • dają swobodę interpretacji i stosowania osądu
 • zmniejszają ryzyko odpowiedzialności karnej

6. Fałszowanie sprawozdań finansowych jest możliwe:

 • tylko w systemie opartym na regułach
 • tylko w systemie opartym na zasadach
 • w obu powyższych systemach

7. Standardy oparte na zasadach pozwalają księgowym:

 • pytać „gdzie jest napisane, że tak nie mogę zrobić?”
 • ignorować etykę, dopóki coś jest zgodne z przepisami
 • iść bardziej z duchem prawa niż literą prawa

8. Standardy oparte na regułach pozwalają księgowym:

 • pytać „gdzie jest napisane, że tak nie mogę zrobić?”
 • stosować subiektywne szacunki i profesjonalny osąd
 • iść bardziej z duchem niż literą prawa

9. Wytwórnie whisky wymyśliły:

 • transakcje sprzedaży z klauzulą odkupu
 • transakcje zakupu z klauzulą sprzedaży
 • transakcje zakupu z klauzulą odkupu

10. [ZKSF] Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej:

 • są nadrzędne w stosunku do szczegółowych MSSF
 • są podrzędne w stosunku do szczegółowych MSSF
 • są równorzędne w stosunku do szczegółowych MSSF

11. [ZKSF] Głównymi użytkownikami sprawozdań finansowych są:

 • inwestorzy
 • inwestorzy i kredytodawcy
 • inwestorzy, pożyczkodawcy i inni wierzyciele

12. [ZKSF] Najważniejszą cechą informacji w sprawozdaniu finansowym jest:

 • użyteczność
 • przydatność
 • istotność

13. [ZKSF] Najważniejszą cechą informacji w sprawozdaniu finansowym jest:

 • wierny i rzetelny obraz
 • wierna prezentacja
 • użyteczność

14. [ZKSF] Najważniejszą cechą informacji w sprawozdaniu finansowym jest:

 • wiarygodność
 • użyteczność
 • przydatność

15. [ZKSF] Informacja użyteczna to informacja, która jest:

 • przydatna i istotna
 • istotna i wiernie zaprezentowana
 • wiernie zaprezentowana i przydatna

16. [ZKSF] Na wierną prezentację składają się:

 • istotność, kompletność i neutralność
 • kompletność, neutralność i brak błędu
 • brak błędu, istotność i neutralność

17. [ZKSF] Do fundamentalnych cech jakościowych zalicza się:

 • przydatność
 • sprawdzalność
 • porównywalność

18. [ZKSF] Do fundamentalnych cech jakościowych zalicza się:

 • zrozumiałość
 • porównywalność
 • wierną prezentację.

19. [ZKSF] Informacja nie jest przydatna, jeśli:

 • nie ma wartości potwierdzającej
 • nie ma wartości przewidującej
 • nie może wpłynąć na zmianę decyzji użytkowników

20. [ZKSF] O istotności informacji decyduje:

 • głównie rodzaj pozycji w sprawozdaniu
 • głównie wielkość pozycji w sprawozdaniu
 • wielkość lub rodzaj pozycji w sprawozdaniu

21. [ZKSF] Podstawowym założeniem sporządzania sprawozdań finansowych jest:

 • zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu
 • zasada kontynuacji działalności
 • zasada memoriału

22. [ZKSF] Do aktywów nie można zaliczyć składnika, który:

 • nie jest własnością jednostki
 • nie ma formy fizycznej lub pieniężnej
 • nie będzie generował korzyści ekonomicznych

23. [ZKSF] Dochody nie mogą wpłynąć na:

 • zwiększenie kapitału własnego
 • zwiększenie zobowiązań
 • zwiększenie aktywów

24. [ZKSF] Koszty nie mogą powodować:

 • zmniejszenia kapitału własnego
 • zmniejszenia zobowiązań
 • zmniejszenia aktywów

25. [ZKSF] Dochody oznaczają:

 • przychody lub zyski
 • przychody pomniejszone o koszty uzyskania
 • przychody i zyski pomniejszone o straty

26. [ZKSF] Do dochodów nie można zaliczać:

 • przychodów ze sprzedaży
 • zysków niezrealizowanych
 • wpłat udziałowców

27. [ZKSF] Do kosztów nie zalicza się:

 • wartości sprzedanych usług
 • strat z tytułu zdarzeń losowych
 • wypłat na rzecz udziałowców

28. [ZKSF] Kategorią wyceny według kosztu historycznego nie jest:

 • cena nabycia
 • koszt wytworzenia
 • wartość realizacji

29. [ZKSF] Kategorią wyceny według kosztu historycznego może być:

 • wartość godziwa
 • wartość użytkowa
 • wartość odzyskiwalna

30. [ZKSF] Suma zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych to:

 • aktualna cena nabycia
 • wartość bieżąca
 • wartość godziwa

31. MSSF są wydawane przez:

 • Radę MSR
 • Komitet MSR
 • Radę MSSF

32. Siedziba IASB znajduje się:

 • w Paryżu
 • w Londynie
 • w Nowym Jorku

33. Oficjalne interpretacje MSSF nie są wydawane przez:

 • KIMSF
 • SKI
 • KSR

34. Standard dotyczący zapasów to:

 • MSR 2
 • MSR 7
 • MSR 9

35. Standard dotyczący rzeczowych aktywów trwałych to:

 • MSR 16
 • MSR 18
 • MSR 20

36. Standard dotyczący utraty wartości aktywów to:

 • MSR 16
 • MSR 26
 • MSR 36

37. Nie istnieje odrębny standard dotyczący:

 • emisji akcji
 • zysku na akcję
 • płatności na bazie akcji

38. Nie istnieje odrębny standard dotyczący:

 • kosztów
 • przychodów
 • podatku dochodowego

39. Nie istnieje odrębny standard dotyczący:

 • kosztów finansowych
 • przychodów finansowych
 • instrumentów finansowych

40. [MSR 1] Celem sprawozdania finansowego wg MSR 1 jest dostarczanie:

 • informacji przydatnych
 • informacji wiarygodnych
 • informacji użytecznych

41. [MSR 1] Informacje w sprawozdaniu finansowym mają być użyteczne:

 • dla szerokiego kręgu użytkowników
 • dla inwestorów i pożyczkodawców
 • dla aktualnych i potencjalnych inwestorów

42. [MSR 1] Agregowanie pozycji w sprawozdaniu finansowym:

 • jest całkowicie zakazane
 • jest dozwolone, jeśli pojedynczo nie są one istotne
 • jest dozwolone tylko dla określonych grup pozycj

43. [MSR 1] Kompensowanie dochodów i kosztów jest:

 • dozwolone przy zbyciu aktywów trwałych
 • dozwolone przy sprzedaży towarów
 • całkowicie zakazane

44. [MSR 1] Pełne sprawozdanie finansowe jest sporządzane:

 • zawsze za okres roczny
 • za rok lub 52 tygodnie
 • za dowolny okres

45. [MSR 1] Kwoty w sprawozdaniu finansowym można wykazywać:

 • tylko w dokładnej wysokości
 • zaokrąglone co najwyżej w tysiącach
 • zaokrąglone w tysiącach lub milionach

46. [MSR 1] Bilans jest określany jako:

 • sprawozdanie z sytuacji majątkowej
 • sprawozdanie z sytuacji finansowej
 • sprawozdanie z sytuacji kapitałowej

47. [MSR 1] Do minimalnego zestawu informacji w aktywach nie zalicza się:

 • aktywów biologicznych
 • aktywów inwestycyjnych
 • aktywów finansowych

48. [MSR 1] Do minimalnego zestawu informacji w pasywach zalicza się:

 • rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

49. [MSR 1] Aktywa klasyfikuje się jako długoterminowe, jeśli:

 • są utrzymywane dłużej niż rok
 • są utrzymywane dłużej niż cykl operacyjny
 • nie spełniają definicji aktywów obrotowych

50. [MSR 1] Składniki bilansu są prezentowane:

 • zgodnie ze wzorcem zawartym w standardzie
 • w podziale na krótko- i długoterminowe
 • w tabeli dwustronnej
Najlepsze odpowiedzi
Luiza50
AGNIESZKA50
Monika50
julia50
Klaudia50
Maksymalnie do zdobycia 50
Wszystkie odpowiedzi 291
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy