reklama

Rachunkowość Instytucji Finansowych część 3z3

Rachunkowość banków

Podaj swoje imię:


1. Bank prowadzący działalność w Polsce:

 • ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe w języku polskim i walucie polskiej
 • ma prawo prowadzić księgi rachunkowe w języku polskim i w walucie obcej
 • ma prawo prowadzić księgi rachunkowe w języku kraju, którym jest jego siedziba główna, oraz w walucie obcej

2. Sprawozdanie finansowe banku obejmuje:

 • bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową
 • bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową
 • bilans, rachunek zysków i strat, RPP, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i informację dodatkową

3. Pasywa banku tworzą:

 • inwestycje długoterminowe
 • kapitały podstawowe z tytułu emisji akcji
 • lokaty okresowe zgromadzone od klientów

4. Banki sporządzają:

 • roczne sprawozdania finansowe, które przegląda biegły rewident
 • półroczne sprawozdania finansowe, które bada biegły rewident
 • roczne, półroczne sprawozdania finansowe i inne okresowe raporty, które przesyłają do Komisji Nadzoru Finansowego

5. Na dzień bilansowy zarząd banku sporządza oświadczenie o zdolności do kontynuacji działalności zawierające informacje o:

 • wartości aktywów netto
 • łącznej liczbie wyemitowanych akcji
 • ryzyku

6. Sporządzając rachunek przepływów pieniężnych banku, korekty wyniku finansowego netto przeprowadza się:

 • stosując metodę bezpośrednią
 • stosując metodę pośrednią
 • jeśli rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym

7. W korektach WF netto w metodzie poś. w części dotyczącej przepływów z dział. Oper. RPP ze znakiem minus ujawnia się:

 • zrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej
 • zrealizowane ujemne różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej
 • kwotę amortyzacji

8.W korektach WF netto w metodzie poś. w części dotyczącej przepły z dział.Oper RPP ze znakiem plus ujawnia się zrealizowane

 • dodatnie różnice kursowe dotyczące działalności finansowej
 • ujemne różnice kursowe dotyczące działalności finansowej
 • zysk z działalności inwestycyjnej

9. Aktywa banku tworzą:

 • dochody zatrzymane
 • lokaty okresowe przyjęte od klientów na rachunki depozytowe
 • udzielone klientom kredyty

10. Pasywa banku tworzą:

 • inwestycje długoterminowe
 • udzielone instytucjom i budżetowi kredyty
 • lokaty okresowe przyjęte od klientów na rachunki depozytowe

11. Pasywa banku tworzą:

 • zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane
 • zobowiązania podporządkowane
 • zobowiązania związane z realizacji operacji kupna/sprzedaży

12. Na dzień bilansowy ustala się rachunek zysku i strat banku obejmujący:

 • wynik z operacji finansowych
 • zmianę należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego
 • zysk z lat ubiegłych na początek okresu

13. Dotacje w bankach księguję się:

 • w zespole 0 kont
 • w zespole 6 kont
 • w zespole 8 kont

14. Zobowiązania banku księguję się:

 • w zespole 1 i 7 kont
 • w zespole 1, 2, 3 i 5 kont
 • w zespole 9 kont

15. Wynik finansowy banku to konto, które w zakładowym planie kont występuję:

 • w zespole kosztów i strat
 • w zespole funduszy własnych
 • w zespole przychodów i zysków

16. Należności banku księguję się:

 • w zespole 1 i 7 kont
 • w zespole 9 kont
 • w zespole 1, 2, 3 i 5 kont

17. Kredyty udzielane przez banki księguję się:

 • w zespole 1, 2, 3 kont
 • w zespole 8 kont
 • w zespole 4 kont

Lokaty zakładane przez klientów w banku księguję się:

 • w zespole 4 kont
 • w zespole 6 kont
 • w zespole 1,2,3 kont

19. Papiery wartościowe nabyte przez bank księguję się:

 • w zespole 4 kont
 • w zespole 5 kont
 • w zespole 0 kont

20. Na dzień bilansowy zarząd banku sporządza oświadczenie o działalności zawierające informację o:

 • wartości aktywów netto
 • łącznej liczbie wyemitowanych akcji
 • ryzykuKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Natalia20
kisa20
Urszula20
paula20
paula20
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 154
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy