reklama

Standardy rachunkowości i rewizji finansowej 51-100

Standardy rachunkowości i rewizji finansowej

Tagi dla tego testu: Standardy rachunkowości i rewizji finansowej

Podaj swoje imię:


51. [MSR 1] Całkowite dochody są sumą:

 • przychodów i innych całkowitych dochodów
 • dochodów operacyjnych i innych całkowitych dochodów
 • zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

52. [MSR 1] Inne całkowite dochody:

 • są ujmowane z zysku lub stracie
 • wpływają na kapitał własny
 • nie wpływają na kapitał własny

53. [MSR 1] W sprawozdaniu z zysków lub strat trzeba wykazać:

 • przychody ze sprzedaży
 • przychody finansowe
 • przychody

54. [MSR 1] W sprawozdaniu z zysków lub strat trzeba wykazać:

 • koszty finansowe
 • straty nadzwyczajne
 • pozostałe koszty operacyjne

55. [MSR 1] Do innych całkowitych dochodów zalicza się:

 • zmiany w nadwyżce z przeszacowania środków trwałych
 • zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
 • skutki odwrócenia odpisu aktualizującego zapasy

56. [MSR 1] Koszt własny sprzedaży według MSR 1 oznacza:

 • koszt sprzedanych dóbr
 • sumę kosztu sprzedanych dóbr i kosztów sprzedaży
 • sumę kosztu sprzedanych dóbr, kosztów sprzedaży i zarządu

57. [MSR 1] Przychody pomniejszone o koszt własny sprzedaży to:

 • zysk brutto
 • zysk operacyjny
 • zysk przed opodatkowaniem

58. [MSR 7] Działalność operacyjna nie obejmuje:

 • wpływów z należności licencyjnych
 • płatności na rzecz dostawców usług
 • wpływów z udzielonych pożyczek

59. [MSR 7] Wpływy z tytułu udzielonych pożyczek są składnikiem:

 • przepływów z działalności operacyjnej
 • przepływów z działalności inwestycyjnej
 • przepływów z działalności finansowej

60. [MSR 7] Płatności z tytułu leasingu operacyjnego są elementem:

 • przepływów z działalności operacyjnej
 • przepływów z działalności inwestycyjnej
 • przepływów z działalności finansowej

61. [MSR 7] Wpływy z tytułu emisji obligacji są elementem:

 • przepływów z działalności operacyjnej
 • przepływów z działalności inwestycyjnej
 • przepływów z działalności finansowej

62. [MSR 7] Działalność inwestycyjna nie obejmuje:

 • wydatków na nabycie udziałów innych jednostek
 • wpływów ze zbycia aktywów niematerialnych
 • płatności z tytułu nabycia udziałów własnych

63. [MSR 7] Działalność finansowa nie obejmuje:

 • płatności z tytułu wykupu obligacji własnych
 • wpływów z tytułu zbycia weksli obcych
 • wydatków z tytułu wykupu weksli własnych

64. [MSR 7] W metodzie pośredniej koryguje się:

 • zysk netto
 • zysk operacyjny
 • zysk przed opodatkowaniem

65. [MSR 18] MSR 18 może dotyczyć przychodów:

 • z umów licencyjnych
 • z umów leasingowych
 • z umów ubezpieczeniowych

66. [MSR 18] MSR 18 nie dotyczy przychodów:

 • z tytułu odsetek
 • z tytułu dywidend
 • z tytułu leasingu

67. [MSR 18] Przychody ujmuje się, jeśli:

 • nastąpił wpływ środków pieniężnych od odbiorcy
 • nastąpił wpływ środków pieniężnych od odbiorcy
 • są udokumentowane umową i fakturą lub rachunkiem

68. [MSR 18] Przychody wycenia się:

 • w wartości godziwej
 • w wartości nominalnej
 • w kwocie wymaganej zapłaty

69. [MSR 18] Przychody z imprezy ujmuje się:

 • w momencie zakupu biletów
 • w chwili dostarczenia biletów
 • wtedy, gdy impreza ma miejsce

70. [MSR 18] Przychody ze sprzedaży dóbr ujmuje się, jeśli:

 • nastąpiła dostawa
 • wystawiono fakturę
 • nastąpiła płatność

71. [MSR 18] Przychody w szkole językowej ujmuje się:

 • w momencie zakończenia kursu językowego
 • zgodnie z otrzymywanymi płatnościami
 • w ciągu okresu nauczania

72. [MSR 18] Sprzedaż dóbr z klauzulą odkupu ujmuje się jako:

 • przychody ze sprzedaży
 • pożyczkę pod zastaw dóbr
 • przychody przyszłych okresów

73. [MSR 2] Zapasy można wycenić na dzień powstania:

 • w cenie zakupu
 • w cenie nabycia
 • w cenie zakupu lub nabycia

74. [MSR 2] Rozchody zapasów można wyceniać:

 • metodą FIFO (first in first out)
 • metodą LIFO (last in first out)
 • metodą HIFO (highest in first out)

75. [MSR 2] Rozchodów zapasów nie można wyceniać:

 • metodą (ostatnie weszło, pierwsze wyszło)
 • metodą ważonego kosztu przeciętnego
 • metodą szczegółowej identyfikacji

76. [MSR 2] Odpisy aktualizujące wartość zapasów obciążają:

 • pozostałe koszty operacyjne
 • kapitał z aktualizacji wyceny
 • koszt własny sprzedaży

77. [MSR 2] Odpisy aktualizujące wartość zapasów obciążają:

 • pozostałe koszty operacyjne
 • koszt sprzedanych dóbr
 • straty nadzwyczajne

78. [MSR 2] Odwrócenie odpisu aktualizującego zapasy:

 • zmniejsza koszt własny sprzedaży
 • zwiększa kapitał z aktualizacji wyceny
 • zwiększa pozostałe przychody operacyjne

79. [MSR 2] Koszt wytworzenia jest sumą:

 • kosztów bezpośrednich i pośrednich
 • kosztów zakupu i kosztów przetworzenia
 • kosztów zakupu i kosztów pośrednich okresu

80. [MSR 2] Koszty uzasadnione obciążają:

 • pozostałe koszty operacyjne
 • koszt sprzedanych dóbr
 • produkty gotowe

81. [MSR 2] Koszty nieuzasadnione obciążają:

 • koszty okresu
 • produkty w toku
 • produkty gotowe

82. [MSR 2] Zapasy wycenia się do bilansu:

 • po cenie nabycia lub koszcie wytworzenia
 • w wartości netto możliwej do uzyskania
 • w wartości godziwej

83. [MSR 2] Do kosztów przetworzenia nie wlicza się:

 • zużytych surowców
 • robocizny bezpośredniej
 • płac nadzoru produkcyjnego

84. [MSR 2] Do kosztów przetworzenia można zaliczyć:

 • koszty zakupu surowców
 • koszty zużytych surowców
 • czynsz za halę produkcyjną

85. [MSR 2] Do kosztu wytworzenia nie wlicza się kosztów:

 • amortyzacji hali produkcyjnej
 • wynagrodzeń kierownictwa produkcji
 • magazynowania produktów gotowych

86. [MSR 16] Do wartości początkowej środka trwałego wlicza się:

 • cła importowe
 • koszty szkoleń pracowników
 • koszty zmiany lokalizacji

87. [MSR 16] Do wartości początkowej środka trwałego wlicza się:

 • koszty szkoleń pracowników
 • koszty demontażu i usunięcia
 • koszty otwarcia nowego zakładu

88. [MSR 16] Do wartości początkowej środka trwałego nie wlicza się:

 • kosztów instalacji i montażu
 • kosztów przygotowania miejsca
 • kosztów reorganizacji działalności

89. [MSR 16] Do wartości początkowej środka trwałego nie wlicza się:

 • kosztów przygotowania miejsca
 • kosztów demontażu i usunięcia
 • kosztów zmiany lokalizacji

90. [MSR 16] Do wartości początkowej środka trwałego wlicza się:

 • koszty demontażu i usunięcia
 • koszty promocji i reklamy
 • koszty administracyjne

91. [MSR 16] Amortyzacji podlega:

 • wartość początkowa środka trwałego
 • wartość początkowa pomniejszona o koszty zbycia
 • wartość początkowa pomniejszona o wartość końcową

92. [MSR 16] Amortyzacja środków trwałych może być dokonywana:

 • metodą liniową lub naturalną
 • wyłącznie metodą liniową
 • dowolną metodą

93. [MSR 16] Amortyzacji z zasady nie podlegają:

 • wirtualne komponenty środków trwałych
 • wybrane przez jednostkę środki trwałe
 • grunty

94. [MSR 16] W modelu kosztu nie ma możliwości:

 • przeszacowania środka trwałego
 • zmiany metody amortyzacji
 • zmiany okresu amortyzacji

95. [MSR 16] W modelu wartości przeszacowanej środek trwały podlega:

 • odpisom z tytułu utraty wartości, ale nie amortyzacji
 • amortyzacji i odpisom z tytułu utraty wartości
 • wyłącznie odpisom amortyzacyjnym

96. [MSR 16] Nadwyżka z przeszacowania jest elementem:

 • pozostałych przychodów operacyjnych
 • kapitału z aktualizacji wyceny
 • zysków z wyceny

97. [MSR 16] Nadwyżka z przeszacowania nie wpływa na:

 • kapitał z aktualizacji wyceny
 • inne całkowite dochody
 • zysk lub stratę okresu

98. [MSR 16] Nadwyżka z przeszacowania jest przenoszona na:

 • wynik finansowy okresu
 • kapitał zapasowy
 • zyski zatrzymane

99. [MSR 16] Proporcjonalne przeliczanie umorzenia stosuje się w przypadku:

 • przeszacowania do wartości rynkowej
 • przeszacowanie do wartości bieżącej
 • przeszacowania do aktualnej ceny nabycia

100. [MSR 40] Do nieruchomości inwestycyjnych można zaliczyć budynek:

 • wykorzystywany przy czynnościach administracyjnych
 • zajmowany przez właściciela
 • wynajmowany osobom trzecimKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
h50
Natalia50
Xxx46
Kr44
Kryst44
Maksymalnie do zdobycia 50
Wszystkie odpowiedzi 42
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy