reklama

Rachunkowość Instytucji Finansowych część 2z3

Rachunkowość OFE oraz towarzystw nimi zarządzających

Podaj swoje imię:


Papiery wartościowe nabyte przez powszechne towarzystwa emerytalne ksieguje się:

 • w zespole 4
 • w zespole 2
 • w zespole 0 i 1

Należności powszechnego towarzystwa emerytalnego ksieguje się:

 • w zespole 7 kont
 • w zespole 9 kont
 • w zespole 2 kont

Wynik finansowy to konto, które w zakładowym planie kont powszechnego towarzystwa emerytalnego występuje:

 • w zespole kosztów i strat
 • w zespole kapitałów własnych
 • w zespole przychodów i zysków

Zobowiązania powszechnego towarzystwa emerytalnego ksieguje się:

 • w zespole 1 i 7
 • w zespole 2 kont
 • w zespole 9 kont

Na dzień bilansowy ustala się rachunek zysków i strat powszechnego towarzystwa emerytalnego obejmujący między innymi:

 • wynik z działalności operacyjnej
 • zmiany należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego
 • zysk z lat ubiegłych

Pasywa powszechnego towarzystwa emerytalnego tworzą:

 • zobowiązania warunkowe udzielone i utrzymane
 • inwestycje długoterminowe
 • zobowiązania krótkoterminowe

Powszechne Towarzystwa emerytalne sporządzają

 • roczne sprawozdania finansowe, które przegląda biegły rewident
 • półroczne sprawozdanie finansowe, które bada biegły rewident
 • roczne, półroczne sprawozdania finansowe i inne okresowe raporty, które przesyłają do KNFu

Pasywa powszechnego towarzystwa emerytalnego tworzą;

 • lokaty okresowe zgormadzone od klientów funduszy emerytalnych
 • kapitałe podstawowe z tytułu misji akcji
 • inwestycje długoterminowe

W skład aktywów powszechnego towarzystwa emerytalnego wchodzą

 • należnośći długo i krótko terminowe
 • dochody zatrzymane
 • lokaty okresowe zgromadzone od klientów funduszy

Sprawozdawczość powszechnego towarzystwa emerytalnego obejmuje

 • sprawozdania finansowe i raporty okresowe towarzystw i funduszy, którymi zarządza.
 • sprawozdania finansowe i raporty okresowe towarzystwa
 • sprawozdania finansowe i raporty okresowe funduszy

Powszechne towarzystwo emerytalne ma obowiązek:

 • sporządzać sprawozdanie finansowe wspołne dla towarzystwa i zarządzanych funduszy.
 • prowadzić księgi rachunkowe odręne dla towarzystwa i funduszu emerytalnego
 • prowadzić ksiegi rachunkowe wspólne dla towarzystwa zarządzanego funduszu

Powszechne towarzystwo emerytalne zarządza:

 • otwartym funduszem emerytalnym i je reprezentuje
 • różnymi funduszami inwestycyjnymi i otwartymi funduszami emerytalnymi.
 • funduszami inwestycyjnymi otwartymi i otwartymi funduszami emerytalnymi

Powszechne towarzystwo emerytalne może:

 • połączyć otwarte fundusze emerytalne.
 • utworzyć otwarty fundusz emerytalny
 • utworzyć specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty w pakiecie emerytalnym

20. Kapitał funduszu emerytalnego obejmuje:

 • c) Utworzony portfel inwestycyjny
 • b) Zobowiązania funduszu
 • a) Aktywa netto

19. Wynik z operacji funduszu emerytalnego ustala się na podstawie formuły:

 • c) Wynik finansowy plus przychody z tytułu pokrycia niedoboru
 • b) Wynik z inwestycji plus zrealizowany i niezrealizowany zysk ( strata)
 • a) Przychody operacyjne minus koszty operacyjne

18. Kapitał rezerwowy funduszu występuje w bilansie funduszu emerytalnego ze znakiem:

 • b) Plus
 • c) Minus lub plus zależnie od wyniku z operacji ( straty lub zysku) wypracowanego w okresie sprawozdawczym
 • a) Minus

17. Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy funduszu emerytalnego to pozycja:

 • c) Bilansu funduszu
 • b) Zestawienia zmian w kapitale własnym
 • a) Rachunku zysków i strat funduszu

16. Na dzień bilansowy sporządza się zestawienie zmian w aktywach funduszu emerytalnego:

 • c) Zmianie liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym
 • b) Przychodach z portfela inwestycyjnego
 • a) Rozliczeniach międzyokresowych kosztów czynnych

15. Na dzień bilansowy sporządza się bilans funduszu emerytalnego obejmujący:

 • c) Niezrealizowany zysk ( strata) z wyceny inwestycji
 • b) Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
 • a) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku ( straty) z wyceny lokat

14. Rachunek zysków i strat funduszu emerytalnego obejmuje:

 • b) Przychody z portfela inwestycyjnego
 • c) Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy funduszu
 • a) Wartość aktywów netto

12. Aktywa funduszu emerytalnego tworzą:

 • c) Odpisy z kapitału premiowego
 • a) Lokaty w nieruchomości
 • b) Lokaty w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze inwestycyjne specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

13. Bilans funduszu emerytalnego obejmuje:

 • c) Zrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji
 • b) Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy funduszu
 • a) Koszty wynagrodzenia towarzystwa

11. Wpłaty do funduszu emerytalnego na rzecz członków zwiększają:

 • c) Kapitał premiowy funduszu
 • b) Kapitał części dodatkowej funduszu gwarancyjnego
 • a) Kapitał funduszu

10. Na dzień bilansowy funduszu emerytalnego sporządza się informację dodatkową o :

 • c) Przychodach z tytułu pokrycia niedoboru
 • b) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
 • a) Rozwodnionej wartości aktywów netto na certyfikat uczestnictwa

9. Należności funduszu emerytalnego od towarzystwa księguje się :

 • c) W zespole 2 zakładowego planu kont
 • a) W zespole 1 zakładowego planu kont
 • b) W zespole 9 zakładowego planu kont

7. Aktywa funduszu emerytalnego tworzą:

 • c) Odpisy z kapitału gwarancyjnego
 • b) Lokaty w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte
 • a) Lokaty w nieruchomości

8. Wartość jednostki rozrachunkowej w funduszu emerytalnym ustala się zgodnie z formułą:

 • Wartość aktywów netto przez liczbę jednostek rozrach. ustaloja na podst rejestru na rachunkach członków funduszu w dn wyceny
 • b) Wartość aktywów netto przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych w dniu wyceny
 • a) Wartość aktywów netto przez lb. jednostek uczestnictwa ustaloną na podst. rejestru na rachunku człon. funduszu w dn wyceny

6. Rachunek zysków i strat funduszu emerytalnego obejmuje:

 • c) Koszty wynagrodzenia depozytariusza
 • b) Nierozdysponowane przychody z lokat netto funduszu
 • a) Wartość aktywów netto

5. Zobowiązania funduszu emerytalnego wobec uczestników funduszu księguje się:

 • c) W zespole 9 zakładowego planu kont
 • b) W zespole 2 zakładowego planu kont
 • a) W zespole 4 zakładowego planu kont

3. Na dzień bilansowy fundusz emerytalny sporządza informacje dodatkową o :

 • c) Liczbie jednostek rozrachunkowych oraz wartości jednostki rozrachunkowej
 • b) Wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
 • a) Rozwodnionej wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

4. Aktywa funduszu emerytalnego tworzą:

 • c) Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji w lokaty
 • b) Dochody zatrzymane
 • a) Lokaty funduszu

2. Elementy dodatkowe ksiąg rachunkowych funduszu emerytalnego to:

 • c) Subrejestr jednostek uczestnictwa
 • b) Rejestr certyfikatów uczestnictwa
 • a) Rejestr uczestników funduszu

1. Otwarty fundusz emerytalny na dzień bilansowy i dzień wyceny ustala wartość:

 • c) Jednostek rozrachunkowych
 • b) Certyfikatów inwestycyjnych
 • a) Jednostek uczestnictwa

Na dzień bilansowy zarząd powszechnego tow. emeryt. sporządza oświadczenie o zdolności do kontynuacji dział. zawieraj. inf o

 • wartości aktywów netto
 • łącznej liczbie wyemitowanych akcji
 • ryzykach

Na dzień bilansowy ustala się rachunek zysków i start powszechnego towarzystwa emerytalnego obejmujący

 • wartość aktywów netto
 • zakumulowany nierozdysponowany wynik finanowy towarzystwa
 • przychody z opłaty za zarządzanie funfuszem emerytalnym

. Na dzień bilansowy ustala się bilans powszechnego towarzystwa emerytalnego obejmujący:

 • wartość aktywów netto
 • zysk (strata netto)
 • zakumulowany nierozdysponowany WF

Sporządzając rachunek ZiS powszechnego towarzystwa emerytalnego, korekty wyniku finasowego netto przeprowadza się przy metod.

 • bezpośredniej
 • pośredniej
 • jeśli RZiS sporządzono w wariancie porównawczym

Powszechne towarzystwo emerytalne:

 • zarządza i reprezentuje OFE
 • zarządza i reprezentuje FIO
 • zarządza i reprezentuje OFE i FIO

Na dzień bilansowy ustala się bilans powszechnego towarzystwa emerytalnego obejmujący:

 • wartość aktywów ogółem
 • zysk (strata) brutto
 • zakumulowane nierozdysponowane WF

Bilans powszechnego towarzystwa emerytalnego obejmuje:

 • koszty wynagrodzenia towarzystwa
 • zakumulowane nierozdysponowane WF funduszu emerytalnego
 • zobowiązania wobec funduszu emerytalnegoKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
dsa40
sa40
wszy40
D40
MARTUSIA27740
Maksymalnie do zdobycia 40
Wszystkie odpowiedzi 156
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy